islamilminfazileti
  7 HADİS KİTABI İNDİR 973
 
7 HADİS KİTABI İNDİR

Sahih-i Buhari programa eklenen link bir vehhabi sitesine ait olduğundan program silinmiştir.Daha önce indirenlerin programdaki siteye girmemelerini tavsiye ederiz çünkü;

vehhabiler
SÜNNET-İ SENİYYE'yi inkar ettiklerinden
"Hepiniz topluca sımsıkı Allah'ın ipine sarılın." (Âl-i imrân: 103)
"Resulullah size neyi verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan sakının." (Haşr: 7)
"O kendiliğinden konuşmamaktadır. Onun konuşması, ancak kendisine bildirilen vahiyden başka bir şey değildir." (Necm: 3-4)
"Biz hiçbir peygamberi, Allah'ın izni ile kendisine itaat edilmesinden başka bir hikmetle göndermedik." (Nisâ: 64)
"O Peygamber'e uyun ki, doğru yolu bulasınız." (A'râf: 158)
"Peygamber'e itaat eden, muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur." (Nisâ: 80)

SALÂT-Ü SELÂM
getirmeyi şirk kabul ettiklerinden
33/AHZÂB-56
Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber'e salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât ve selâm getirin ve gönülden teslim olun.

ŞEFAATİ şirk kabul ettiklerinden
"Onlar, Allah'ın râzı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler ve O'nun korkusundan titrerler." (Enbiyâ: 28)
"O'nun katında, kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaatı fayda vermez." (Sebe: 23)
"O'nun izni olmadan, katında kim şefaat edebilir?" (Bakara: 255)

MESCİD-İ NEBEVÎ'DE
namaz kılmak şirkdir dediklerinden
"Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, başka mescidlerde kılınan bin namazdan üstündür." (Müslim: 1394)
"Bir kimse hacceder, ondan sonra kabrimi ziyaret ederse, hayatımda beni ziyaret etmiş gibi olur." (Câmiüs-sağir)
"Kabrimi ziyaret eden kimseye şefaatim vâcib olur." (Keşfül-hafâ)
"Bir kimse haccettikten sonra beni ziyaret etmezse, bana cefa etmiş olur." (Câmiüs-sağir)

TASAVVUF'U
inkar ettiklerinden
"İyi bilin ki, Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır." (Yunus: 62)
"Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz ve sâdıklarla beraber olunuz!" (Tevbe: 119)
"Yarattıklarımızdan öyle bir topluluk da vardır ki, onlar Hakk'a iletirler ve hak ile hüküm verirler." (A'râf: 181)
"Nefsini temizleyen kurtulmuştur." (Şems: 9)
"Onlar o kimselerdir ki, Allah imanı kalplerine yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir." (Mücâdele: 22)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Ashâb-ı kiram'dan Hassan bin Sâbit -radiyallahu anh- hakkında:
"Allah'ım! Onu Kudsî ruh'la destekle!" diye duâ buyurmuştur. (Buhârî)

Daha birçok sebebden ötürü link silinmiştir.

Zaten birçok islam alimi vehhabilere reddiyeler yazmışlardır.Ehl-i Sünnet yolunu savunmuşlar ve vehhabilerin sapık fikirlerini ayet ve hadislerle çürütmüşlerdir.

Sahih-i Buhari programının siteyle alakası olmadığından ,tercüme edeninde vehhabi olduğunu düşünmedimizden link kaldırılmış olarak çalışmayı tekrar ekliyoruz.
Fakat ne yazıkki tekrar chm dosyası yapamadım.Bu nedenle html ve pdf dosyasına dönüştürdüm.99 konu ayrı link olarak ekledim.

SAHİHİ BUHARİ HTML
https://www.mediafire.com/folder/o1cxn88nij1so/SAHİH-İ_BUHARİ_HTML

SAHİHİ BUHARİ PDF
https://www.mediafire.com/folder/2zsb7xbaiu5s8/SAHİHİ_BUHARİ_PDFVEHHÂBÎLİK ORTAYA ÇIKIŞI

İbn-i Teymiyye (1263-1328):


Vehhâbîlik fikir olarak ortaya çıkması, Hicrî 661, Milâdî 1263 yılında Harran’da doğan İbn-i Teymiyye ile başlamıştır. Asıl adı Ahmed bin Abdülhalim olup, İbn-i Teymiyye lâkabıyla şöhret bulmuştur.

Tatarların zulmünden dolayı âilesiyle birlikte Şam’a geldi. Babası Abdülhalim kısa zamanda Şam’da parmakla gösterilmeye başladı. Şöhreti her tarafa yayıldı. Şam’ın en büyük camiinde vaaz ve ders kürsüsü vardı.

İbn-i Teymiyye küçük yaşlarda Kur’an-ı kerim’i ezberledi, daha sonra Hadis tahsiline yöneldi. Kısa zamanda tahsilini tamamladı. Henüz yirmi yaşına varmadan geniş mâlumat ile şöhret bularak ders okutmaya ve fetvâ vermeye başladı. Babası ölünce de onun yerine geçti. Bütün gözler kendisine çevrilmişti. Bir çok hayranı ve taraftarı oldu.

Başlangıçta İslâm şeriatını ihyâ ve İslâm’a karışan hurafeleri temizlemek gayesiyle ortaya çıkmıştı. Şu kadar var ki bazı itikadî ve amelî meselelerde cumhûr-u ulemâya, büyük müçtehidlere muhalefet etti. Salâhiyeti umumiyetle kabul edilmiş bulunan nüfuzlu şahsiyetleri çürütmeye çalıştı. Cami minberinde: “Ömer bin Hattab bir çok hatalar yapmıştır.” dediği gibi, Muhyiddin İbn-ül Arabî -kuddise sırruh- ve İmam-ı Gazâlî -kuddise sırruh- gibi büyük zâtlara şiddetli hücumlarda bulunmuştur.

İmam-ı Süyutî onun hakkında:

İbn-i Teymiyye kibirli bir adamdı. Kendini beğenirdi. Herkesten üstün görünmek, karşısındakini küçümsemek ve büyüklerle alay etmek âdeti idi.” demiştir.

Allah-u Teâlâ’nın dinini kendisinin düzelttiğini, Kur’an-ı kerim’in mânâsını sadece kendisinin anlamış olduğunu söyleyen İbn-i Teymiyye; ehl-i sünnet âlimlerinin Kur’an-ı kerim’i ve Hadis-i şerif’leri yanlış anladıklarını iddiâ edecek kadar ileri gitmişti.

Sâlih kullar ve evliyâullah vasıtasıyla Allah-u Teâlâ’ya yaklaşmanın İslâm’da yeri olmadığını iddiâ etmiş, eserlerinde şiddetle tenkit etmiştir. Yaşayan kullar vasıtasıyla da Allah-u Teâlâ’ya yakın olunamayacağı, onlardan yardım istenemeyeceği gibi, kim olursa olsun, ölenlerin de vasıta olunamayacaklarını ve kendilerinden yardım istenemeyeceğini söylemiştir.

İbn-i Teymiyye sâlih kulların ve peygamberlerin kabirlerini, Allah-u Teâlâ’ya yaklaştıracaklarını ümit ederek ziyaret etmenin câiz olmadığını iddiâ ettiği gibi; “Resulullah Aleyhisselâm’ın kabrini teberrüken ziyaret etmek caiz değildir.” demiştir.

Allah-u Teâlâ’nın bir cihette bulunduğuna, Arş-ı âlâ’nın kadim olduğuna kaniydi. Derinleştirdikçe isabetsizliği meydana çıkan bazı içtihatları da vardı.

Sapık fikirleri haddi aşınca Mısır’da iki defa hapse atıldı. Görüşlerinde isabet edemediği, bir çok âlimlerin tenkitleriyle sübut bulmuş, dalâlete düştüğü vesikalarla ispat edilmiştir.

Yaşadığı devirde büyük bir fikir hareketi meydana getirmiş, etrafında büyük bir çevre edinmiş, etkisini kendisinden sonraki nesillerde de devam ettirmiştir.

Hakiki âlimler tarafından “Beynel-ulemâ muallâk adam” diye anılan İbn-i Teymiyye, 1328 yılında ölmüştür.

 


Sahih-i Müslim
Link:
http://www.mediafire.com/?6iahq8i7ori4dw6
Sünen-i Nesai
Link:
http://www.mediafire.com/?4gxa85zsv0t1jqu
Sünen-i Tirmizi
Link:
http://www.mediafire.com/?bo8x7yslta6c2it
Sünen-i Ebu Davud
Link:
http://www.mediafire.com/?083sb099e37jpdb
Sünen-i İbn Mace
Lİnk:
http://www.mediafire.com/?bztzao0dij06id7
Muvatta İmam Malik
http://www.mediafire.com/download/oc6z0sm43q7xm9v/muvatta.rar

Kütübü Sitte Konulu
http://www.mediafire.com/?cv909abnty0758i
Kütübü Sitte 1den 7300 Hadis Sıralı
http://islamilminfazileti.weebly.com/uploads/1/5/4/2/15423182/ktb_sitte_ebook_html.rarHADİS KİTAPLARI HAKKINDA AÇIKLAMA


Kütüb-i Sitte
 
Kütüb-i sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته). Altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet

tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.
 
    Sahih-i Buhari (صحيح البخاري)
    Sahih-i Müslim (صحيح مسلم)
    Sünen-i Nesai (النسائي سُنن)
    Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي)
    Sünen-i Ebu Davud (سُنن أبو داوود)
    Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة)
 
Sahih-i Buhari
 
Sahih-i Buhari (Arapça: صحيح البخاري), asıl adı el-Câmiu's-Sahih olan ancak müellifinin adına (İmam

Buhari) nisbetle 'Buhari', 'Buhari-i Şerif' gibi isimlerle anılan hadis kitabının en meşhur ismidir.
 
Dokuzuncu asır ricâlinden Ebü'l Abbâs Zeynü'd-Dîn Ahmed bin Abdi'l-Lâtif eş-Şercî ez-Zebîdî'de

Sahih-i Buhari'yi "Et-Tecrîdü's-sarîh li-ahâdîsi'l-câmii's-sahîh" unvaniyle ihtisara himmet etmiştir ki,

hüsn-i tertîb ve tensîkı itibariyle pek ziyade şöhret bulmuştur. Diyanet İşleri Riyaseti Zebîdî'nin bu

muhtasarını Türkçe'ye tercüme ettirdi. Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi

ismiyle 13 cilt olarak yayınladı.
 
Ehl-i Sünnet tarafından en güvenilir hadis kitabı olarak kabul edilir.
 
İmam Buhari bu kitabı için: "Sahih olandan başkasını yazmadım. Kitâb uzamasın diye terkedip

yazmadığım Sahîh'ler de yazdıklarımdan çoktur." dediği gibi : "Bunların altıyüz bin hadîs içinden tahrîc

ve intihâb eyledim. Ve tasnifini on altı senede ikmâl edebildim. Onu kendim ile Allah arasında huccet

ittihaz ederim." demiştir. [1]
 
Sahih-i Müslim
 
Sahih-i Müslim (Arapça: صحيح مسلم), İmam Müslim'in tedvin ettiği hadis kitabıdır. Ehl-i Sünnet

geleneğinde İmam Buhari'nin Sahih'i (Sahih-i Buhari) ile birlikte en güvenilir iki hadis eserinden biri

kabul edilir.
 
Sünen-i Nesai
 
Sünen-i Nesai (Arapça: سنن النسائي). Ehl-i Sünnet hadis literatüründe en güvenilir hadis kaynakları

olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir. Müellifi, Ebu Abdirrahman Ahmed bin Şuayb bin

Ali bin Sinan bin Bahr el-Horasani'dir. İmam Nesâi olarak meşhurdur. Eseri de bu isme nisbetle

Sünen-i Nesâi olarak anılır. Rivayetlere göre, Nesâi önce ‘Es-Sünen’ül Kübra’ adıyla büyük bir hadis

külliyatı yazmıştı. Bir hükümdar kendisine “Kitabındaki hadislerin tamamı sahih midir?” diye sorunca

Nesâi “Hayır” diye cevap verdi. Bunun üzerin hükümdar kitaptaki sahih hadisleri ayırmasını istedi ve

Nesâi bunları ‘El Mücteba’ adını verdiği başka bir kitapta topladı. Bu kitap ‘Sünen-i Nesâi’ adıyla

meşhur oldu.
 
Sünen-i Nesâi, çoğu âlimler tarafından Kütüb-i Sitte’nin içinde Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’den

sonra üçüncü en güvenilir kitap olarak kabul edilmiştir. Kitapta 53 bölümde toplam 5724 hadis vardır.

Diğer hadis külliyatlarında bulunmayan İhbâs, Nuhl, Rukba ve Umra gibi konuları içeren bölümler

Nesâî'nin süneninde mevcuttur. Ayrıca diğer hadis mecmualarında bulunan Fitne, Kıyamet, Binek

Vasıtaları ve Tefsîr bölümleri de Nesâî'de mevcut değildir.
 
Kitap şu bölümlerden meydana gelmiştir:
 
- 1. Tahâret - 2. Guslü Gerektiren ve Gerektirmeyen Haller - 3. Sular - 4. Hayız ve İstihâze - 5. Gusül ve

Teyemmüm - 6. Namaz - 7. Namaz Vakitleri - 8. Ezan - 9. Mescidler - 10. Kıble - 11. İmamlar - 12.

Namaza Başlama - 13. Sehv-i Secde - 14. Cuma - 15. Seferde Namazları Kısaltma - 16. Kûsüf Namazı

- 17. Yağmur Duası - 18. Korku Namazı - 19. Bayram Namazları - 20. Gündüz ve Gece Kılınan

Nafileler - 21. Cenaze - 22. Oruç - 23. Zekat - 24. Haccın Menasiki - 25. Mikatlar - 26. Cihad - 27. Nikâh

- 28. Boşanma - 29. Atlar - 30. Vakıf - 31. Vasiyet - 32. Bağış - 33. Hîbe - 34. Rukba - 35. Umrâ - 36.

Yemin ve Adak - 37. Ziraat Ortaklığı - 38. Kadınlarla Muaşeret - 39. Kan Dökmenin Haram Oluşu - 40.

Fey Taksimi - 41. Biat - 42. Akika - 43. Devenin İlk Yavrusunun Kurban Edilmesi - 44. Avcılık ve

Hayvan Kesme - 45. Kurban - 46. Alış-Veriş - 47. Kasame - 48. Hırsızın Elinin Kesilmesi - 49. İman ve

Şartları - 50. Süslenme - 51. Kadılık Âbası - 52. Allah’a Sığınmak - 53. İçkiler
 
 
-Sünen-i Nesâi, 1981 yılında şerhli olarak 4 cilt halinde Türkçeye tercüme edilmiştir.
 
 
-Kütüb-i Sitte’de sadece Sünen-i Nesâi’de bulunan bir hadis metni:
 
 
-Ebu Said el Hudrî (r.a)’den rivayet edilmiştir: Rasûlullah şöyle buyurdu: “Bir kimse Müslüman olur da

inancını ve hareketlerini güzelleştirirse, Allah onun geçmişte yaptığı tüm iyi amelleri ve hareketleri iyilik

olarak yazar, yine geçmişte işlediği kötülükleri de siler ve affeder. Ondan sonra yaptığı tüm hareket ve

davranışların karşılığını görür. İyilikleri on katından yedi yüz katına kadar katlanır. İşlediği kötülükler ise

tek olarak yazılır. Ancak Allah dilerse onları da siler ve affeder.”
 
İman ve Şartları Bölümü / Kişinin Müslümanlığının Güzeli Hadis No: 4965 - +
 
Sünen-i Tirmizi
 
Sünen-i Tirmizi (Arapça: سُـنَن الترمذي): İslam literatüründe en güvenilir hadis kitapları olarak kabul

edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.
 
Müellifi, Orta Asya şehirlerinden Tirmiz (Termiz, Türmiz) şehrine nisbetle anılan meşhur hadis alimi

İmam Tirmizi'dir. İmam Tirmizi'nin tam adı Ebu İsa Muhammed bin İsa ibni'd-Dahhak'tır.
 
Asıl adı el-Camiu's-Sahih olan bu eser, müellifine nisbetle Sünen-i Tirmizi olarak anılır. Hayatı

hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Âmâ olarak doğduğu söylendiği gibi, daha sonraki yıllarda

gözlerini kaybettiği de rivayet edilir. Âmâ olduğu için ed-Darîr ünvanına sahiptir.
 
Üstatları arasında Ahmed b. Hanbel, Buhari, Ebu Davud ve Müslim vardır.
 
Hadis derlemek amacıyla Horasan, Irak ve Hicaz'da geziler yaptı. Başta Buharî, Müslim ve Ebû Dâvud

olmak üzere birçok bilginden hadis aldı. Kendisinden de Heysem bin Kulab el-Şasî, Mekhul bin el-Fald,

Muhammed bin Mahbub el-Mahbubî el-Mervezi gibi bilginler hadis rivayet ettiler.
 
Tirmizi bazılarınca Hanbelî, bazılarınca Şafiî^gibi mezheplere nisbet edilmiştir. Ancak, ashâbu’l-

hadis’ten olduğu, sünnete uyup, doğrudan sünnetle amel ettiği, herhangi bir mezhebi takip etmeyen

müstakil bir müçtehid olduğu görüşü çoğunluktadır.
 
Tirmizi’den bir hatıra: “Ben Mekke yolunda idim ve daha önce bir şeyhe ait iki cüz istinsâh etmiştim.

Mezkûr şeyh kafilemize uğradı. Kendisini sordum, falanca diye gösterdiler. Yanına gittim. Yazmış

olduğu cüzlerin beraberimde olduğunu zannediyordum. Şeyh’e ait olduğunu zannettiğim bu cüzleri

heybeme koyarak yanına vardım. Kendisiyle karşılaşınca bunları gözden geçirerek rivayeti için icâzet

talep ettim. “ver bakalım” dedi. Verdiğim zaman adamcağız bir de ne görsün, uzattığım cüzler beyâzdı

(yazı falan yoktu). Şeyh öfkelendi ve “benden utanmıyor musun?” dedi. Niyetimin hafîflik olmadığını,

araya bir yanlışlık girdiğini anlattım ve “Mamafih bu cüzlerin muhtevâsı tamâmiyle ezberimde” dedim.

“oku” dedi. Onun okuduğunu ardı ardına tamamen okudum. Beni tasdik etmeyip “yanıma gelmezden

önce bunu ezbere okuyarak hazırlıklı gelmiş olabilirsin” dedi. Ben de “öyleyse başka şeyler tahdîs et”

dedim. Bunun üzerine benim için, garîb hadîslerden kırk kadar hadis okudu. Sonra “haydi oku” dedi.

Ben de baştan sona kadar hepsini kendi okuduğu gibi okudum, tek harfte bile hata yapmadım. Bunun

üzerine “(hâfızası) senin gibi olanı görmedim” dedi.”
 
Tirmizi sadece rivayetleri cemedip eser te’lif etmekle hizmet etmemiş, hadis ilminin gelişmesine de

katkıda bulunmuştur. Kendisine kadar hadisler sahih ve zayıf olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Tirmizi ise

üçüncü bir kısmı ilâve etmiştir: hasen.
 
Sünen-i Ebu Davud
 
Sünen-i Ebu Davud (Arapça: سُنن أبي داود). Ehl-i Sünnet hadis literatüründe en güvenilir hadis kitapları

olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.
 
Müellifi Ebu Davud'dur. Bu eser de müellifine nisbetle Sünen-i Ebu Davud olarak anılır.
 
EBÛ DÂVUD ve ESERİ Ebû Dâvud Muhammed b. Süleyman b. İshak b. el-Ezdî es-Sicistânî, h. 202

senesinde Sicistan’da doğmuştur.
 
İlk tahsilinden sonra Nişabur, Kûfe, Horasan, Arabistan, Mezopotamya, Îran, Sûriye ve Mısır’a ilim

yolculukları yapmıştır. H. 275 (888) senesinde Basra’da vefât etmiştir.
 
Ebû Dâvûd birçok eser vermiştir. Bunların en meşhuru fıkıh konularına ait hadislerden oluşan

Sünen’idir. Onun eseri hadis edebiyâtı içinde oldukça önemli bir yere sâhip olan Sünen türünün ilki

kabul edilmektedir. 500.000 hadis içinden yirmi yılda seçilmiş 4800 hadisten meydana gelmiştir.
 
Ebû Dâvud “Akıllı kimse için bu hadislerin dört tanesi bile yeter” demiş ve bunları şöyle sıralamıştır:

“Ameller niyetlere göre değerlendirilir”, “Gereksizi (mâlâyânî) terk etmesi kişinin îman

olgunluğundandır”, “Kendi nefsi için istediğini Müslüman kardeşi için istemeyen olgun mümin olamaz.”,

“Helâl de bellidir, haram da.”
 
Ebû Dâvud her konuda en kuvvetli olan hadisleri zikretmiştir. Hadislerin muhtelif rivâyetlerini de

vermiştir. Hadis âlimlerinin ittifakla terk ettiği hadisleri eserine almamakla beraber; fıkıh âlimlerinin delil

olarak kullandığı bazı zayıf hadisleri alırken kusurlarını göstermiş, sahih olarak bildiği hadisler için ise

herhangi bir açıklama yapmamıştır.
 
Sünen, zaman içinde bütün mezhep mensuplarınca okutulmuştur.
 
Sünen-i İbn Mace
 
Sünen-i İbn Mace (Arapça: سُنن ابن ماجة). Ehl-i sünnet hadis literatüründe en güvenilir kabul edilen altı

kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.
 
Müellifi kısaca İbn Mace olarak anılan el-Hafız Ebu Abdullah Muhammed bin Yezid'dir. Müellifinin

adına nisbetle Sünen-i İbn Mace olarak anılır.
 
Sünen-i İbn Mace'nin altı kitaptan biri olarak kabul edilmesi sonradan olmuştur. türkçe tercümesi 10 cilt

halinde haydar hatipoğlu hoca tarafından yapılmıştır.
 
 
 

 
  Bugünkü Ziyaretçi Sayısı 44 ziyaretçi (67 klik) Hoşgeldiniz  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol