İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

200 ÇEŞİT SALAVATI ŞERİFE

Ahmed1 kardeşimizin tercümeleride eklenmiştir.

Hazırlayan:kurt26

Kaynağı,fazileti,salavat arapça okunuşu ve türkçe meal olarak yeniden düzenlenmiştir.

Aynı salavatlar varsa birkaç tane gözümden kaçırmışımdır söylemenize gerek yok.

Fazileti kısmına takılmamanızı tavsiye ederim.Fazileti uydurma olsa bile her salavatı şerife çok değerlidir.Kaynağında fazla takılmayın çünkü salavat herkez okuyabilir.Büyük veli kulların okudukları bizzat peygamber efendimiz s.a.v bildirdiği salvatlar eklediklerim içinde olabilir fakat kaynağını bulamadıklarımda vardır.Kalpten salavat okuyabilmek için türkçe tercümeleride eklenmeye çok uğraşılmıştır.Allah rızası için yapılmıştır.Peygamber efendimiz(s.a.v) ne kadar salavat getirsek azdır.Bu sebeble herkezin okuması için Allahın izniyle toplayabildiğimi topladım.

 

Not

Delali hayrattan ayrıdır.İnternet sitelerinden ve bazı kaynaklardan toplanmıştır.

Delali hayratın içinden olan ve olmayan salvatlarda bu konuda olabilir.

 

1 Kadı İyaz' ın Şifâ-i Şerif Kitabından, Zeydülhab (ra)' dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; Kim bu salavatı okursa benim şefaatim ona vacib olur. Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti. "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

Allahım(c.c) sen peygamberin Muhammede sav övülen makamı ver,katındaki en yüce(sana en yakın) makama erdir"

2 İmam-ı Malik Hazretlerinin Muvattâ' sında, İmam Ahmed ibni Hambel Hazretlerinin Müsnedinde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbitil Ensâri (ra)' den rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun" Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti. "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

Allahım (c.c) sen peygamberin Muhammed sav'e kıyamet günü katında sana en yakın makamı ihsan et"

3 Ebu Hureyre (ra)' den rivayetle, Kadı İyaz' ın (rahimehullah) Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır "Siz salavat vermek istediginiz zaman güzelce edin

Zirâ getirdiginiz salavati Efendimiz (sas) Hazretlerine arzederler

Su sekilde ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir ve Hak Teâlâ' dan o kimsenin bagislanmasini ister" Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü'minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme inneke hamîdün mecîd " Ey ALLAHım! Hz.Muhammed'e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz.İbrahime rahmet ettiğin gibi. Hz.Muhammed'e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahime bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin(Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

 

İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

Allahım (c.c) peygamberimiz Muhammede sav ve müminlerin anneleri olan mübarek eşlerine ve onun soyundan gelenlere,hane halkına İbrahime as salat ettiğin gibi salat et(onu katında yüce makama erdir,onu bize şefaatçi kıl)Şüphesiz sen Allahımız cc övgüye layık yüceler yücesi azamet sahibi olansın"

4 Enes İbn-i Mâlik' ten rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Kim Cuma günleri bu şekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun seksen yıllık günahını affeder" Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi. "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

Allahım (c.c) senin kulun ve ümmi peygamber olan efendimiz Muhammed aleyhisselama salat et"

5 Ezhar adlı kitapta Ebu Said-i Hudri (ra)' den rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabı kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin" Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

 

Allahım (c.c) senin kulun ve ümmi peygamber olan efendimiz Muhammed'e,erkek ve kadın tüm inanan müslümanlara salat et"

6 Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik (ra)' den rivayetle, "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Şu geçen kimsenin hergün kazandığı kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu kimse hergün on defa şu salavâtı verir" "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh" "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

 

Allahım (c.c) peygamberimiz Muhammed Mustafaya sav bize emir buyurduğun gibi salat ve selam et,Allahım cc peygamberimiz Muhammed Mustafaya sav onun layık olduğu şekilde salat ve selam et,Allahım cc peygamberimiz Muhammed -aleyhisselama- salat selam getirmeyenler adedince salat ve selam getir.Allahım cc peygamberimiz Muhammed aleyhisselama sevdiğin şekilde salatü selam getir."

7 Ravzatul Ehbab kitabında, Ebubekir Sıddık (ra)' dan rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) sağ tarafına oturmuşlardı, bu esnada kapıdan birisi girdi ve Efendimiz bu zâtı benimle kendi arasına oturttu Adam gittikten sonra buyurdu ki; "Bu kişi bana şu şekilde salavat verir, onun için ona ikrâm et" "Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû,

Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû." "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

 

Allahım(c.c)Peygamerimiz Hz Muhammed aleyhisselama ailesinin diliyle salat olsun,Allahım cc Peygamberimiz Hz Muhammede sav senin seçip beğendiğin şekilde salatü selam olsun"

8 Ezhar adlı kitabdan alınmıştır "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Bir kimse bana günde yüz kere şu sûretle salavat verirse, inşallah ahirette Rabb'im önünde o kimseye şefaat eylerim"

 

Hadis Hafızı Celâleddin Suyutî "Amelü?l-leyli ve?l-leyl" isimli eserinde Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)?in : ?Her kim bu salâvât-ı şerîfeyi devamlı olarak okursa rüyasında beni görür.? buyurduğunu bildirmiştir. Bu hususta başka hadisler de mevcûddur." "Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh,

Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd,

Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr" "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

 

Allhım (c.c) peygamberin Muhammmed aleyhisselamın ruhuna ruhlar içinde,bedenine bedenler içinde,kabrine kabirler içinde(arasında) salatü selam et."

9 Hısni Hasin Kitabında Ebu Yali Musuli (ra)' den rivayet olunmuştur "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Bir kimse malının çok olmasını istiyorsa, bu suretle salavat okusun" Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

 

Mükerrer=Allahım (c.c)senin kulun ve ümmi peygamber olan efendimiz Muhammed'e,erkek ve kadın tüm inanan müslümanlara salat et"

10 Şevâhidin Nübüvve Kitabında, Ebu Karsafe (ra)' dan rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her kim yatağına yatmadan önce Tebâreke Sûresini okuyup, daha sonra dört defa bu salavatı söylerse, Hak Teâlâ (cc) iki melek gönderip bana ismi ile birlikte arz ederler Ben de ona selam ve rahmet dilerim" "Allâhümme Rabbel hilli velharâm,

Ve Rabbel beledil harâm,

Ve Rabbel meş'aril harâm,

Bikülli âyetin enzeltehâ fî şehr-i Ramazan,

Belliğ rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî tahiyyeten ve selâmen" "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

 

Ey Helalin ve Haramın,hürmetli beldenin,meş'aril haramın(mukaddes tepe),Ramazanda inmeye başlayan her ayetin Rabbi cc! Efendimiz Muhammed aleyhisselamın ruhuna benden mülk ve afiyet ve selamet dilekleri ulaştır."

11 Riyâzül Ehadis adlı kitaptan alınmıştır Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Cennette bir ağaç vardır ve ismi Mahbube' dir Ak meyvesi olur, nardan küçük elmadan büyük, sütten ak, baldan tatlı ve kaymaktan yumuşaktır O meyveden ancak bu salavata devam edenler yer" Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

 

Allahım (c.c) Muhammed as'a ve aline(peygamberimizin sav atalarına) salat ve selam et."

12 Ezhar adlı kitaptan, İbni Ömer (ra)' den rivayetle: "Bir gün Efendimizin huzurunda, bir devenin hırsızlığı sebebiyle iki kişi birbirinden davacı iken deve lisâna gelmiş ve gerçek sahibini söylemişti Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (sas) deve sahibine; "Sen ne okudun ki Medine' nin mahalleleri melekler ile doldu ve deve konuştu?", diye sordu Bunun üzerine adam aşağıdaki salavat-ı şerifeyi okuduğunu söyledi Peygamber Efendimiz (sas) de buyurdular ki; "Senin yarın, sıratı geçerken yüzün ayın ondördü gibi nurlu ola!" "Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike şeyün,

Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike şey'ün,

Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike şey'ün

 

NOT: Ravzat-ül Ulemâ kitabı da bu salavatı nakletmiş fakat sonuna "Ve sellim alennebiyyü seyyidinâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min selâmike şey'ün" cümlesini eklemiştir"

13 Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır Hz Ali (krv) Efendimiz her ne zaman salavat-ı şerife okuyacak olsa önce şu ayet-i kerimeyi okur ve arkasından da aşağıdaki salavatı söylerdi "Bismillâhirrahmânirrahîm, "İnnallâhe vemelâ iketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme"Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel âlemîn Alâ seyyidinâ Muhammed İbn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn"

14 Riyâzil Müzekkirin kitabından alınmıştır "Hz Ali (krv) Efendimiz buyurdular ki; "Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere bu şekilde salavat verirse inşallah kıyamet gününde Efendimiz (sas) elinden tutar" Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkıhî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

Allahın (c.c)meleklerinin,nebilerinin ve resullerinin,ve tüm yaratılmışların salat ve selamı efendimiz Muhammed aleyhisselamaolsun"

15 İbni Abbas (ra) buyurmuştur ki; "Bir kimse şu şekilde salavat verse, yetmiş melek onun sevabını yazar" Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allah Efendimiz Muhammed'e salat etsin ve bizden dolayı ona mükafatlar versin ki o buna ehildir.(bu makama layıktır)"

16 Ezhar adlı kitapta kaydedilmiştir ki; Bir kimse hergün üç kere bu salavatı söylerse Peygamber Efendimiz (sas)' in nübüvvet hakkını ödemiş olur ve Hak Teâlâ inşallah onun ahirette derecesini yükseltir Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve eczihî annâ hayrel cezâi "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

Allahım (c.c)efendimiz Muhammede sav ve aline salat ve selam et,onu katında en güzel karşılıkla mükafatlandır"

17 İbni Abbas (ra) buyurmuşlardır ki; "Her kim bu şekilde salavat-ı şerife verirlerse, Efendimiz kendisine, ana, baba ve yakınlarına inşallah şefaatte bulunur" Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel şefâatehül kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte İbrâhîme ve Mûsâ "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

Allahım (c.c) peygamberimiz Hz Muhammed Mustafaya salatü selam et ve onun büyük şefaatini kabul et,derecesinin yüce kıl,idünyada ve ahirette isteğini kabul et(istediğini ver),İbrahim ve Musanın (aleyhimesselam) kabul ettiğin gibi."

18 Ravzatül Ulemâ kitabından, İbni Mesud (ra)' den rivayetle Buyurdular ki; "Siz salavat vermek istediğiniz zaman güzelce edin Zirâ getirdiğiniz salavatı Efendimiz (sas) Hazretlerine arzederler Şu şekilde ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir ve Hak Teâlâ' dan o kimsenin bağışlanmasını ister" Allâhümmec'al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re'fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil ğurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yağbituhû bihil evvelûne vel âhirûne Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd

19 Şifa-i Şerif kitabından, Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle Buyurmuştur ki; "Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzından (Kevser Havuzu) içmek isterse, şu şekilde salavat versin" Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve eşyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allahım Efendimiz Muhammede ,aline,ashanına,çocuklarına,eşlerine,zürriyetine,ev halkına,asharına,eşyaına,onu sevenlere,onun ümmetine ve bizlerede topluca onlarla beraber salat eyle."

20 Şifâüssakâm Kitabından, Ebulhayr Yahyâ-ü Muttalibi' den, O da Sinân-ı İsfehânî' den rivayet eder; "Resûl-i Ekrem (sas) Efendimizi rüyamda gördüm Amcamoğlu İdris-i Şâfi' yi sordum Buyurdular ki; "Hak Teâlâ Hazretlerinden onun için rica ettim, hesap olunmasın" Yâ Resûlallah, bu şerefe nasıl nâil oldu?, diye sordum Efendimiz de; "O sağlığında şu şekilde salavat verirdi" Aynı şekilde İmam-i Şâfi Hazretlerini rüyasında gören İbrahim bini İsmail (rahimehullah) de Hz Şâfi' nin aynı salavat-ı şerifeyi okuduğunu rivayet etmiştir" Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüzzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

Allahım (c.c) peygamberimiz Muhammede -aleyhisselam-

zikredenlerin zikrettiği kadar ve zikrinden ğafil olanlar adedince salat ve selam et"

21 Şifâüssakâm kitabından: "Birgün Şeyh Şibili (ks) Hazretleri, İmam-ı Ebubekir Ahmed İbni Mûsâ (rahimehullah)' ın yanına geldi İmam Hazretleri ayağa kalkarak musafaha ettikten sonra onu iki kaşının arasından öptü Ben taaccüp ettim, İmam hiç kimseye böyle ikramda bulunmamıştı ve buyurdular ki; "Ben rüyamda Peygamber Efendimizin (sas) de Şeyh Şibili' ye aynı şekilde davrandığını gördüm Sebebini sorduğumda Efendimiz, onun her namazdan sonra Tevbe Sûresinin sonu olan "Lekad cêeküm Rasûlüm min enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil mü'minîne Raûfur Rahîm Fein tevellev fe kul; Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azîm" ayetini okuduğunu ve ardından şu salavatı getirdiğini buyurdular" Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzı ve mil el arşil azîm

22 Riyâzül Müzekkirîn kitabından "Hallâd İbni Kesir' in vefatından sonra yastığının aldında "Hâzihî beraetün minessaid Hallad İbni Kesir" yazılı bir kağıt buldular Sebebi sorulduğunda Hanımı dedi ki; "Her Cuma günü 1000 kere şu salavatı söyler ve Cehennemden kurtulmasına vesile olacağını umardı" Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî vesellim "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allahım Efendimiz Ümmi Nebi Muhammede ve aline salat ve selam eyle"

23 İhyâ-i Ulûm kitabında İmam Gazâli (ks) buyurmuşlardır ki; "Her kim yedi Cuma yedişer defa bu şekilde salavat verirse inşallah Efendimizin (sas) şefaatine nâil olur" Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tekûnü leke rızâen ve lihakkıhî edâen ve e'atihil vesîlete vel fazîlete vel makâmel Mahmûdellezî veadtehû veczihi annâ efdale mâ câzeyte nebiyyen an ümmetihi ve salli alâ cemîi ihvânihî minen nebiyyîne vesssâlihîne, birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN

24 Salavât-ı Semâniye Hazretleri (ks)' den Şeyh Muhammed Hadravî Hazretleri nakletmiştir "Mücebâya mensub, sekiz kimse bulunmakta idi İbrahim Ethem Hazretleri bunlarla Mescid-i Aksâ' da görüşmüş, "Bizim virdimiz bu salavat-i şerifedir" demişlerdir İbrahim Ethem Hazretleri (ks)' den Şeyh Muhammed Hadravî Hazretleri nakletmiştir" "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke"

25 Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî' den nakledilmiştir "Her kim, Peygamber Efendimize (sas) bu şekilde salavat verirse dünyadan imânla gider ve şefaate nâil olur" Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mutlakı cevâdil îmân, fî meydânil ihsân ve mürsile riyâhil keremi ilâ ravzıl cinâni ve alâ âli Muhammedin vesellim

26 Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî' den (ksa) nakledilmiştir Eğer bir kimse şeytan vesvesesinden ve nefs-i hevâdan mutazarrır olursa okunması tavsiye edilmiştir Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin müferrikı firekıl küfri vettuğyâni ve müşettiti buğâti cüyûşil karîni veşşeytâni ve alâ âli Muhammedin vesellim

27 Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî' den (ksa) nakledilmiştir "Bu salavat-ı şerifeyi gam ve kederden kurtulmak veya zâlim elinde ise kurtulmak için okumayı tavsiye etmişlerdir (25, 26 ve 27 salavatlar için Hazreti Şeyh "Keşif âleminde Sakı arşda yazılmıştır" buyurmuşlardır)" Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâhibil Ferki vel Furkân ve câmial vedkı ve menzilehû min semâil KUR'ÂN ve alâ âli Muhammedin vesellim

28 Şeyh ve mürşid-i kirâmdan Abdülvehhab Nisâbori' den rivayetle; "Bir gün Şeyh Sâdettin Dimışkî (Şam) cezbe âleminde iken, müezzin Mukriî Kirtâbi' yi çağırdı Buyurdu ki; "Rûhu akdesi risâlet Hazreti Seyyidil mürselîn Sultânullâhi fil arzin Salavâtullâhi ve selâmühû aleyhi ve âlihî ecmaîn Efendimiz, biraz evvel hâzır oldu Salavattan şu 11 kelimeyi lütuf buyurdular, dilerim ki bu seher vaktinde güzel ve yüksek sesinle okuyasın Tâ ki bunun bereketi, seher-î âşıkların hallerine yetişe" Daha sonra aşağıdaki salavat-ı şerifeyi tekrarladı (Bu salavâtın edâsı arz-ı hâcette mucib-i icâbettir, korkuları def eder Faydası çok kimselerce görülmüştür)" "Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî arasâtil Kıyâmeh,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin hîne tekûmussâatü vettâmeh,

Allâhümme Salli Alâ Seyyi

dinâ Muhammedin salâten muhallasaten anil melâmeh,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten mübelleğaten ilesselâmeh,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten fâizaten alâ ehlil kirâmeh,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli hînin ve ân,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli zamânın ve mekân,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin bikülli lisânın ve cenân,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ınde zuhûri külli hikmetin ve beyân,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil kitâbil azîzi ve hâmilil Fürkân,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne kün ve kân,

Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minennebiyyîne vessıddîkîne veşşühedâi vessâlihîne ehlel kıbleti vel amân vel kitâbi vel mîzân Yâ HANNÂN, Yâ MENNÂN Vağfirli ümmeti Muhammedin habîbike ve nebiyyike alleyhissalâtü vesselâm

Ve eskinhüm alel cinâni ve ahsin ileyhim yâ veliyyel ihsân ve edhilhüm, birahmetike firridâ verrıdvân, verrahmeti velğufrân ve eizhüm mineşşeytâni vennîrâni, birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN"

29 Sultân-ül müfessirîn Burhânül Müzekkirîn Emiriddâhirül Ravizi Hazretleri buyurmuşlardır ki; azreti Şeyh Sa'd (ksa) bir gece yine murâkebede iken Seyyid-i Âlem Sallalâhü Aleyhi Vesellem Efendimiz, kendilerine bu 6 salavâtı tâlim buyurmuşlardır Bu salavât bilhassa kederleri giderir, ferahlık verir Ümerâ yanına giderken okumakta çok faydalıdır "Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten lâhikaten binûrihi,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten makrûneten bizikrihi ve mezkûrihi,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne ferahihi ve sürûrihi,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhîtaten bitûrihi ve sûrihi,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten münevvereten likulûbi eshâbi sudûrihi,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten şârihaten limenkûrihi fî mestûrihi,

Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minel enbiyâi ve evliyâi biadedi ubûrihi ve mürûrihi beynel mâi ve tuhûrihi vennûri ve zuhûrihi ve elhik ve umûrihi, yâ ERHAMERRÂHİMÎN"

30 Şeyh Hacı Bisükreti Hazretlerinden naklolunmuştur Bir gece rüyamda Resulullah Efendimizi gördüm ve bana şu şekilde salavat okumayı tâlim buyurdular Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh

31 Şeyh Muhakkık Zeyneddin Güla (ksa) Hazretlerinden rivayetle; "Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filevvelîn,

Ve Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filâhirîn,

Ve Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filmelâil e'alâ ilâ Yevmiddîn"

32 Şeyh Ebûl Abbas Revvehallâhü Rûhahû buyurduki; " Her kim, her gün ve her gece üçer kere bu salavât-ı şerîfeyi edâ ederse ol günün ve gecenin saatlerinin cümlesinde salavat vermiş gibi olur!

(Aynı salavât, Menâhicil İbad kitabında Şeyh Sa'd İbn-i Fergâni (ksa) Hazretleri tarafından da zikredilmiştir)" "Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ"

33 SALAVÂT-I HIZIR Menâhicil İbad kitabında bulunmaktadır Hızır Alleyhisselâm' ın bazı evliyaya tâlim buyurduğu rivayet olunur "Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme adede mâ alimte,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme zînete mâ alimte,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme mil'e mâ alimte"

34 34 Hâfız Ebûl Hasan İbn-i Mahmud Şâzelî Rahimehullah buyurmuştur ki; Şeyh-ül Meşayih Ebû Abdullah Hüseynî Harrânî bana Kur'ân-ı Kerîm' in ezberimde olup olmadığını sorduktan sonra, her Kur'an-ı Kerim'i okuyuşum sonrasında şu şekilde salavât getirmemi tavsiye ettiler "Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî vesellim

Biadedi mâ fî cemîil Kur'ân-ı harfen harfen,

Ve biadedi külli harfin elfen elfen"

35 Mahmud Sebükteki (Gaznevî) Hazretlerini Mahmud Sebükteki (Gaznevî) Hazretlerinin devam ettiği ve sabah ve akşam üçer defa okunması ile 60000 salavat yerine geçtiğinin Resulullah Efendimiz tarafından da tasdik edildiği salavât-ı şerife şöyledir: "Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel ferğadâni ve belliğ rûhahü ve ervâha ehli beytihî,

Minnet tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesîrâ"

36 Mevlânâ Şemseddin Rahimehullah Hazretleri Mevlânâ Şemseddin Rahimehullah Hazretlerinin bizzat Resûl-ü Ekrem Efendimizden, tâun hastalığından korunmak için öğrendiği salavât şöyledir "Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, bikülli dâin ve devâin,

Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ" "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allahım Efendimiz Muhammede ve Aline , dert ve devaların sayısınca salat et.Ona ve onlara çokça bereket ver,selam eyle."

37 Zahiret-il Mülûk Kitabından; "Sâlihlerden bir zat bahar mevsiminde sahraya çıkar "Fenzur ilâ âsâri Rahmetillâhi " âyet-i kerimesini düşünerek, arzdaki ağaç ve çiçeklere bakarak şöyle bir salavât-ı şerife okudu Derken, bir ses duydu "Ey salavât veren kimse! Kirâmen kâtibin' I zahmete koydun, bu kelimelerin sevâbını yazmakla uğraştılar Derecât-ı Âliye' ye müstehâk oldun Yaramazlıktan her ne ettin ise bağışlandın Artık kendine sâhip ol!" "Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi verakı hâzihil eşcâr,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi vürûdi vel envâr,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi katril emtâr,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi remlil ğıfâr" "ALLAH'ım!

Efendimiz MuHaMMeD sallallahu aleyhi ve sellem'e

şu AĞaçların yaprakları sayısınca Salât u SeLâm eyle!

 

ALLAH'ım!

Efendimiz MuHaMMeD sallallahu aleyhi ve sellem'e

NÛRların meydana çıkışları sayısınca Salât u SeLâm eyle!

 

ALLAH'ım!

Efendimiz MuHaMMeD sallallahu aleyhi ve sellem'e

şu YaĞmurların damlaları sayısınca Salât u SeLâm eyle!

 

ALLAH'ım!

Efendimiz MuHaMMeD sallallahu aleyhi ve sellem'e

şu ÇöLlerin KuMları sayısınca Salât u SeLâm eyle!.."

38 SALÂTEN TUNCÎNÂ Şifâül Eskâm Kitabından Fakihani Rahimehullah Ebû Musa Darir' den nakleder Bir gemi yolculuğunda çok şiddetli bir fırtınaya tutulan bu zat uyku esnasında Resulullah Efendimizi görür ve Efendimiz (sas) kendisine 1000 defa okumak üzere bu salavât-ı şerifeyi tâlim buyururlar Bu şekilde tüm gemi halkı kurtulur "Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin vesellim,

Salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâli velâfât ve takdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min cemîi zünûbisseyyiât ve terfeunâ bihâ (ındeke) e'alet derecât ve tübelliğunâ bihâ aksal ğayat, min cemîil hayrâti fil hayâti ve be'adel memât"

39 SALAVÂT-I FETİH Seyyid Ali Hamedâni Hazretleri "Her kim 40 sabah, farz namazının edâsından sonra bu salavâtı okursa, bağlanmış işleri açılır, mahpus ise kurtulur, düşmanına karşı zafer kazanır

Seyyid Ali Hamedâni Hazretleri, bu salavâtın bir kısmını Evrâd-ı Fethiye' nin sonunda kaydetmiştir Aşağıda ise tamamı mevcuttur Rabb'imiz kabul buyursun Âmîn" "Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR

Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED

Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke

Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû"

40 7 gün ve 7 gece, her namazdan sonra 11 kere salavat Rivayet olunur ki, eğer bir kimse 7 gün ve 7 gece, her namazdan sonra 11 kere salavat verip, ayrıca aşağıdaki salavât-ı şerifeyi (teslimât) 7 kere okursa inşallâh-ü teâlâ isteği kabul oluna! "Essalâmü aleyke yâ imâmel haremeyn,

Essalâmü aleyke yâ imâmel hâfikeyn,

Essalâmü aleyke yâ Resûlessakaleyn,

Essalâmü aleyke yâ men filkevneyn ve şefîi men fiddêrayn,

Essalâmü aleyke yâ sâhibel kıbleteyn,

Essalâmü aleyke yâ nûral meşrikayn ve ziyâel mağribeyn,

Essalâmü aleyke yâ ceddessibtayni el Hasani vel Hüseyni,

Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike vehfâdike ve ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike ve ehzâbike ve etbâike ve eşyâike

Selâmullâhi vel melâiketihi vennâsi ecmaîne ilâ yevmeddîn,

VELHAMDÜLLAHİ RABBIL ÂLEMîN" "ALLAH Teâlâ nın selâmı sana olsun!

Ey müşrik ve kâfirlere yasak iki mukaddes Harem olan Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevverenin İmamı!

 

ALLAH Teâlâ nın selâmı sana olsun!

Ey iki ufkun-doğu ve batının İmamı!

 

 

ALLAH Teâlâ nın selâmı sana olsun!

Ey insanların ve cinlerin Resûlü!

 

 

ALLAH Teâlâ nın selâmı sana olsun!

Ey iki âlemdekilerin dünya ve âhirette şefâatçısı!

 

 

ALLAH Teâlâ nın selâmı sana olsun!

Ey iki kıblenin sahibi!

 

 

ALLAH Teâlâ nın selâmı sana olsun!

Ey iki doğunun nûru, iki batının ışığı!

 

 

ALLAH Teâlâ nın selâmı sana olsun!

Ey iki torunun Hasan ve Hüseyinin ceddi!

 

ALLAH Teâlâ nın, meleklerinin ve bütün insanların selâmı kıyamete kadar Sana, ehl-i beyt?ine, yolunu yürütenlere, çocuklarına, torunlarına, eşlerin annelerimize, cemâatına, halifelerine, önde giden hâlislerine, sahabelerine, fırka-yı nâciye yolunda gidenlere, onları tâkib edenlere ve seninle ilgili her şeye olsun!

 

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ ya mahsustur ve Ona olsun!"

41 Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik (ra)' den rivayetle, " Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Şu geçen kimsenin hergün kazandığı kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu kimse hergün on defa şu salavâtı verir." "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh. Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû,

Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû. ,,"

42 70 bin salavat kuvvetinde salavat Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kema-lillahi ve ve kema yeligu bikemalih.

43 100 bin salavata denk salavat Tesiri 100 bin salavata denk salavat Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin innurizzatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfat. "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e salat ve selam eyle, onu mübarek kıl ki, o mücessem bir nur ve diğer isim ve sıfatlara nüfuz eden bir sırdır."

44 120 bin salavat kuvvetinde salavat Kutbül Aktab Ahmet Ticani hazretleri "120,000 salavatı şerife güçünde olduğu mana aleminde peygamberimiz s.a.v .tarafından bildirilmiştir.

Kutbüz zaman Mehmet Bekri hazretleri diyorki.:

Bir kimse ömründe bu salavat-ı şerifeyi bir defa okur da CEHENNEME DAHİL OLURSA huzur-/u ilahi de benim yakamdan tutsun.

Kutbül Aktab Ahmet Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti resulüllah a sorar.Cevaben ;

Bir kimse salavat –i fatihi bir defa okursa,zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır.Günahları da bağışlanır.buyurmuşlardır.

Hikmeti;

1- Bu salavat-ı şerife, okuyanı cehennem ateşinden korur.

2- Kırk gün okuyanıntevbesi kabul edilir.günahları bağışlanır.

3- Cuma gecesi bin defa okuyan ,efendimiz s.a.v . ile görüşür.

4- Her gün 100 defa okumayı vird edinenin kalp gözü açılır.

5- Bir defe okuyan insin ,cinin ,meleklerin okumuş olduğu bütün zikir,tesbih ve duaları okumuş gibi ecre nail olur.bütün savaşlara katılmış mücahidinin faziletini ihraz eder

6- Kişinin maksadına ulaşması için bir iksirdir.

7- Bu salavat-ı şerife öyle bir hazinedir ki, ecir ve mükafatını, esrarını yerde ve göklerde bulunanlar yazmak isteseler

yazamazlardı.

Faziletive sırları:

Yüzyirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz(s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.

Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah’a sorar. Cevaben:

 

“Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır.Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.

 

Hikmeti:

1.Bu salavat-ı şerife, okuyanı cehennem ateşinden korur.

2.Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilir,günahları bağışlanır.

3.Cuma gecesi bin defa okuyan,Efendimiz(s.a.v.) ile görüşür." Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka ven nasırıl hakki bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve miktarihil aziym. "

Allahım! Kapalılıkları açan,geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle, selam eyle ve O’nu mübarek kıl."

45 700 bin salavat kuvvetinde salavat 700 bin salavat kuvvetinde salavat Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülkillah. "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allahım Muhammede Allahın ilmi adedince sürekli ve Allahın mülkü devam ettiğince salat et."

46 Açıklama Yok Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten te’dilü cemi’a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi selamen ya’dilü selamehüm.

47 Günahların Kirinden Arındıran Salavat Sabah ve akşam 3er defa okunduğunda günahların kirinden arındıran salavat Allahümme inni eselüke bike en tasülliye ala seyyidina muhammedin ve ala sairil enbiyai vel murseliine ve ala alihim ve sahbihim ecmeıne ve en tağfira li ma meda ve tahfezani fiima begiye.

48 İlahi Emirler / H. Arif Pamuk / sayfa : 118 Birisi rüyada Hz. Fatımayı gördü ve dediki bu salavatı şerife senin midir ? Hz. Fatıma EVET dedi.Rüyada Hz. Fatımayı gören kişi bunu bir adam yüz defa okursa müjdesi nedir ? dedi. Hz. Fatıma Eğer bu salavatı şerifeyi bir defa okursanız denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa bunun sevabını yazmakla bitiremez buyurdu. Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahı vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü’miniyn. "Allah'ım!

Ruhu, kâinâtın, meleklerin ve ruhların Mihrabı olan O yüce Zât'a (sav) salât ü selâm et!

Allah'ım!

Katından gönderilenlerin ve peygamberlerin İmamı olan O yüce Zât'a (sav) salât ü selâm et

Allah'ım!

Cennet ehlinin ve Allah'ın mü'min kullarının İmamı olan O yüce Zât'a (sav) salât ü selâm et!"

49 Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurmuş Peygamber efendimiz buyurmuş: Denizler mürekkep, ağaclar kalem ve bütün melekler katip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar denizler biter, kalemler tükenir, bu salavatin sevabını tamam yazamazlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin fiyl evveliyn vel ahiriyn ve fil meleil ala ila yevmiddiyn.

50 Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurmuş Peygamber efendimiz buyurmuş: Bu salavatı okuyarak üzerime salavat getirene şefaatım vacib olur. Allahümme salli ala muhammedin ve enzilhül münzelel mugarrabe minke yevmel kıya-meh. "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Ey ALLAH'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir"

51 Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurmuş Peygamber efendimiz buyurmuş: Bir kimse yatmadan önce bu salavatı açıktan 70 kere okursa, beni rüyasında görür. "Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsad. Allahümme salli ala gabri seyyidina muhammedin fil kubur. Allahümme ebliğ ruha seyyidina muhammedin minni tehıyyeten selaten ve selema.

 

AYNI SALAVAT (bazı kelimelerde i eklenmiş)

 

ALLAHumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. ALLAHhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama." Ey ALLAHım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz.Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V.) kabrine salatu selam eyle. ALLAHım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V.)'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).

52 40 gün sabah namazından sonra okuyanın istediği hayırlı bir iş gerçekleşir 40 gün sabah namazından sonra okuyanın istediği hayırlı bir iş gerçekleşir Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiibike salaten ergabiha merakiyel ihlasi ve enalü biha ğayetel ihtisası ve sellim tesliymen adede ma ahata bihi ilmüke ve ehsahü kitabüke küllema zekera kezzakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun.

53 Salavat-ı tefriciyye "Salavat-ı tefriciyye - günde en az 41 kere okunulduğunda hastalara şifa verir

Efendimiz Muhammed Aleyhisselam bir hadisinde:

 

“Kim altından kalkamayacağı güç bir işle karşı karşıya gelirse, üzerime çok çok salavatı şerife getirsin.Çünkü Allahü Teala, üzerime getirilen salavat-ı şerife, sebebi ile onun sıkıntılarını,kederlerini giderir,rızkını çoğaltır,Allah’ın yardımı ile muradına nail olur.” buyurmuşlardır." Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedi- nillezi tenhallü bihil ugadü ve tenfericü bihil kürabü ve tügda bihil havaicü ve tünalü bihirre ğaibü ve husnül havaatimi ve yüstesgal gamamü bi vechihil keriimi ve ala alihi ve sahbihi fii külli lemhatin venefesin bi adedi küllin ma’lümin lek.

54 Açıklama Yok YOK Allhümme salli ala muhammedin ve ala ali muhammed

55 Açıklama Yok Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve raslikennebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allahım Efendimiz kulun ,Nebin,Habibin ve Ümmi Elçin Muhammede salat eyle ve aline ashabına da selam eyle."

56 Açıklama Yok YOK essalatü vesselamü aleyke ya seyyidi ya rasulallah, huz biyedi kallet hıyleti edrikni "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Salat ve Selam senin üzerine olsun,ey Allah’ın Resulü! Ey Efendimiz! Elimden tut.Halimi sana arzettim,beni bırakma!”"

57 Açıklama Yok YOK Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indek "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Ey ALLAH'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir"

58 Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurmuş 1000 sabah 70 melaike bunun sevabını yazmaktan yorulurlar.:Efendimiz (S.A.V) Buyuruyor ki: KİM BU SALAVATI BİR DEFA OKURSA YETMİŞ BİN YAZICI MELEK BİN SABAH SEVABINI YAZMAKTAN YORULURLAR cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlluh "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allah bizden dolayı Muhammede mükafatlar versin , ki o buna ehildir."

60 Açıklama Yok YOK Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tuncînâ biha min cemîil'ehvâli vel'âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal'hâcât. Ve tutahhiruna, bihâ min cemîis'seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tubelliğunâ bihâ eksal'ğâyât, min cemî'ilhayrâti fil'hayati ve bâdel'memât. Hasbunallâhu ve nî'mel vekîl, nî'mel mevlâ ve nî'men'nasîr

61 Salavat-ı Tüncina salavat-ı tüncina Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tuncînâ biha min cemîil'ehvâli vel'âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal'hâcât. Ve tutahhiruna, bihâ min cemîis'seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tubelliğunâ bihâ eksal'ğâyât, min cemî'ilhayrâti fil'hayati ve bâdel'memât. Birahmetike erhamer rahiym .Hasbunallâhu ve nî'mel vekîl, nî'mel mevlâ ve nî'men'nasîr. Ey ALLAH'ım! Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.)aline (ve ümmetine) öyle bir salatu selam eyle ki, O salatu selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden, muhafaza eyle. O salatu selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizke. O salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son, en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. Yüce ALLAH, bize kafidir. O ne güzel vekil, ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır.

62 Salât-ı Tefriciye Salât-ı Tefriciye Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallu bihi'l-ukadu Ve tenfericu bihi'l-kurabu Ve tukdâ bihi'l-havâicu Ve tunâlu bihi'r-reğâibu Ve husnu'l-havâtimu Ve yusteska'l-ğamâmu bivechihi'l-Kerîmi Ve alâ âlihi ve sahbihi fî kulli lemhâtin ve nefesin biadedi kullu ma'lûmin leke. "“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

 

Başka Çeviri

ALLAH'ım! Her göz açıp kapamada ve her nefeste, Sana ma'lûm nesneler adedince mükemmel bir salât ve tam bir (teslimiyet) selâmı Efendimiz Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem'in, âilesinin ve ashâbının üzerine eyle (indir) ki onunla düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır (çıkış yolu bulunur), ihtiyaçlar giderilir, rağbet edilen dileklere nâil olunur (isteklere ulaşılır), ve hüsn-ü hâtime (güzel son, şehâdetle ölüm) elde edilir ve mübârek yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur istenilir.."."

63 Salavât-ı Semâniye Salavât-ı Semâniye "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke. Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ."

64 Salavat-ı Fatih Salavat-ı Fatih Allâahümme salli ve sellim ve bâarik alâa seyyidinâ Muhammedinil fâtihı limâa uğlika vel-hâatimi limâa sebeka. Nâasıri’l-hakkı bil hakkı vel hedii ilâa sirâatıkel müstakıym. Ve alâa elihii hakka kadrihii ve mikdâarihil azıym.

65 Salavat-ı Fatih salavat-ı fatih Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi li ma sebeka nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi e mıkdarihil aziym

66 Açıklama Yok YOK innellahe ve melai ketehü yusallune alen nebiyy ya eyyühellezine amenü sallü aleyhi ve sellimü teslima "Ahmed1 tercüme etmiştir.

AHZAP SURESİ 56.AYET

Yüce Allah Kuranda şöyle buyuruyor : Doğrusu Allah ve Melekleri Peygambere Salat ederler,Ey İman edenler Siz de ona salat edin ve selam edin"

67 Açıklama Yok YOK Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve Adem'e Nuh'e ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehüm aninnebiyyin vermürseli'ne salavatul lahi ve selamuhu aleyhim ecmain

68 Salavatı Melevan "Hüseyin Kâşifî'nin Risâletu's-Salavât'ında kaydettiği Gazneli Sultan Mahmud'un da kendisine vird ediğini, her okunduğunda on bin salavât okunmuş gibi karşılık verilen salât-ı şerîfe'ye Salât-ı Melevân adı verilmiştir.

 

Rivâyete göre maddi sıkıntıya düşen bir derviş rüyasında Peygamber Efendimizi görmüş, halini arz edince kendisine Sultan Mahmud'a giderek sıkıntısını giderecek maddî yardımı istemesini tavsiye etmiştir. Derviş "Efendim padişah beni kapısından kovar, ona ne diyeyim ki benim ihtiyacımı görsün, kapısından kovmasın?" deyince Efendimiz; O'nun bana yatmadan evvel otuz bin, yataktan kalkarken de otuz bin salavât getirdiğini haber ver" demiş.

 

Gazneli Mahmud dervişin bu söylediklerini duyunca ihtiyacından fazlasını ona hediye etmiş. Derviş çekildikten sonra padişahın etrafında bulunan devlet erkânı hükümdara, sürekli yanında bulunduklarını, bu kadar salavâtı ne zaman ve nerede çektiğini sorarlar. O'da "ulemâyı ehl-i yakîn"den duyduğuna göre aşağıda yazılı salavâtı her kim bir defa okursa on bin defa salavât çekmiş gibi olduğunu, kendisinin de yatmadan önce üç defa, kalkarken de üç defa çektiğini böylece otuzardan altmış bin defa okumuş gibi olduğunu söylemiştir." Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi küllemahtelefel melevan ve teakabel asaran ve kerraral cedidan vestakbelel ferkadan ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehiyyete vesselam verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar "Ey Allah'ım!Gece gündüz değişmesi devam ettikçe, asırlar birbirini takip ettiği müddetçe, yenilenenler tekrarlandıkça, kutup yıldızları göründükçe, Seyyidimiz Muhammed aleyhisselâm'a ve ehl-i beytine rahmet eyle. O'nun ve ehl-i beytinin rûhlarına bizden selâm tebliğ et, mübârek kıl ve kıyâmet gününe kadar ona selâm ver."

69 İmami Şarani Hz. "İmami Şarani Hz.şöyle buyuruyor.

Büyük veli Aliyyül Havas “ın şöyle konuştuğunu duymuştum.Allah tan bir şey İsteyeceğiniz zaman Allah resulü (s.a.v.) in adıyla o şeyi isteyiniz ve şöyle dua ediniz Ey Allah ım sevgili peygamberin Muhammed Mustafa hürmetine senden şunu isterim. Şeklinde dileğinizi arz ediniz.çünkü Allah ın bir meleği vardır ki, bu isteğinizi anında efendimiz (s.a.v.) e bildirir ve o na filanca kişi, şu haceti için senin Allah katında aracı olmanı istemektedir.der hazreti peygamber efendimiz s.a.v. de okişinin isteğini Allah a yapacağı dia ile gerçekleştirir.çünkü efendimiz s.a.v. in du ve istekleri Allah Teala tarafından geri çevrilmez." Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten ta”dilü cemiy”a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi selamen ya”dilü selamehüm Allahım efendimiz Muhammed”e ve onun aline,senin sevgine layık olanların getirdiği topyekün salavatlara denk olacak şekilde salat eyle ve yine efendimiz Muhammed”e ,onun aline bu zatların selamları miktarınca selam eyle.

70 Fakih Ömer Bin Said hazretleri bu hadisi naklediyor. Her kim günde 33 kere bu salavatı şerifeyi okursa VEFAT ETTİĞİNDE KABRİ İLE PEYGAMBERİN MUHAMMEDİN KABRİ İLE ARASI AÇILIR(Evliyalar ansiklopedisinden alınmıştır.)HZ MUHAMMED S.A.V MI GÖRÜR. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salaten tekunu leke rizaen ve lihakkihi edaen

71 Emir Buhari Hazretlerinin Musibetlere Karşı Okuduğu Salavat "Emir buhari hazretleri buyuruyorlar ki;

Her kim bu duayı sabah okursa semadan yağmur yağıp sel olsa akşama kadar ona bir zarar veremez.yine sabahleyin okursa sabaha kadar kendisine hiçbir zarar ve musibet dokunmaz.

Yetmiş melek her zaman o kimseyi koruma altında bulundurur.gerek semavi ve gerekse yeryüzü afetlerinden ve şerli insanların her türlü kötülüğünden emin olursun.

Bu salavatın deprem tehlikesinden korunmak için okunması ve vird edinilmesi tavsiye ediliyor." Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim. Ya iddeti ınde şiddeti.veya ğavsi ınde kürbeti.ve ya harisi ınde külli müsibeti.ve ya hafizi ınde külli beliyyeti.ve salli ala muhammedin ve alihi ve ala cemi-ıl mürseliyn.vel hamdülillahi rabbil alemiyn.

72 Salat-I Münciye SALAT-I MÜNCİYE Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammed Salâaten tünciynâa bihâa min cemîy’ıl-ehvâali, ve’l efâat. Ve takzıylenâa bihâa cemîy’al haacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemîy’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke e’led-deracâat ve tübelligunâa bihâa aksal gaayâat. Min cemîy’ıl-hayrâat-i fil-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli sey’in kadiyr. "

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e salat eyle! Öyle ki,Sen bu salat ile bizi her türlü tehlike, korku ve afetlerden kurtarır, her türlü ihtiyacımızı bu sebeple giderir,günahın her türlüsünden bizi bu yüzden temizler,nezd-i ilahindeki en yüksek derecelere bizi bu sebeple yükseltir ve bizi gerek hayatta iken ve gerekse öldükten sonra hayırların her çeşidinde varılabilecek en uç noktaya ulaştırırsın!

 

Başka çeviri

Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.”"

73 Salat-I Nariye ( Salat-I Tefriciyye ) SALAT-I NARİYE ( Salat-ı tefriciyye ) Allâahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâammen alâa seyyidinâa Muhammedinillezii tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tükzaa bihil-havâaicü ve tünâalü bihir-ragaaibü ve husnül havâatimi ve husnül havâatim. Ve yüstesgalgamâamü bi vechihil keriim ve alâa âalihii ve sahbihii fîi külli lem-hatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek. Allâh’ım, kendisi hürmetine dügümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-i hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtınca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.”

74 Hazreti Sıddıyk’ın ( R.A ) Salatı HAZRETİ SIDDIYK’IN ( R.A ) SALATI Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Muhammed. Ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim.Euzü billahi minelhemmi vel huzni ve minel cübini vel buhuli ve minel aczi vel keseli ve min galebetit deyni ve kahrir rical.

75 Salat-I Fethıyye SALAT-I FETHIYYE "Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN İHTÂREHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ?L-MÜRSELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMi?L-MÜTTEKÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEME?N-NEBİYYÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎİ?L-MÜZNİBÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİ?L- ÂLEMÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ?L-EVVELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ?L- AHİRÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDİ?L-MÜRSELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎİ?L-ÜMMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMİ?L-HİMMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLİ'L- LİVÂİ?L-HAMD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBİ'L -MAKÂMİ?L-MAHMÛD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂKİYİ?L-HAVZİ?L-MEVRÛD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERİ?N-NÂSİ TEBEAN YEVMİ?L-KIYÂMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMİ'L-EVVELÎNE VE?L-ÂHİRÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR

Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VE?S-SİRÂCİ?L-MÜNÎR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYİ?R-RAHMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYİ?T-TEVBETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ?S-SALÂTİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİNÂ MUHAMMED

Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke

Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû." "ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ın Elçisi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ın Sevgilisi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ın Dostu!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ın en tertemizi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ın her an kendisine teveccüh edeni!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ın yaratıklarının Hayr Kapısı!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ın seçtiği!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ın süslediği-ziynetlendirdiği!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ın gönderdiği Resûlü!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ın şereflendirdiği şeref kaynağımız!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ın güç ve kuvvet verdiği Efendimiz!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ın keremli kıldığı Resûl-ü Ekrem!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Peygamberlerin seyyidi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey takvâ ehlinin İmamı!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Peygamberlerin sonuncusu!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey suçlu-günahkârların şefâatçısı!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey âlemlerin Rabbı?nın elçisi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey evvelin seyyidi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey âhirin seyyidi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Peygamberlerin baş çekeni!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey ümmetin şefâatçısı!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey büyük himmet sahibi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Livâi?l-Hamd Sancağını taşıyan!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Makâmi?l- Mahmûd Sahibi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Havzi?l-Mevrûd Sâkisi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey kıyamet gününde insanların pek çoğunun tâbi olacağı Efendimiz!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Âdemoğlunun seyyidi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey geçmişin ve geleceğin en keremlisi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey bize müjdeli haberler getiren!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey insanları hakka ve hayra uyarıcı!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ın izniyle kullarını dâvet edici ve Nûrullahı saçıcı Nur-u Mim kaynağı!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Rahmet Peygamberi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Tevbe Peygamberi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Allah?ı görerek namaz kılan!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey her bir şeyin başı olduğu gibi âkibeti de olan Efendimiz!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey iki âlemde insanları izinde toplayan Efendimiz!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Hakkın ve hayrın seçilmiş hürü!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey bâtılın ve şerrin mahvedicisi-yok edicisi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Ahad (cc) nun ilk hamd eden Ahmedi!

 

ALLAHU Teâlâ? nın salâtı ve selâmı sana olsun!

Ey Şeriâtın, Tarikatın, Mârifetin Hakikat Hayatı ve Nur-u Mim?i Efendimiz Muhammed!

 

ALLAHU Teâlâ? nın, meleklerinin, peygamberlerinin, arşını taşıyanların ve bütün yarattıklarının selâmları sana, azîz ailene, ehl-i beytine, annelerimize ve sahabelerine olsun!

 

ALLAHU Teâlâ? nın rahmeti ve bereketi de üzerinize olsun!

 

Âmin Yâ Muîn Celle Celâlihu!..

 

 

Teveccüh : Bir şeye doğru yönelme, bir tarafa dönme. Çevrilme. * Mânen üzerine düşme. * Ait olmak. * Hoşlanmak. * Sevgi, alâka.

Takvâ : Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek.

Himmet : Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk'a ve sâir mukaddesata yönelmesi. Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret. * Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı ile birisini koruması, yardım etmesi. * Tabiî şevk ve meyil ve heves. * Lütuf, yardım.

Livâi?l-Hamd : Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bayrağı. Ona inananlar kıyâmetten sonra bu bayrağın altında toplanacaklardır.

Makâmi?l- Mahmûd : (Şefaat-ı Uzmâ) En yüksek şefaat makamı. Peygamberimizin (A.S.M.) kavuşacağı, Allah tarafından vaad edilen makam.

Havzi?l-Mevrûd : Vuslat, kavuşma ve sıla havuzu.

Âkibet : Bir şeyin sonu. Nihayet. Netice, sonuç.

Mahv : Harab olma. Yıkılma. Ortadan kalkma. Çökme. Bozulma. * Tas: Beşeri noksanlıklardan kurtuluş hâli.

Muîn : Yardımcı. Muâvin. İane eden."

76 Abdülkadir Geylani hazretleri KUDRETTEN TAŞ ÜZERİNE YAZILAN SALEVATBu salevat-ı şerifeyi Abdülkadir Geylani hazretleri bir mağarada bir taşın üstünde yazılı olarak bulmuşlardır. Altında da şu ilave varmış: ” Bu salevat-ı şerifeyi 1 defa okuyan 60.000 salevat okumuş sevabı alır.(Uzun açıklama olanda 120.000 yazar.) Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma’dini esraarike ve lisâni huccetike ve aruusi memleketike ve imâmi hazretike ve tıraazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarıykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücûüdi vessebebi fîi külli mevcûüdin ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri zıyâike. Salâten tedûümü bi devâmike ve tebkâ bi bekâike lâ müntehe lehâ düne ılmike salâten turzıyke ve turzıyhi ve terzâ bihâ annâ Yâ rabbel âlemiyn.

77 (Müslim: 1/228) "Kim bana bir salât getirirse, Allah ona bununla on salât getirir." buyurmuştur." Sallallahu hi Vessellem:

78 Ebu Davud: 2/218) "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salât getirin. Getirdiğiniz salât nerede olursanız olun bana ulaşır." Sallallahu Aleyhi Vessellem:

79 12 bin kere okumak yerine geçer bu salavatı şerifeyi 1 kere okuyana sair salavatı 12 bin kere okumak yerine geçer ve bu salavatı şerifi bir talep için başlasa hak subhanehu ve teala hazretleri rahmet nazarıyla nazar edip cehennem ona haram ola.evkati hamsede namazların akabinde birer kere okusa hak teala .nın deryayı rahmeti bipayanında bir meleyke vardır .ve üçyüz başı vardır .her başında üç yüz agzı vardır.ve her agzında üç yüz dili vardır.vesair yerinin vasfını allahu tealadan gayri kimse bilmez .bu denlu aza ile salavatı şerifeyi okuyanın dileyup hak teala habibi hürmetine affeder.ve ol ferişteh ol denize dalar üç yüz bin kanatlarının her bir telinden ve nice yüzbin katresinden hak teala birer ferişteh yaratır ve ol feriştehler bu salavatı şerifeyi okuyan kimsenin yargılanmaması için cenabı haktan niyaz ederler .hak teala buna göre deracat verdiğinden maada malına ve rızkına ve ömrüne bereket verir .ve her yerde sözü makbul olur ve hurmetli olur.ve her türlü ilimler kendisine keşif olur.ve ol kimse asla gam ve gussa görmeye .ruzi mahşerde serveri enbiya sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin livail hamd sancagı şerifi altında haşreder ve her cuma gecesi dahi 40 kere okuyup arkasını duvara verip uyusa.hazreti peygamberi rüyada görürve her muradı hasıl olur.huşu içinde üç gece yatsı namazından sonra 3 kere ihlas 3 kere ayetel kürsi 3 kere fatihayı şerifeyi okuyanın muradı her ne ise hasıl ola .amma haram için okumaya.hak teala bu salavatı şerifenin hurmetine muradın verir. lakin sultanı enbiya sallalahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şefaatından mahrum kalır.ve her ne murad için okusa 4 güne kalmayıp muradına nail olur.itikadına göre ve hem meşayih ve ülema aleyhimürrahmeti hazreti bu selavatı şerifeyle meşguller idi. merkez efendi k.s. sultan mehmet gazi ile istanbula gelip aldılar.akşemsüddin efendi ve mevlana zakir efendi ve müfti ali efendi bu salavati şerifeyi vird edinmişlerdir .ol salavatı şerife budur.... "BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM

Allahumme salli ala muhammedinin nebiyyin adede men sallallahu aleyhi minel ahyari.ve adede men lem yusalli aleyhi minel esrari.ve adede kataratil. emrati adede evraki es.ari. ve adede enfasil müstağfirine bil eshar.ve adede ma kane ve ma yeküne ila yevm

il haşari vel kahhari.ve salli aleyhima tekakbelleylü vennahariü.ve salli aleyhi muhtele felmelevanü .ve teakalel ferdadanu.ve adede emvacil hibari .ve adeder rimali ve kıfarı beliğ ruhehu ve ervaha ehli beytihi minnettehiyyete vetteslime ve ala cemiil enbiyai. vel mürselin.velhamdulillahi rabbil alemine.

allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin bi adedi külli zerretin elfe elfe merretin.

allahumme salli ala muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.subbuhun kuddusün rabbüna ve rabbul melaiketi ver ruhi rabbiğfir verham ve tecavez amma ta.lannü inneke entelle azzül ekremü. Amin"

80 Açıklama Yok YOK Allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaihi ve muhıbbiyhi ve ümmetihi ve aleyne meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn

81 Açıklama Yok ALLAHumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid. Ey ALLAHım! Hz.Muhammed'e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz.İbrahime rahmet ettiğin gibi. Hz.Muhammed'e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahime bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin(Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

82 " Hz.Ali (R.A)Okuduğu SalavatışerifeE" YOK "Allahumme salli alâ muhammedin bahri envârike ve ma'de ni esrârike ve ayni

inâyetike ve şemsi hidâyetike ve arûsi memleketike ve emni vilâyetike ve lisâni

muhabbetike ve imâmi hadretike ve hayri halgıke ve ehabbil halgi ileyke ab dike ve

habîbike ve resûliken nebiyyil ummiyyillezî hatem te bihil enbiyâe vel murselîne ve

alâ melâiketikel mugarrebîne min ehlissemâvâti ve ehlil eradîne rıdvanullahi teâlâ

aleyhim ecmaîne birahmetike yâ erhamerrâhimîne velhamdulillahi Rabbil âlemîn."

83 Açıklama Yok YOK Allahummec’al efdale salavâtike ebeden ve enmâ berekâtike sermeden ve ezkâ tahiyyâtike fadlen ve adeden alâ eşrefil halaıgıl insâniyyeti ve mecmeılhagâigıl imâniyyeti ve tûrıttecelliyâtil ihsâniyyeti ve mehbitil esrârir rahmâniyyeti ve arûsil memleketir rabbâniyyeti ve vâsitati ıgdın nebiyyine ve mugaddimi ceyşil murselîne ve gâidi rakbil enbiyâil mükerramîne ve efdalil halgi ecmaîne hâmili livâil izzil e’lâ ve mâliki ezimmetil mecdil esnâ şâhidi esrâril ezeli ve müşâhidi envâri sevâbigil uveli ve tercumâni lisânil gıdemi ve menbail ilmi vel hilmi vel hikemi mezheri sırril vucûdil cuz’iyyi vel külliyyi ve insâni aynil vucûdil ulviyyi ves sufliyyi (rûhi cesedil kevneyni)3(ve ayni hâyâtiddareyni)3 el mutehaggigi bi e‘lâ rutebil ubûdiyyeti vel mütahalligi bi ahlagil magâmâtil istifâiyyeti elhalîlil e’zami vel habîbil ekremiseyyidinâ Muhammedibni Abdillahibni Abdilmuttalibi ve alâ sâiril enbiyâi vel murselîne ve alâ melâiketikel mugarrebîne ve alâ ibâdillahis sâlihîne min ehlissemâvâti ve ehlil aradîne küllemâ zekere kezzâkirûne ve ğafele anzikrikel ğâfilûne ve sellim ve radiyallahu an eshâbi resûlillahiecma’în(âmîn)

84 Açıklama Yok Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemîil Enbiyâi velmürselîn "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allahım Muhammede ve tüm Nebi ve Resullere salat et."

85 Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hz. GAVSUL AZAM ABDULKADİR GEYLANİ HZ.LERİNİN OKUMUŞ OLDUĞU SALAVATI ŞERİFE Allahumme salli alâ Muhammedin seyyidil kevneyni vessekaleyni vel ferîgayni ceddil Haseni ve Huseyni Mahbûbi Rabbil Meşrıgayni vel Mağribeyni el Magsûdi vel Matlûbi bi gâbi gavseynil mütecellâ bi tecelliyeynillezî gâle lehul vâhidûl ehadu yâ nûrannûri veyâ sırrassırrı veyâ hâzâine ma’rifetin efdeytu mulkî aleyke Yâ Muhammedü milledünil arşi ilâ tahtil aradîne küllühüm yetlubûne rıdâe ve ene etlubu rıdâeke sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âli Muhammedin velhamdülillahi Rabbil Âlemîn.

86 Seyyid Ahmeder Rufai Hz. SEYYİD AHMEDER RUFAİ HZ.LERİNİN OKUDUĞU SALAVATI ŞERİFE Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve halîlike ve habîbike salâten ergâ bihâ merâgıyel ihlâsi ve enâlü bihâ ğâyetel ihtisâsi ve alâ âlihî ve sellim teslîmen adede mâ ehâta bihi ılmüke ve ahsâhü kitâbüke küllemâ Zekerekezzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn.

87 İbrahim Dussuki Hz. İBRAHİM DUSSUKİ HZ.LERİNİN OKUDUĞU SALAVATI ŞERİFE Allahümme salli Alezzâtil Muhammediyyetil latîfetil ahadiyyeti şemsi semâil Esrâri ve mazheril envâri ve merkezi medâril celâli ve gutbi felekil cemâli allahümme bi sırrıhi ledeyke ve seyrihi ileyke âmin havfî ve ekil usratî ve ezhib huznî ve hırsî ve kellî ve huznî ileyke minnî ve zugnil fenâe annî velâ tec’alnî meftûnen bi nefsî mahcûben bihissî vekşiflî an külli sırrın mektûmin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim Yâ Hayyu, Yâ Kayyûm, yâ Allah... "ALLAH'ım! Sırlar Semasının güneşi, nûrların mazharı, Celâl Dâiresinin merkezi (dönüm noktası : akdes noktası), Cemâl Feleğinin (yörüngesinin) kutbu (devrânda devreden cismin cihân çarkının aksı) olan; Ahadiyyet (her hususta mutlak teklik) lâtifetinin (Ahadiyyetten Ahmedîyyete lütûf edilen incelik ve hakikatlerin) tecellîgâhı (ilk zuhûr yeri, çoğalma ocağı olan) Zât-ı Muhammedîyyete salât-ü-selâm eyle! ALLAH'ım! O'nun Senin yanındaki sırrı (teslimiyet) ve Sana olan (istikamet) seyrinin hakkı için; korkumu gider emin kıl (emniyette eyle), (imkanla imtihan seyr-ü-sülûkümde, teslimiyet ve istikamet tevhidinde) ayak kaymalarımı (yolda sürçmelerimi, takılıp düşmelerimi yoldan geri kalmalarımı) azalt, hüznümü (üzüntümü, kederimi) ve hırsımı (dünyaya tamahkarlığımı) gider (bertaraf et), benden yana (lehime) ol; beni, benden Kendine (Sana) al (çek), beni benden fenâ ile rızıklandır (benlik hastalığımdan kurtar, benliğimin yok olmasına izin, inâyet ve hidâyet eyle, nefs perestlikten âzâd et!). Beni nefsime meftun kılma (nefsimin fitnesine düşürme, nefsimin hevâ ve hevesiyle sihirletme, nefsime tüm gönlümü verip ona vurulan, düşkün ve âşık olan kılma!). Âfâkı (dış dünyayı) tanıdığım hislerimi (enfüsümü ve özümü tanıdığım duygularımı) bana (şühûdî tevhid tekemmülüme) hicâb (perde, engel, yol kesici, çeldirici) etme! Bana her türlü, tüm gizli (saklı) sırları aç (ifrat ve tefritten koru, i'tidal üzere ve hazımlı kıl, şaşırtma-taşırtma!) YÂ HAYYU YÂ KAYYÛM (celle celâluhu)!"

88 Seyyid Ahmed Bedevi Hz. SEYYİD AHMED BEDEVİ HZ.LERİNİN OKUDUĞU SALAVATI ŞERİFE Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil gabdatir rahmâniyyeti ve efdalil hılgatil insâniyyeti ve eşre fissûretil cismâniyyeti ve ma’denil esrârir rabbâniyyeti ve hazâinil ulûmil istifâiyyeti sâhibil gabdetil asliyyeti ve behcetis seniyyeti verrutbetil aliyyeti minedderacâti. Ennebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halagte ve rezagte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmi teb’asu men efneyte ve sellim teslîmen kesîran velhamdülillahi rabbil âlemîn

89 İmamı Azam Hz. İMAMI AZAM HZ.LERİNİN OKUDUĞU SALÂVATI ŞERİFE Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin mahtelefel melevâni ve teâgabel asrâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel fergadâni ve belliğ rûhahü ve ervâhe ehlibeytihi minettahiyyeti vesselâmi verham ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîran ilâ yevmil haşri vel garâr. "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır."

90 Salaten Tüncina-Münciye SALATEN TÜNCİNA-MÜNCİYE Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemi’il mihani vel ihani vel ahvâli vel beliyyât. Ve tüsellimünâ bihâ min cemi’il fiteni vel esgâmi vel âfâti vel âhâti ve tütahhirunâ bihâ min cemi’il uyûbi vesseyyiâti. Ve tağfiru lenâ bihâ min cemi’iz zünübâti ve temhû bihâ annâ cemi’al hatîâti. Ve tagdî lenâ bihâ cemi’a mâ natlubuhu minel hâcâti. Ve terfe’unâ bihâ indeke a’ledderacât. Ve tübelligunâ bihâ agsel ğâyâti min cemi’il hayrâti fil hayâti ve ba’del memâti. yâ Rabbi! Yâ Allahü yâ Mücîbed daavâti bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîne irhamnâ, irhamnâ, bi hürmeti muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.

91 Açıklama Yok YOK Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil evveline ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fil ahirîne ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fil meleil e’la ila yevmiddin ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fî külli vaktin vahînin ve salli ve sellim alâ cemi’il enbiyâi vel mürselîne ve alâ melâiketikel mukarrabîne ve alâ ibadikessâlihîne ve alâ ehli tâ’atike ecma’îne min ehlissemâvâti ve min ehlil aradîne verhamnâ vahşurnâ meahüm birahmetike yâ erhamerrahimîne velhamdülillahi rabbil âlemîn.

92 Açıklama Yok YOK Allahümme salli ve sellim ve bârik alettalatizzâtil mutalsemi velğaysil mutamtami vel kemâlil mükettemi lâhûtil cemâli ve nâsûtil visâli tal’atil hakkı kesîbil insânil ezeliyyi fî neşrin mellem yezel fî gâbi nâsûtil visâlil akrabi allahümme salli bihi minhü fîhi aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslîmen.

93 Açıklama Yok YOK " Allahümme salli alâ muhammedin mâdâmetissalavâtu,

ve salli alâ muhammedin mâdâmet berekâtühü,

ve salli alâ cesedi muhammedin fil ecsâdi,

ve salli alâ rûhi muhammedin fil ervâhi,

ve salli alâ kabri muhammedin fil kubûri,

ve salli alâ turâbi muhammedin fil etrâbi,

ve salli alâ cemi’il enbiyâi vel mürselîne velhamdülillahi rabbil âlemîn..."

94 Açıklama Yok YOK "Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ

beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîne. Salavâtullahi ve selâmühu aleyhim ecma’în." ALLAHım ! Hz.Muhammed'e(S.A.V.), Hz.Adem, Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.İsa(A.S.V.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.

95 Açıklama Yok YOK "Allahümme salli alâ muhammedin ve alâ âli muhamme

din fil evvelîne vel âhirîne ve fil meleil e’lâ ila yevmiddin..."

96 Açıklama Yok YOK Salavâtullahi ve melâiketihi ve enbiyâihi ve rusulihi ve cemi’i halgıhi alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin aleyhi ve aliyhimisselâmu ve rahmetullahi ve berekâtühü…

97 Açıklama Yok YOK Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin Tıbbil kulûbi ve devâihâ ve âfiyetil ebdâni ve şifâihâ ve nûril ebsâri ve diyâihâ ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Ey ALLAHım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

98 Açıklama Yok YOK Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala biadedi küllü dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîra. (11.sinde kesîran kesira olacak) " Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allahım Efendimiz Muhammede dertler ve devalar adedince salat et,Ve Ona ve Aline,Ashabını bereket ihsan et ve selam et.(kesiran kesira : çok çok)"

99 Açıklama Yok YOK Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala alihi bi adedi külli zerretin elfe elfi merretin.

100 Açıklama Yok YOK "Allâhümmec'al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re'fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil gurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti.

Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yagbituhû bihil evvelûne vel âhirûne.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ Ibrâhîme ve alâ âli Ibrâhîme inneke hamîdün mecîd."

101 Beş vakit namazdan sonra yüz yirmi beş defa Birçok sıkıntıları olan nice insan beş vakit namazdan sonra yüz yirmi beş defa bu salâvatı şerîfeye devam etmek sûretiyle sıkıntılarından azâd olmuşlar. Allahümme salli alâ seyyidina Muhamedin ve alâ âli seyyidina Muhammed kad dâkat hiyletiy edrikniy Yâ Rasûlâllah.

102 Peygamber efendimiz (s.a.v),eşine öğretmiştir. Bu şekilde tesbihât yapılmasını Peygamber efendimiz (s.a.v),eşine öğretmiştir. Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin adede halkıke ve rıdâe nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik… "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allahım Efendimiz Muhammede yarattıklarının adedi,razı olduğun,arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince salat,selam ve mubarek eyle."

103 Seyyid Ahmed Bedevî Hazretleri "Zamanının en önde gelen Evliyâullahından olan Seyyid Ahmed Bedevî Hazretlerinin tertiplemiş olduğu bu Salâvatı Şerîfenin şöyle bir olayı vardır…

 

Bir zâtı muhterem, Efendimiz’e salâvatları ihtivâ eden “Delâili Hayrât” nam kitabı tam ondört kere okumuş, bir gün içinde… Ve o huzûr veren yorgunluk ile uykuya dalmış!..

 

Rüyasında Efendimiz Aleyhi’s-Selâm’ı görmüş ve kendisine şöyle denilmiş:

 

“- Ondört kere Delâili okuyacağına bir kere bu salâvatı okusaydın,sana kâfi gelirdi!..”" Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammed’in şeceretil aslin nuraniyyeti ve lem’âtil kabzatir rahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefis suveril cismaniyyeti ve menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmil ıstıfaiyyeti, sahibil kabdatil asliyyeti ver rütbetil âliyyeti, vel behcetis seniyyeti men in derecat; en nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi vesahbihi adede mâ halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmin teb’asu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliymen kesiyra. "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allahım Efendimiz Ümmi Nebi Muhammede ve aline salat ve selam eyle"

104 Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurmuş "Resûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki:

 

“Her kim konuşmadan ezanı dinler ve

 

kelimelerini tekrarlar, sonra da ardından bu duâyı okursa, âhirette o kişiye şefâatim farz olur”" Allahümme rabbe hazihid da’vetit tâmmeti, ves salâtil kâimeti, âti Muhammedanil vesiylete vel faziylete ved derecater refiy’ate veb’ashu makamen mahmuda, elleziy veattehu inneke lâ tuhliful miy’ad…

105 Abdullah İbni Mes’ud (radiyallahu anhu) Abdullah İbni Mes’ud (radiyallahu anhu)’nun getirdiği salâvât: Allahümmec'al salavâteke ve rahmeteke ve berekâtike alâ seyidil mürselîn Ve imâmmil müttakîn Ve hâteminnebîyyîne Muhammedin abdike ve Resûlike Ve imâmil hayri ve kâidil hayri ve Resûlirrahmeti Allâhümmeb'ashu makama Mahmuddenillezi yâgbituhu bihil evvelûne vel âhirun. Yâ Rabbel âlemîn.

106 Alâtı Nuri’l-Kıyâmeti Salâvâtı alâtı Nuri’l-Kıyâmeti salâvâtı: Evliyâullah’ın önem verdiği bir salâvât. "Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike Ve ma'deni esrârike Ve lisâni hüccetike Ve arusî memleketike Ve imâmi hazerâtike Ve tirâzi mülkike Ve hazâini rahmetike Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin Aynî a'yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.

 

Başka Kaynakta(son kısmı değişiktir.)

Allâhümme salli vesellim alâ seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin Hâurrahmeti Ve mimel mülki ve dâllüddevâmi esseyyidül kâmilül fâtihul hâtimü adede mâ fiilmike kâinün evkadkâne küllema zekerake ve zekerahuzzâkirün ve küllema ğafele an zikrike ve zikrihil ğafilün salâten dâimeten bidevâmike bakiyeten bibekâike lâ münteha lehâ dune ilmike inneke alâ külli şeyin kadir." "Başka Kaynakta

Ey Rabbim, Seyyîdimiz Efendimiz olan, "hâ"sı rahmet, "mîm"i mülk, "dâl"ı da dâimlik olan, kâmil, fâtih ve hâtim bir Seyyid olan Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)'e, Senin ilminde bulunan olmuş ve olacak şeyler adedince salât ve selâm ediver! Zikredenler, Seni anarken onu da anarlar; gâfiller de Senden gâfilleştiklerinde ondan da gâfilleşir. Öyle bir salât ediver ki, senin mevcudiyetinle dâim olsun, senin bekânla bâki olsun, ilmin dışında sonu olmasın!. İşte Sensin, her şeye kudreti yeten!

 

Not:ilmike Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin. (bu kısım çevrilmemiştir. İki salavatta tek fark son cümleleridir.)"

107 Evliyâullahın ehemmiyetle okudukları bir salâvâttır. Evliyâullahın ehemmiyetle okudukları bir salâvâttır. Allâhümme salli vesellim alâ seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin Hâurrahmeti Ve mimel mülki ve dâllüddevâmi esseyyidül kâmilül fâtihul hâtimü adede mâ fiilmike kâinün evkadkâne küllema zekerake ve zekerahuzzâkirün ve küllema ğafele an zikrike ve zikrihil ğafilün salâten dâimeten bidevâmike bakiyeten bibekâike lâ münteha lehâ dune ilmike inneke alâ külli şeyin kadir.

108 Feyzi ve bereketi bol bir salâvâttır. Allâhümme salli vesellim alâ seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin ellezi mele’te kalbehu min celâlike ve aynehu min cemâlike Feasbaha Ferihan mesruran müeyyeden mansura ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesira velhamdulillahi alâ zâlik. Ey Rabbim, kalbine celâlini, gözlerine cemâlini doldurduğun, böylece mutlu, mesrûr, müeyyed (te'yid edilmiş,.doğrulanmış,.kuvvetlendirilmiş). ve nusretli (Cenab-ı Hakkın yardımıyla zafere ulaşmış) hâle gelen Seyyidimiz, Efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)'e, onun âline, ashâbına Sen çokça salât ve selâm ediver! İşte bunda hamd yalnızca Yüce Allah'a mahsustur!.

109 Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtıdır. YOK Allâhümme salli vesellim alâ seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasûlükr en nebiyyî’l-ümmîyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehl-i beytihi adede mâ alimte ve zînete mâ alimte ve mil’e mâ alimte salâten ente lehâ ehlün ve hüve lehâ ehlün.

110 Hasanî Basri (kaddasallahu sirrehu)’nun salâvâti: "kim ki âhirette Havz-i Kevser’den doya doya içmek istiyorsa bu salâvâti çokça okusun." buyurmuştur." Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Nebîyyil Ümmiyyil Habîbil Âliyyil Kadîril Azîmil câhi Ve alâ âlihi ve ashâbihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi ve Ehl-i Beytihi Ve eshârihi ve ensârihi ve eşyâihi ve muhibbihi ve ümmetihi Ve aleynâ maahum ve'l-mü'minîne ve'l-mü'minâtı ve'l-müslimîne ve'l-müslimâtı ec'maîn.

111 Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz. Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtıdır. Allâhümemec’al efdala salavâtike ebeden Ve enmâ berekâtike sermeden Ve ezkâ tehiyyâtike fadlen ve adede Alâ eşrafil halâikil insâniyeti ve mecmail hakkâikil imaniyyeti Ve turittecelliyâtil ihsâniyyeti Ve mehbitil esrarirrahmâniyyeti Vâsitati akdinnebiyyine ve mukaddemi ceyşil mürselin Vekâidi rakbil enbiyâil mükerremin Ve efdalil halâiki ecmain Hâmili livâil izzil alâ Ve mâliki Ezimmetil mecdil esnâ Şahidi esrâril ezeli Ve müşâhidi envarissevâbikil üveli Ve türcümâni lisânil kıdemi Ve menbail ilmi ve hilmi Ve hikemi mazhari sırril cudil cüz’iyyi ve külli Ve insani aynil vücudil ülviyyi vessufliyyi Ruhi cesidil kevneyni Ve ayni hayâtiddâreyni El mütehakkiki bi alâ rabbil ubudiyyti El mütehalliki iahlâkil makamtil istifaiyyeti El halilil a’zam Vel habibil Ekrem seyyidinâ Muhammed ibni Abdillah ibni Abdilmuttalib Ve alâ sâril enbiyâi vel mürselin Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in Küllema zekerakezzâkirun ve ğafela an zikrihimul ğafilun Ve sellim teslimen kesira.

112 Cevheratü’l-Esrar Ahmed er Rufaî Hazretleri Cevheratü’l-Esrar ismiyle anılan bu salâvât Ahmed er Rufaî Hazretlerine ait evraddır. Samimiyetle devamında pek çok sırların seyrine ulaşilacağı önemle bildirilmiştir. Allâhümme salli ve sellim bârik alâ nurikel esbak Ve sıraâtikel muhakkak Ellezi ebreztehu rahmeten Şâmileten livucudike Ve ekremtehu bi şuhudike Ves tafeytehu linübüvvetike ve risâletike Ve erseltehu beşiran ve nezira Ve dâiyen ilallahi biiznihi ve sirâcen münira Noktati merkezi bâid dâiretil evveliyyeti Ve sirri esrâril elifil kutbaniyyeti Ellezi fetakte bihi ratkal vucudi Ve hassastehu bi eşrafil makâmâti bi mevâhibil imtinân Vel makâmil mahmud Ve âksetme bihayâtihi fi kitâbikel meşhuri li ehlil keşfi veşşuhud Fehüve sirrukel kadimüssâri Ve mâi cevheril cevheriyyetil câri Ellezi ahyeyte bihil mevcudâti min ma’denin ve hayevânin ve nebâtin Kalbil kulubi Ve ruhil ervâhi Ve i'lâmil kelimâtit tayyibât El’kalemil alâ Vel arşil muhit Ruhi cesedil kevneyni Ve berzehil bahreyni Ve sâniye isteyni Ve fahril kevneyni ebil Kasım ebittayiyib seyyidinâ Muhammed ibni Abdillah ibni Abdil muttalib abdike ve nebiyyike ve habibike ve rasulike ennebbiyyil ümmiyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesira bi kaderi azameti zâtike fikülli vaktin vehinin Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selâmün alel mürselin vel hamdulillahi rabbil âlemin.

113 Açıklama Yok YOK Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyidine ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti Vel lem’atil kab datirrahmâniyyeti Ve efdalil halikatil insâniyeti Ve eşrefissuretil cismâniyyeti Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti Ve hazâinilulumil istifâiyyeti Sahibi kabdatil asliyyeti Vel behcetisseniyyeti Ver rutbetil aliyyeti Men inderacettinnebiyyune tahte livâihi fehum minbu ve ileyhi Ve salli ve sellim ve bârik âleyhi ve alâ alihi ve sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asu men efneyte Ve selim teslimen kesira vel hamdulillahi rabbil âlemin.

114 Açıklama Yok "Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ nuril envâr Ve sırril esrâr Ve tiryâkil ağyâr Ve miftâhi bâbil yesâr Seyyidinâ Muhammedinil muhtâr Ve âlihil ethar Ve eshâbihil ahyâr Adede niamillahi ve ifdalihi.

Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyidine ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti Vel lem’atil kab datirrahmâniyyeti Ve efdalil halikatil insâniyeti Ve eşrefissuretil cismâniyyeti Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti Ve hazâinilulumil istifâiyyeti Sahibi kabdatil asliyyeti Vel behcetisseniyyeti Ver rutbetil aliyyeti Men inderacettinnebiyyune tahte livâihi fehum minbu ve ileyhi Ve salli ve sellim ve bârik âleyhi ve alâ alihi ve sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asu men efneyte Ve selim teslimen kesira vel hamdulillahi rabbil âlemin."

115 İmâmı Gazalî Hazretlerinin İhya adlı eseri İmâmı Gazalî Hazretlerinin İhya adlı eserinde Cuma günleri 7 defa okunması tavsiye edilmiştir. Şefâata sebebdir. Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi Salâten tekünü leke ridâen ve lihakkihi edâen Ve a’tihil vesilete Veb’ashul makâmel Mahmudellezi veadtehu ve eczihi annâ mahüve ehluhu Ve eczihi efdale ma cezeyte nebiyyen an ümmetihi Ve salli aleyhi ve alâ cemi ihvânihi minennebiyyine vel mürselin Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in Yâ erhamerrahimin. Ey Rabbim, seyyidimiz, efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)'e onun âline, ashâbına ve ehl-i beytine, Senin rızanı taşıyan, hakkı edâ edilebilecek bir salât ve selâm ediver!. Onları mübârek kıl!. Ona vesîleyi bahşediver!. Onu, kendisine vaad ettiğin Makâm-ı Mahmûd'a eriştir!. Onu nasıl ehli ise, o şekilde bizimle karşıla. Bir nebînin ümmetiyle karşılanacağı en güzel bir biçimde karşıla. Ona, nebi ve resûl tüm kardeşlerine, onların âline ve arkadaşlarına salât ediver!. Ey merhametlilerin en merhametlisi!.

116 Sultan Muhammedi’l-Gazzevî Hazretleri Sultan Muhammedi’l-Gazzevî Hazretlerinin salâvâtı olup sabah 3 akşam 3 okunması gönül ehlince tavsiye edilmiştir. Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin mahtelefel melevâni Ve teâkabel aserâni Ve kerrerel cedidâni Vestekbelel ferkadân Ve belliğ ruhahu ve ervâha ehli beytihi minna ettehiyyete vesselâm.

117 Açıklama Yok YOK Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin tıbbil kulubi ve devâihâ Ve âfiyetil ebdâni ve şifâihâ Ve nuril ebsâri ve diyâiha Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim Yâ selâmü sellim. Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

118 Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvât Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvâttır. Büyüklerden olan Veliyyullah, Hızır Aleyhisselâmdan ögrenmiştir. Allâhümme inni es’elüke binuri vechillahil azîmillezi mele’e erkâne arşillahil azim Ve kâmet bihi avâlimullahil azim En tusalliye alâ Mevlânâ Muhammedin zil kadril azim Ve alâ âl-i nebbiyillahil azim Bi kaderi azameti zâtillahil azim Fi külli lemhatin ve nefesin adede mâ fi ilmillahil azim Salâten kâmileten dâimeten bi devâmillahil azim Ta’zimen lihakkike ya Mevlânâ yâ Muhammedu yâ Zel hulukil azim Ve sellim aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi misle zâlike Allâhümmec’ma beyni ve beynehu Kemâ cema’te beynerruhi vennefesi zâhiren ve batinen yakazaten ve menâmen Vec’alhu ya rabbi ruhan lizâti min cemil vecuhi fiddünya kablel ahreti yâ azimu yâ ALLAH. Rabbimiz! Senden arşın direklerini dolduran; âlemlere varlık veren, Yüce Allah'ın nûrunun, Efendimiz, yüce mertebelerin sahibi Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)'e, Yüce Allah'ın nebisinin ailesine, Yüce Allah'ın zatının azameti miktarınca, Yüce Allah'ın ilminde bulunan, gözlerin tüm bakışları ve nefesler adedince, Yüce Allah'ın ebediyetiyle sürecek kâmil bir salâtla salât etmesini, Efendimiz ey Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem), yüce ahlâk sahibi, seni hakkıyla yüceltmesini diliyorum. Ona onun ailesine ve ashabına bunun gibi selâm olsun!. Ey Rabbim ruhla nefesi yakınlaştırdığın gibi, zâhirde, bâtında, uyanıklıkta, uykuda beni ona yakınlaştır!. Ey Rabbim, ey yüce olan, ey Allah'ım, onu, âhiret gelmezden evvel dünyada her cihetle zâtımın ruhu kılıver!

119 Salavat-I Şemsiyye "SALAVAT-I ŞEMSİYYE

 

İbrahim Düsüki(k.s.) hazretleri buyuruyor ki:

“Kim bu salavatı her gün sabah namazından sonra okursa bizim üzerimize olan füyuzatlar okuyanın da üzerine olur.Çünkü bu salavatın her harfi Allah Resulü(s.a.v.)’in izniyle yazılmıştır.”" Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli alez zatil muhammediyyetil latıyfetil ehadiyyeh* şemsi semail esrar* Ve mazharil envar* Ve merkezi medari medaril celal* Ve kutbi felekil cemal* Allahümme bi sirrihi ledeyk* Ve bi seyrihi ileyk* Amin havfi *Ve ekıl asrati* Ve ezhib huzni ve hırsıy* Ve kün li ve huz li ileyke minni* Verzukniyel fenae anni* Ve la tec’alni meftunen bi nefsi* Mahcuben bi hıssi* Vekşif li an külli sirrin mektumin ya hayyü ya kayyum* "ALLAH'ım! Sırlar Semasının güneşi, nûrların mazharı, Celâl Dâiresinin merkezi (dönüm noktası : akdes noktası), Cemâl Feleğinin (yörüngesinin) kutbu (devrânda devreden cismin cihân çarkının aksı) olan; Ahadiyyet (her hususta mutlak teklik) lâtifetinin (Ahadiyyetten Ahmedîyyete lütûf edilen incelik ve hakikatlerin) tecellîgâhı (ilk zuhûr yeri, çoğalma ocağı olan) Zât-ı Muhammedîyyete salât-ü-selâm eyle! ALLAH'ım! O'nun Senin yanındaki sırrı (teslimiyet) ve Sana olan (istikamet) seyrinin hakkı için; korkumu gider emin kıl (emniyette eyle), (imkanla imtihan seyr-ü-sülûkümde, teslimiyet ve istikamet tevhidinde) ayak kaymalarımı (yolda sürçmelerimi, takılıp düşmelerimi yoldan geri kalmalarımı) azalt, hüznümü (üzüntümü, kederimi) ve hırsımı (dünyaya tamahkarlığımı) gider (bertaraf et), benden yana (lehime) ol; beni, benden Kendine (Sana) al (çek), beni benden fenâ ile rızıklandır (benlik hastalığımdan kurtar, benliğimin yok olmasına izin, inâyet ve hidâyet eyle, nefs perestlikten âzâd et!). Beni nefsime meftun kılma (nefsimin fitnesine düşürme, nefsimin hevâ ve hevesiyle sihirletme, nefsime tüm gönlümü verip ona vurulan, düşkün ve âşık olan kılma!). Âfâkı (dış dünyayı) tanıdığım hislerimi (enfüsümü ve özümü tanıdığım duygularımı) bana (şühûdî tevhid tekemmülüme) hicâb (perde, engel, yol kesici, çeldirici) etme! Bana her türlü, tüm gizli (saklı) sırları aç (ifrat ve tefritten koru, i'tidal üzere ve hazımlı kıl, şaşırtma-taşırtma!) YÂ HAYYU YÂ KAYYÛM (celle celâluhu)!"

120 Açıklama Yok Allahümme salli ala nuril envar* Ve sirril esrar* Ve tiryakıl ağyar* Ve miftahı babil yesar* Seyyidina muhammedinil muhtar* Ve alihil athar* Ve ashabihil ahyar* Adede niamillahi ve ifdalih* "

Allah’ım! Nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun."

121 Açıklama Yok Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ademe ve nuhın ve ibrahime ve musa ve ıysa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn* Salevatüllahi ve selamühü aleyhim ecmeıyn* "

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e Adem’e, Nuh’a, İbrahim’e Musa’ya, İsa’ya ve bunlar arasında gelmiş geçmiş bütün peygamber ve rasullere topyekün salat ve selam eyle."

122 Resulüllah(s.a.v.) buyuruyor: "Resulüllah(s.a.v.) buyuruyor:

“Cuma günü bana çok salat ü selam getirin. Çünkü o gün meşhuddur.Melekler Cuma günü salat ü selam getirenlere şehadet edeceklerdir. Herhangi bir şahıs bana salat ü selam getirirse mutlaka o, anında bana arz edilir.”" Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ılmike salaten daimeten bi devami mülkik* "

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e onun aline, ashabına, zevcelerine, temiz sülalesine ve ehl-i beytine Senin ilminde bulunanlar adedince ve mülkünün devamı süresince salat ve selam eyle."

123 Salavat-I Vasl (M.Ahzab) "Fazileti:

Bu salavat-ı şerifeyi okumaya devam edenler, dünyada mana aleminde, ahirette ise Allah’ın Resulü ve Habibi olan Efendimiz (s.a.v.)’i görmek ve O’nun şefaatına nail olma bahtiyarlığına bi iznillah nail olacaklardır. Sabah ve akşamları birer, üçer veya daha fazla okunması bir iksirdir.(M.Ahzab)" Allahümme bike tevesseltü ve ileyke teveccehtü ve minke seeltü ve fiyke la fi ehadin sivake rağıbtü la es’elüke sivake ve la atlubü minke illa iyyake* Allahümme ve etevesselü ileyke fi kabuli zalike bil vesiletil uzma vel fadıyletil kübra vel habiybil edna vel veliyyil mevla ves safiyyil mustafa ven nebiyyil mücteba* Muhammedün sallellahü aleyhi ve selleme ve bihi es’elüke en tüsalliye aleyhi salaten ebediyyeten sermediyyeten ezeliyyeten ilahiyyeten kayyumiyyeten deymumiyyeten rabbaniyyeten bi haysü üşhidüni fi zalike küllihi ğayral ağyari kema testehliküni fi mearifi zatihi fe ente veliyyün zalike ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym*

124 Hayırlı Bir İşin Gerçekleşmesi İçin HAYIRLI BİR İŞİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiybike salaten erka biha merakıyel ıhlası ve enalü biha ğayetel ıhtisası ve sellim tesliymen adede ma ehata bihi ılmüke ve ahsahü kitabüke küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun* "

Allah’ım! Kulun, resulün, dostun ve habibin olan Efendimiz Muhammed’e, beni ihlas merdivenlerine tırmandıracak, bir takım hususiyetlerin sonuna erdirecek bir şekilde salat eyle. Aynı şekilde ona, Senin ilminin ihata ettiği ve kitabında sayılı bulunan şeyler adedince ve Seni zikredenler zikrettikleri ve Senin zikrinden gafil olanlar bu gafletlerinde devam ettikleri sürece selam eyle."

125 Borçtan Kurtulmak İçin "

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN" "Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike nebiyyir rahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma ehata bihi ılmük* Ve cera bihi kalemük* Ve nefeze bihi hukmük

 

* Allahümme ya men bi yedihi hazainüs semavati vel erdı ve men yekulü liş şey’i kün fe yekun

 

* Es’elüke en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve en tüafiyeni mined deyni ve tuğnini minel fakri ve en terzükani halalen vasian mübaraken fihi ve sallillahümme ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim

 

*Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike nebiyyir rahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma ehata bihi ılmük* Ve cera bihi kalemük* Ve nefeze bihi hukmük* Allahümme ya men bi yedihi." "

Allah’ım! Rahmet peygamberi, kulun ve rasulün olan Efendimiz Muhammed’e, O’nun aline ve ashabına salat eyle ve ilminin ihata ettiği kaleminin yazdığı, hükmünün geçerli olduğu şeyler adedince, selam eyle! Ey yer ve göklerin hazineleri elinde bulunan bir şeyi “ol” emriyle var eden Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e salat etmeni, beni boçlardan kurtarmanı, fakirliğe düşürmemeni, helalinden bol ve mübarek rızıklar vermeni niyaz ediyorum. Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun aline ve ashabına salat eyle."

126 Dilek Ve Hacet İçin "

DİLEK VE HACET" Allahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi kadra la ilahe illellah* Ve ağnina vahfazna ve veffıkna lima terdah* Vasrif annes sue verda anil haseneyni reyhanetey hayril enami ve an sairi alihi ve ashabihil kiram* Ve edhılnel cennete dares selam* Ya hayyü ya kayyumü ya Allah* Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve aline “La ilahe illallah”ın kadrü kıymetınce salat ve selam eyle! Bizi ihtiyaç içine düşürme, bizi koru ve rızana muvaffak eyle.Bizden kötülükleri uzaklaştır.Mahlukatın en hayırlısının iki reyhanı olan Hasan ve Hüseyin’den ve diğer muhterem al ve ashabından razı ol. Ey Hayy ve Kayyum Allah’ım! Bizlere selam ve selamet evi olan cenneti nasip eyle.

127 Gam Ve Kederden Kurtulmak İçin GAM VE KEDERDEN KURTULMAK İÇİN Allahümme salli ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyit tahiriz zekiyyi salaten tehullü bihel ukadü ve tefükkü bihel kürab* "

Allah’ım! Efendimiz, ümmi, temiz, tertemiz Peygamber Muhammed’e salat eyle ki, Sen bu sebeple düğümleri çözer, üzüntüleri dağıtırsın."

128 Belalardan Korunmak İçin BELALARDAN KORUNMAK İÇİN Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana muhammedin salaten tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve tünkızüni biha min vahleti ve tükıylü biha asrati ve takdıy biha haceti* Allah’ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed (s.a.v)’e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin.

129 Göz Hastalığına Karşı GÖZ HASTALIĞINA KARŞI Allahümme inni es’elüke ve eteveccehü ileyke bi habiybikel Mustafa ındeke ya habiybena ya muhammedü inna netevesselü bike ila rabbike feşfa’lena ındel mevlel azıymi ya nı’mer rasulüt tahir* Allahümme şeffı’hü fina bi cahihi ındek* Allahümme vec’alna min hayril müsalliyne vel müsellimiyne aleyhi ve min hayril mükarrabiyne minhü vel varidiyne aleyh* Ve min ahyaril muhıbbiyne fihi vel mahbubiyne ledeyh* Ve ferrıhna bihi fi arasatil kıyameti vec’alhü lena deliylen ila cennetin neıymi bi la meunetin ve la meşakkatin ve la münakaşetil hısabi vec’alhü mukbilen aleyna ve la tec’alhü ğadıben aleyna vağfir lena ve li cemiy’ıl müslimiynel ahyai minhüm vel meyyitiyne ve ahıru da’vana enil hamdü lillahi rabbil alemiyn* Allah’ım! Habibin Mustafa hürmetine Senden niyaz ediyor,Sana yöneliyorum. Ey hepimizin sevgilisi Muhammed, ey en güzel ve temiz peygamber,bizler seni Rabbine vesile ediyoruz, Sen de Yüce Mevla nezdinde bize şefaatçı ol! Allah’ım! Nezd-i ilahindeki kadr ü kıymeti hürmetine onu bize şefaatçı kıl. Allah’ım! Bir de bizi O’na en iyi salat ve selam okuyanlardan, ona en iyi yaklaşanlardan ve yönelenlerden, onu sevenlerin en önde gelenlerinden ve onun nezdinde sevilenlerden eyle! Kıyamet arasatında onun hürmetine bizi sevindir. Sıkıntısız ve meşakkatsizce ve hesaba en ince ayrıntılarına kadar çekilmeksizin Neıym cennetine giderken onu bize rehber eyle. Onun bize teveccühünü sağla ve o bizden hoşnutsuzluk duymasın. Bizleri ve hayatta olsun, ölü olsun bütün mü’minleri affeyle. Alemlerin rabbi Allah’a hamdolsun.

130 Peygamber efendimiz (s.a.v) Rüyada Görmek İçin "

Efendimiz (s.a.v.)’i rüyada görmeye vesile olan mübarek salavat-ı şerifelerin biri de aşağıdaki salavattır:" Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihil ğafilune adede ma ehata bihi ılmüllahi ve cera bihi kalemüllahi ve nefeze bihi hukmüllahi ve vesiahu ılmüllahi adede külli şey’in ve ad’afe külli şey’in ve mil’e külli şey’in adede halkıllahi ve zinete arşillahi ve rıda nefsillahi ve midade kelimatillahi adede ma kane vema yekunü ve ma hüve kainün fi ılmillahi salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten daimeten bi devami mülkillahi bakıyeten bi bekaillah* "

Allah’ım! Kulun, ümmi bir peygamber ve Rasulün olan Efendimiz Muhammed(s.a.v.)’e onun aline ve ashabına, Seni zikredenler zikrettikleri ve Senden gafil olanlar gafil oldukları sürece ve Senin ilmin çerçevesi içine girenler, kaleminin yazdıkları, hükmünün cereyan ettiği, ilminin ulaştığı şeyler ve hemen her şey adedince, her şeyin katları ve dolusunca, Senin mahlukatın adedince, Arş’ının ölçüsünce, kendi hoşnutluğun, söz ve kelamın miktarınca, olmuş olacak ve senin ilminde mevcut olan şeyler adedince, hadde hesaba sığmayacak bir şekilde ve Senin mülkün durdukça ve beka sıfatının devamınca salat ve selam eyle.

 

Euzu billahimineşşeytanirraciyn(5)

Bismillahirrahmanirrahiym(5)

Allahümme bi hakkı muhammedin erini veche muhammedin halen ve mala*

 

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.

Rahman ve Rahiym olan Allah’ın adıyla

Allah’ım! Muhammed(s.a.v.)’in cemalini, hal ve heyetini bütün teferruatıyla yine Muhammed(s.a.v.) hurmetine bana göster.

İmam-ı Şa’rani diyor ki:

Rasulüllah (s.a.v.)’i rüyada gördüm.Bana:

“Yatacağın zaman bunları okursan beni mutlaka rüyanda görürsün” buyurdular."

131 Açıklama Yok ALLAHumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali ibrahim,. İnneke hamidun mecid. Ey ALLAHım, Hz.Muhammed’e ve O'nun âline salat et. Hz. İbrahim (A.S.)'a ve âline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin

132 Açıklama Yok İnne ve melâiketehu yusallûne âlennebîy ya eyyühelleziyne âmenû, sallu aleyhi ve sellimu tesliyma. Muhakkak ki Allah ve melekleri, nebîsine çok salat ederler… Ey imân edenler, siz de O’na salat edip layıkiyle selam verin

133 Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh "Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh şöyle dedi: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'a salavat okuyunca salavatı güzel yapın. Zira siz bilemezsiniz, belki bu salavatınız ona arzedilir." Kendisine: "Öyleyse (güzel olan salavatı) bize öğretin!" dediler. O da: "Şöyle söyleyin:" Allahümme'c'al salateke ve rahmeteke ve berekatike ala seyyidi'l-mürselin ve imami'l-Muttakin ve hatemi'n-nebiyyin Muhammedin abdike ve Resulike imamı'l-hayri ve kaidi'l-hayrı ve Resulir-rahmeti. Allahümme'b'ashu makamen mahmuden yağbituhu bihi'l-evvelin ve'l-ahirün. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayte ala İbrahime ve ala al-i İbrahime inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime ve ala al-i İbrahime inneke hamidun mecid. "Allahım salatını, rahmetini, bereketlerini peygamberlerin efendisi, muttakilerin imamı ve peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed'e kıl. O senin kulun ve elçindir, hayrın imamı, hayrın komutanı, ve rahmet peygamberidir. Allahım! Onu makam-ı Mahmud üzere dirilt, ondan önce gelenler de sonra gelenler de bu makamı sebebiyle ona gıbta ederler.Allahım! Muhammed'e, Muhammed'in aline salat et, tıpkı İbrahim'e ve İbrahim'in aline salat ettiğin gibi. Sen hamid ve mecidsin. Allahım, Muhammed'i ve Muhammed'in alini mübarek kıl, tıpkı İbrahim'i ve İbrahim'in alini mübarek kıldığın gibi, sen hamid ve mecidsin)."

134 Fethiye Salatı: FETHİYE SALATI: ALLAHumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina MUHAMMEDinil fatihi lima uğlike velhatimi lima sebeka, nasıril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakım ve ala alihi hakke kadrihi ve mikdarihil azim. Allâh’im salât ve selâm eyle ve mübarek kıl; kilitlenmişlerin açıcısı, öncekilerin sonuncusu, Hakk’a hak ile yardımcı, doğru yoluna hidâyet eden Efendimiz Muhammed’e ve onun ehl-i beytine onun kadrince ve azîm mikdarınca.” (Muhtasar İlmihal, Hasan Arıkan, Fazilet Neşriyat, İstanbul, yyy., s. 168-170)

135 Ümmiye Salatı: ÜMMİYE SALATI: "ALLAHumme salli ala seyyidina MUHAMMEDinin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim.

ALLAHumme salli ala seyyidina MUHAMMEDin muhtelefel melevani ve teakabel asrani ve kerrerel cedidani vestakbelel ferkadani ve bellığ ruhehu ve ervahe ehli beytihi minettahiyyeti vesselam verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiren kesira."

136 Münciye Salatı: MÜNCİYE SALATI: ALLAHumme salli ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala ali seyyidina MUHAMMEDin salaten tüncina biha min cemıil ehvali vel afat ve takdi lena biha cemi'al hacat ve tutahhiruna bihamin cemi' isseyyiat ve terfeuna biha ındeke a'ledderecat ve tübelliğuna biha aksal gayat min cemıil hayrati fil hayati ve ba'del memat inneke ala külli şey in kadir.

137 Narıye Salatı Salât-ı Tefriciyeden farkı son cümlesi değişiktir ALLAHumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina MUHAMMEDin tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kurebü ve tükda bihil havaicü ve tünalü bihirreğaibü ve hüsnül havatimi ve yüsteskal gamamü bi vechihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

138 Tefriciyye Salatı: ALLAHumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina MUHAMMEDinillezi tanhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kurebü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir reğaibü ve hüsnül havatimi ve yüsteskal gamamü sahbihi fiykülli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek.

139 Şemsiyye Salatı: ALLAHumme salli alezzatil MUHAMMEDiyyetil latıyfetil ehadiyyeh şemsi semail esrar ve mazharil envar ve merkezi medari medaril celal ve kutbi felekil cemal ALLAHumme bi sırrı ledeyk ve bi seyrihi ileyk amin havfi ve ekıl asrati ve ezhib huzni ve hırsıy ve künli ve huzli ileyke minni verzukniyel fenae anni ve la tec alni meftunen bi nefsi mahcuben bi hıssi vekşif li an külli sirrin mektumin ya hayyu ya kayyum.

140 Camia Salatı: ALLAHumme salli ve sellim ala seyyidina MUHAMMEDin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.

141 Dört Büyük Halifenin Salatü Selam Duası "Bismillahirrahmanirrahim,

ALLAHümme salli ve sellim ala seyyidina MUHAMMEDin fil evveline ve salli ve sellim ala seyyidina MUHAMMEDin fil ahirine ve salli ve sellim ala seyyidina MUHAMMEDin fi külli vaktin ve hınin.

Ve salli ve sellim ala seyyidina MUHAMMEDin fil mele'il ala ila yevmiddin ve salli ve sellim ala cemiil enbiyai vel mürseline ve alel melaiketil mukarrebine min ehlissemavati ver erdine.

Ve radiyALLAHu tebareke ve teala an sadatina zül kadril aliyyi vel fahril celiyyi Ebi Bekrin ve Ömere ve Osmane ve Aliyyin, ve ala eimmetil erba'atil müctehidine vettabiine lehüm bi ihsanin ila yevmiddin, uhşurna verhamna maahum, bi rahmetike ya erhamerrahimin." "Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla,

ALLAH'ım, peygamberlerin öncüsü olan MUHAMMED üzerine rahmetini akıt, yine bütün peygamberlerin sonuncusu olan MUHAMMED Mustafa üzerine rahmet eyle. Her zaman ve her an O'nun üzerine bereketini indir. Yüce makamlarda bulunan Meleklerin tarafından kıyamete kadar O'na rahmet indir. Bütün peygamber ve mürselin tarafından da O'na yad ettir. Yerde ve gökte bulunan Sana yakın melekler tarafından istiğfar ettir, rahmet yağdır. ALLAH, büyüklerimizden razı olsun, yüce şeref sahibi olan Onların himmetlerine bizi eriştirsin. Hasseten, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimizin ve dört İmamın ve kıyamete kadar onlara tabi olanların himmetlerini bizlere nasib eyle. Bizi onlarla haşreyle, bize onlarla merhamet eyle. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi."

142 Abdülkadir Geylani Hz. Abdülkadir Geylani'nin Salatü Selamı: ALLAHümme salli ala MUHAMMEDin seyyidil kevkeyni vessekaleyni vel ferikayni. Ceddil Hasani vel Hüseyni. Mahbubi Rabbil maşrikayni vel mağribeyni. El maksudu vel matlubu bi kabe kavseyni, el mütecelli tettecileynillezi, kale lehü el vahidül ahadu: Ya nure nuri ve ya sırre sırrı ve ya hazaine ma'rifeti, efdeytü mülki aleyke ya MUHAMMEDu min ledünnil arşi ila tahtil ardine küllühüm yetlübüne rizai ve ene etlubu rızake sallALLAHu ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala ali MUHAMMEDin vel hamdülillahi Rabbil alemin. Salatü selam, iki alemin efendisi, bütün kainatın öncüsü, Hasan ve Hüseyin'in dedesi üzerine olsun. Şark ile garbın Rabbının sevgilisi, kabe kavseyn'e çağrılan, tek olan ALLAH'ın tecellisine mazhar olan, yüce ALLAH'ın kendisine: Ey nurumun nuru ve sırrımın sırrı, ey benim bilgi hazinem, mülkümü sana feda ettim, ya MUHAMMED. Arşı aladan yerin altına kadar olanlar benim rızamı ister, ben ise seni isterim, dediği üzerine olsun. ALLAH'ın salat ve selamı Efendimiz MUHAMMED ve O'nun ali üzerine olsun. Alemlerin Rabbi olan ALLAH'a hamdolsun.)

143 Salavat-I A’zam "Fazilet

Sırları:

1-Her gün bu salavatı şerifeyi (100) defa okursan, evliyalar zümresine dahil olursun.

2-Düşmanın şerrinden korunmak için Cumartesi günü gecesi (1000) defa okunur.

3- Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek istiyorsan veya dünyevi ve uhrevi bir konuda haberdar olmak istiyorsan yatmazdan önce (100) defa bu salavat-ı şerifeyi oku ve kıbleye yönelerek yat. Yatmadan önce gül yağı veya gül suyu sürün.Allahın izni ile muradına nail olduğunu göreceksin.(S.Dareyn)

4-Bir muradın hasıl olması için fakir fukaraya sadaka verilir.Daha sonra bu salavatı yüz defa okursun Ve sevabını Hazreti Peygamber (s.a.v.)’in ruhuna hediye edersin ve muradını Allah Teala’ya arz edersin." "

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme inni es’elüke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel a’lel müebbed* Eddaimil bakıl mühalled* Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed* Ve es’elüke bismikel a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad* El müteali an vahdetil kemmi vel aded*El mukaddesi an külli ehad* Ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad* Allahüssamed* Lem yelid ve lem yuled* Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud* Ves sebebil a’zami li külli mevcud* Salaten tüsebbitü fi kalbil iman*Ve tühaffizunil kur’an* Ve tüfehhimüni minhül ayat* Ve teftehu li biha nural cennat* Ve nuran neıym* Ve nuran nezari ila vechikel kerim* Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*"

144 Ahmed Bedevi Hazretleri "GÖNENLİ MEHMED EFENDİ HAZRETLERİ’NİN

TALEBELERİNE TAVSİYE BUYURDUĞU

 

 

Fazileti:

Bu salavat-ı şerife aynı zamanda zamanın büyük velisi ve kutbu olan Ahmed Bedevi Hazretleri tertiplemiştir.En büyük salavatlardan olduğu hususunda alimlerin ittifakı vardır.Çok yüce esrarı ihtiva eden bu salavatı sabah ve akşamları üçer defa okumak, Efendimiz Aleyhisselam’ın ruhaniyyetini celbe cesile olur.Ayrıca maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesini sağlar." "

 

Bismilahirrahmanirrahiym*Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin şeceratil aslin nuraniyyeti ve lem’atil kabdatir rahmaniyyeti ve efdalil halikatil insaniyyeti ve eşrafis suveril cismaniyyeti ve menbeıl esraril ilahiyyeti ve hazainil ulumil ıstıfaiyyeti sahıbil kabdatil asliyyeti ver rutbetil aliyyeti vel behcetis seniyyeti meninderacetin nebiyyune tahte livaihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi adede ma halakte ve rezakte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asü men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira*"

145 Cevheretil Kemal Salavat-I "İNSİN CİNNİN TESBİHİNE BEDEL

SALAVAT-I CEVHERETİL KEMAL

fazileti

 

Bu salavatın fazileti Ahmed-i Ticani Hazretleri tarafından şöyle açıklanmıştır:

1.Bu salavatın bir defa okunması bütün mahlukatın üç defa okuduğu tesbihe bedeldir.

2.Bu salavat bir mecliste yedi defa okunursa, o meclise Resulü Ekrem (s.a.v.)’in ve dört halifesinin ruhaniyetleri teşrif buyuruyorlar.

3.Bu salavatı günde yedi defadan fazla okuyan, Efendimiz Aleyhisselam’ın özel sevgisine mazhar olur.Veliler ordusuna karışmadan ahirete göçmez.

4.Kim yatarken abdestli olarak yedişer defa okumaya devam ederse, Resulü Ekrem(s.a.v.)’i rüyada görür.

5.Her kim on iki defa okuyup Resulü Ekrem’in ruh-u şeriflerine hediye ederse,kabrini ziyaret etmiş gibi sevaba nail olur.(Cevahirul Meani,2/261)" Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli ve sellim ala aynir rahmetir rabbaniyyeti vel yakutetil mütehakkıkatil haitati bi merkezil fühumi vel meani ve nuril ekvanil mütekevvinetil ademiyyi sahıbil hakkır rabbaniyyil berkıl estai bi müznil eryahıl malieti li külli mütearridın minel bühuri vel evani ve nurikel lamiıllezi mele’te bihi kevnekel haitı bi emkinetil mekani* Allahümme salli ve sellim ala aynil hakkılleti tetecella minha uruşül hakaikı aynil mearifil akvemi sıratıket tammil eskam* Allahümme salli ve sellim ala tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifadatike minke ileyke ihatatin nuril mutalsemi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve salaten tüarrifüna biha iyyah* "

Ey Allah’ım! Nazargahın olan rahmet pınarı,sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerinin mübarek Zat-ı Ahmediyyesi’nde neşet eden göz kamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi,yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve de denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et,mübarek eyle Allah’ım!

 

Ey Allahım! Marifetlerin tecelligahı ve kaynağı,hakkın hakikatin görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği,edeceği marifetlerin menbaı,Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pak-i Muhammed(s.a.v.)’e salat ü selam olsun.

Ey Allahım! Hak ve hakikatin apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celalinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili,gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya, al ve ashabına salat ü selam eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim,onun yolunda yaşıyabilelim.Amin…"

146 İmam Şazeli Hazretleri (S.Dareyn,sh.340) "RESULÜ EKREM (S.A.V)LE GÖRÜŞMEYİ ARZU EDENLER

Sırları:

 

Bu Salavat-ı Yakutiyye, İmam Şazeli Hazretlerine aittir.Bu salavatı okur, Resulü Ekrem ile vicahen görüşürlerdi.

Birgün şehadet parmağı ile kalbine işaret ederek:”Bu salavat-ı şerife nice sırları ihtiva etmektedir.” deyip veliler meclisine açıkladı.Onlardan kabul gördüler.Zamanın kutbu olan Şazeli Hazretleri şöyle buyurdular:

“Kim sabah ve akşamları bu Salavat-ı Yakutiyye’yi üçer defa okursa,Resulü Ekrem’i ayanen ve rüyada çokça görür.Sessiz ve kimsenin bulunmadığı bir mekana çekilerek bu salavatı yedişer defa okuyan,Resulü Ekrem’i görür ve ondan nice sırları ve ilimleri öğrenir.”(S.Dareyn,sh.340)" Bismillahirrahmanirrahiym* İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima* Allahümme salli ve sellim ala men cealtehu sebeben linşikakı esrarikel ceberutiyyeh* Venfilakı envariker rahmaniyyeh* Fe sara naiben anil hadratir rabbaniyyeh*Ve halifete esrarikez zatiyyeh* Fe hüve yakutetü ehadiyyeti zatikes samediyyeh*Ve aynü mazheri sıfatikel ezeliyyeh* Fe bike minke* Sara hıcaben anke *Ve sirran min esrari ğaybike* Hucibte bihi an kesirin min halkıke* Fe hüvel kenzül mutalsem* Vel bahruz zahirul mütamtam* Fe nes’elükellahümme bi cahihi ledeyk* Ve bi kerametihi aleyk* En ta’müra kavalibena bi ef’alih* Ve esmaana bi akvalih* Ve kulubena bi envarih* Ve ervahana bi esrarih* Ve eşbahana bi ahvalih* Ve serairana bi müameletih* Ve bevatınena bi müşahedetih* Ve ebsarana bi envari mühayya cemalih* Ve havatime a’malina fi merdatih* Hatta neşhadeke bihi ve hüve bike fe ekunü naiben anil hadrateyni bil hadrateyni ve edülle bihima aleyhima ve nes’elükellahümme en tüsalliye ve tüsellime aleyhi salaten ve teslimen yelikani bi cenabihi ve azıymi kadrihi ve tecmeani bihima aleyh* Ve tükarribeni bi halisı vüddihima ledeyh* Ve tenfehani bi sebebihima nefhatel etkıya* Ve temnehani minhüma minhatel asfiya* Li ennehüs sirrul mesun* Vel cevherul ferdül meknun* Fe hüvel yakutetül müntaviyetü aleyha asdafü meknunatik* Vel ğayhubetül müntehabü minha asnafü ma’lumatik* Fe kane ğayben min ğaybike ve bedelen min sirri rububiyyetike hatta sara bi zalike mazheran nestedillü bihi aleyke ve keyfe la yekunü kezalik* Ve kad ahbertena bi zalike fi muhkemi kitabike bi kavlike innellezine yübayiuneke innema yübayiunellah* Fe kad zale anna bi zaliker raybü ve hasalel intibah* Vec’alillahümme delaletena aleyke bihi ve muameletena meake min envari mütabeatih* Verdallahümme ala men cealtehüm mehallen lil ıktida* Ve sayyarte kulubehüm mesabiyhal hüda* Elmüttaherine min rıkkıl ağyar* Ve şevaibil ekdar* Men bedet min kulubihim dürarul meani* Fe cüılet kalaidüt tahkıykı li ehlil mebaniy* Vahtertehüm fi sabikıl ıktidar* Ennehüm min ashabi nebiyyikel muhtar* Ve radıytehüm lintisari dinike fehümüs sadetül ahyar* Ve daifillahümme mezide rıdvanike aleyhim meal ali vel aşirati vel muktefine lil asar* Vağfirilllahümme zünubena ve validina ve meşayihına ve ıhvanina fillahi ve cemiy’ıl mü’minine vel mü’minat* Vel müslimine vel müslimat* Elmütiy’ıyne minhüm ve ehlil evzar*

147 Salavat-I Mecule "

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*"

148 Ahmed Savi Hazretleri "

Fazileti:

Seyyid Ahmed Savi Hazretleri buyuruyor:

“Bu salavat-ı şerife mü’min bir kul için dünya ve ahirette rızık kapılarının açılmasına bir vesiledir.Bu o kadar faziletli bir salavat-ı şerifedir ki, sevabını melekler yazmakla bitiremezler.”" Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih*

149 Salavat-I Künhiyye (M.Ahzab) "SALAVAT-I KÜNHİYYE

Sırları:

Gümüşhanevi Hazretleri buyuruyor ki:

“Bu salavata devam edenler,Fahr-i Alem Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizi rüyada görmek şerefine nail olurlar.(M.Ahzab)" Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli alez zatil künhi* Kıbleti vucuhi tecelliyatil künhi aynil künhi fil künhi* Elcamiı li hakaıkı kemali künhil künhi* Elkaimi bil künhi fil künhi* Salaten la ğayete li künhiha dunel künhi ve ala alihi ve selleme kema yenbeğıy minel künhi lil künhi* Allahümme es’elüke bi nuril envarillezi hüve aynüke la ğayruke en türiyeni veche nebiyyike seyyidina muhammedin sallellahü teala aleyhi ve sellem* Kema hüve ındeke amin*

150 Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurmuştur "BÜTÜN PEYGAMBERLER ŞEFAATÇİ OLACAKTIR

Hazreti Peygamber (s.a.v.) bu salavat-ı şerifeyi Hazreti Aişe (r.anha) validemize emir buyurmuşlardır:" Allahümme salli ala muhammedin ve ademe ve nuhin ve ibrahime ve musa ve ıysa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn* Salavatüllahi ve selamühü aleyhim ecmaiyn. "İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

Allahım ! Hz.Muhammed'e(S.A.V.), Hz.Adem, Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.İsa(A.S.V.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle."

151 Açıklama Yok Allahumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama. Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz.Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V.) kabrine salatu selam eyle. Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V.)'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).

152 10 Bin Salavat Gücünde Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik* "

Allah’ım! Nuru, yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkışı alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed’e bundan önce gelip geçen ve halen var olan mahlukat adedince ve bu mahlukat içinde said ve şaki olanlar sayısınca, hatta öyle ki, had ve hesaba sığmayacak, sonu gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede ve Senin yüce varlığının devamı süresince salat ve selam eyle. O’nun aline ve ashabına da aynen bu mertebede salat ve selam eyle."

153 11 Bin Salavat Gücünde "ON BİR BİN SALAVAT-I ŞERİFE

KUVVETİNDE SALAVAT" Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten ente leha ehlün ve hüve leha ehlün* "

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e ve O’nun aline hem Sana, hem de O’na yaraşır tarzda salat eyle"

154 14 Bin Salavat Gücünde "ONDÖRT BİN SALAVAT-I ŞERİFE

GÜCÜNDE BİR SALAVAT

 

Sırları: Şeytan çok ibadetlere el uzatır, lakin salavatı şerifeye el uzatamaz. Çünkü Ruhaniyet-i Peygamberi, salavat-ı şerife getirilen yerde bulunur." Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalih* Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve aline Senin nezdindeki kemalat adedince ve O’ndaki kemalata yaraşacak tarzda salat eyle.

155 30 Bin Salavat Gücünde "OTUZ BİN SALAVAT-I ŞERİFE

GÜCÜNDE BİR SALAVAT

 

Fazileti:

Hazreti Peygamber’in feyz ve ruhaniyetinden istifade etmek için bu mübarek salavat-ı şerife iştiyakla okunmalıdır.Emeği az,derecesi çok yücedir." Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi külle mahtelefel melevan* Ve teakabel asaran* Ve kerraral cedidan* Vestakbelel ferkadan* Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam* Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar* Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun aline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. O’na merhamet eyle. O’nu mübarek kıl ve O’na haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle.

156 70 Bin Salavat Gücünde "YETMİŞ BİN SALAVAT-I ŞERİFE

OKUMA GÜCÜNDE SALAVAT" Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalih* Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve aline nezdindeki kemalat adedince ve O’nun kemalatına yakışır bir tarzda salat ve selam eyle.

157 70 Bin Salavat Gücünde "YETMİŞ BİN SALAVAT-I ŞERİFE

OKUMA GÜCÜNDE DİĞER

BİR SALAVAT

Fazileti:

Bu salavat-ı şerifeyi bir defa okumak yetmiş bin defa salavat okuma gücünde mana ve ehemmiyeti çok yüce bir salavat-ı şerifedir." Allahümme salli ala efdali ıbadike min halkıke ve safvetike min enbiyaikez zatil mükemmeleh* Ver rahmetil mürseletil müfaddaleh*Seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve varisihi ve hızbihi ecmeıyn* Mil’es semavati ve mil’el eradıyn* Küllema zekerakez zakirun* Ve küllema ğafele an zikrihil ğafilun* Allah’ım! Kullarının en faziletlisi ve peygamberlerin seçkini, mükemmel şahsiyete sahip, tercih edilip gönderilmiş Rahmet Peygamberi Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed’e, O’nun aline, ve ashabına, varislerine, ve topyekün taraftarlarına Seni zikredenler zikrettikleri ve Sen’den gafil olanlar gaflet ettikleri sürece, yerler ve gökler dolusu salat eyle.

158 100 Bin Salavat Gücünde "TESİRİ YÜZBİN SALAVATA DENK SALAVAT-I ŞERİFELER

 

Fazileti:

Bu mübarek salavat-ı şerife yüzbin salavat gücündedir.Bir defa okuyan, yüzbin salavat okumuş gibi ecre nail olur. Sıkıntıların izalesi için okunması tavsiye edilmiştir. Sabah ve akşam (11)’er defa okunmalıdır.

Peygamber(s.a.v.) buyuruyor ki: “Herhangi bir kimse bana selam verirse Allah mutlaka onu ruhuma ulaştırır ve ben de onun selamını alırım”

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bi kadri azameti zatike fi külli vaktin vehıyn*" "Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfati*

 

Allahümme salli ala muhammedin bahri envarike ve ma’deni esrarik* Ve ayni ınayetike ve şemsi hidayetik* Ve arusi memleketike ve emni vilayetike ve lisani mehabbetike ve imami hadratik* Ve hayri haklık* Ve ehabbil halkı ileyk* Abdike ve habiybike ve rasuliken nebiyyil ümmiyyillezi hatemte bihil enbiyae vel mürseliyn* Ve ala melaiketikel mükarrabiyn* Min ehlis semavati ve ehlil eradıyn* Rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn* Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn*

 

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bi kadri azameti zatike fi külli vaktin vehıyn*" Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e salat ve selam eyle, onu mübarek kıl ki, o mücessem bir nur ve diğer isim ve sıfatlara nüfuz eden bir sırdır.

159 100 Bin Salavat Gücünde "Fazileti:

Bu mübarek salavat-ı şerifeyi üç defa okuyan yüzbin salavat-ı şerife getirmiş sayılır.

Az bir zamanda Hazreti Peygamberin ruhaniyyetine kavuşup makamlardan makamlara ulaşmak isteyen bu mübarek salavat-ı şerifenin değerini bilmelidir." Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sariyyi sirruhu fi cemiy’ıl asari vel esmai ves sıfati ve sellim tesliyma* Allah’ım! Kendisi nur olan, sırrı bütün görünen, varlıklara isim ve sıfatlara nüfuz etmiş bulunan Efendimiz Muhammed’e salat eyle.O’nu mübarek kıl ve ona en iyi şekilde selam eyle.”

160 600 Bin Salavat Gücünde "

600 BİN SALAVAT-I ŞERİFE DEĞERİNDE BİR SALAVAT" Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi enfasil mahlukat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi eş’aril mevcudat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedil levhı ved deavat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi seb’ı sevakinil erdı ves semavat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi ma halekal bedaya ven nehaya ebedil ebed* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi ma haleka min haşrihi ve ahıri bekaihi ve sellim tesliymen kesiyran kesiyra* "

Allah’ım! Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e mahlukatın nefesleri adedince salat ve selam eyle!Allah’ım! Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e varlıklardaki saç ve tüyler sayısınca salat ve selam eyle! Allah’ım! Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e levh ve dualar miktarınca salat ve selam eyle! Allah’ım Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e yedi kat yer ve yedi kat göklerde bulunanlar adedince salat ve selam eyle! Allah’ım! Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e ezelden ebede yarattığın mahlukat adedince salat ve selam eyle! Allah’ım Efendimiz Muhammed’e topyekün mahlukat sayısınca ve sonsuza dek hadsiz, hesapsız salat ve selam eyle."

161 700 Bin Salavat Gücünde YEDİYÜZ BİN SALAT Ü SELAM GÜCÜNDE SALAVAT Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ılmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah* "

Allah’ım! Efendimiz Muhamed’e Senin ilminde bulunanlar sayısınca ve mülkün devam ettiği sürece salat ve selam eyle."

162 Açıklama Yok Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ılmike salaten daimeten bi devami mülkik* "

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e onun aline, ashabına, zevcelerine, temiz sülalesine ve ehl-i beytine Senin ilminde bulunanlar adedince ve mülkünün devamı süresince salat ve selam eyle."

163 Açıklama Yok Aleyhisselam Allahın selamı, onun üzerine olsun.

164 Açıklama Yok Aleyhissalatu vesselam Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

165 Açıklama Yok Sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

166 Açıklama Yok Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

167 Açıklama Yok Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

168 Açıklama Yok Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti. Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir.

169 Ehli Tarik Salavatı Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalihi

170 İbrahimiyye Salavatı "Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin kema salleyte ve barekte ala seyyidina ibrahiyme ve ala ali seyyidina ibrahiyme fil alemiyne inneke hamidun mecid." "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allahım Efendimiz Muhammed'e ve Aline salat et , yine Efendimiz'e ve aline bereket ihsan et , tıpkı Alemlerde Efendimiz İbrahime ve Aline salat ettiğin ve bereket verdiğin gibi.Doğrusu sen övülensin,yücesin."

171 İnam Salavatı "Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in amillahi ve ifzalihi" "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allahım Efendimiz Muhammed ve ailesine Allahın nimetleri ve lutfu sayısınca salat ve selam eyle."

172 Kemaliye Salavatı "Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi kema la nihayete likemalike ve addi kemalihi"

173 Lütf-u Hafi Salavatı "Allahumme salli ala seyyidina muhamedininnebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma fis semavati ve mafil ardi vema beynehuma ve ecri ya rabbi lutfekelhafiyye fi umurina vel müslimiyne ecmaiyne allahumme salli ala seyyidina muhammedin salate ehli semavati ve eradiyne aleyhi ve ecri ya rabbi lutfekelhafiyye fi emri velmüslimiyn."

174 Nur-u Zat Salavatı "Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedininnurizzati ve sirrissari fi saaairil esmaaai vessıfati"

175 Saadet Salavatı "Allahumme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi salaten daaaimeten bidevami mülkillahi." "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allahım Muhammede Allahın ilmince devamlı, ve Allahın mülkü devam ettiğince salat eyle."

176 A’li Salavatı "Allahumme salli ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyil habibil alil kadril aziymil ca’hi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim" "Ahmed1 tercüme etmiştir.

Allahım Efendimiz Sevgili Ummi Nebi,Kadri yüce,cahı büyük olan Muhammede salat et , ve aline ashabına selam eyle."

177 A-Lu Kadri Salavatı "Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyil habibil aliyyil kadril aziymil cahi bi kaderi azameti zatike ve agnini bi fadlike ammen sivake ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahumme einni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike veltufbifima ceratbihil mekadiru vağfirli vel cemi’il müslimiyne verhamni ve iyyahu birahmetikel vasiate fiddini veddunya velahirati ya keriymu ya rahiymu.

 

Allahümme Salli Mumammedin ve Hatice Binti Fatma ve Fatma Binti Hatice ve Ali Bin Ebu Talip ve Hasan Bin Ali ve Hüseyin Bin Ali ve Zeynel Abidin Bin Hüseyin ve Muhammed Bakır Bin Zeynel Abidin ve Caferis Sadık Bin Muhammed Bakır ve Musa-Kazım Bin Caferis Sadık ve Ali Rıza Bin Musa-Kazım ve Muhammed Taki Bin Ali Rıza ve Aliyyün Naki Bin Muhammed Taki ve Hasanül Askeri Bin Aliyyün Naki ve Mehdi Bin Hasanül Askeri ve ala alihi ve eshabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ilmike salaten daimeten bi devamihi mülkik

 

Allahumme salli ala seyyidina muhammedin fi evveli kelamina (3)

Allahumme salli ala seyyidina muhammedin fi evsatı kelamina (3)

Allahumme salli ala seyyidina fi ahiri kelamina (3)

 

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin fil evvelin

Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin fil ahirin

Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin finnebiyyin"

178 Salavat-İ Rufaiyye SALAVAT-İ RUFAİYYE(Ahmed-er Rufai Hz.lerinin Okumuş Oldukları Salavat-i Şerife) "La ilahe illa ente bi’cahi muhammedin sallallahuteala aleyhi ve selleme ya erhamerrahiymiyn irhamne. Ya Erhamerrahiymiyn vefikna. Ya Erhamerrahiymiyn eslihna. Ve rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyti innehu hamidun mecidun. İnne’ma yuridullahu liyuzhibe ankümürricse ehlel beyti ve yudahhirukum tedhira. İnnallahe ve melaiketu yusalluna alennebiyyi. Ya Eyyuhellezine Amenu Sallu Aleyhi ve Selli Mu’Teslima. Allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidun mecidun ve barik ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahime fil alemiyne inneke hamidun mecidun. Adede halkike ve riza nefsike vezirete arşike ve midade kelimatike küllema zekerakez zakirune ve gafele an zekerekel gafilun. Allahumme salli efzale salavatike ala eşrefi mahlukatike seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Adede mağlumatike ve midade kelimatike küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilune. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve resulikennebiyyilümmiyyi ve ala alihi sahbihi ve sellim. Adede mafissemavati ve mafilarzi vema beynehuma ve ecri lutfike fi umurina vel müslimiyne ecmaiyne ya rabbel alemiyn. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ve adede ma kane ve adede ma yekunu ve adede ma’hüve ka’inun fi ilmillahi. Allahumme salli ve sellim ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervahi ve salli ve sellim ala cesedihi fil ecsadi ve salli ve sellim ala kabrihi vehuve nurun. Ve salli ve sellim ala ismihi fil esmai. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibil alameti vel ğamameti. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibiş’şefaati vel kerameti. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibil nübüvveti verrisaleti. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin adede hasenati ebi bekriv ve umera usmane ve haydar. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin adede nebatil ardi ve evrakiş şecere. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedininnebiyyilmelihi. Sahibil makamil eağle vellisanilfesihi. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinillezi ca’e bilhikmeti vel’mev’izzeti verre’feti verrahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim efdale salavatike ve selamike adede mağlumatike ve midade kelimatike küllema zekerakez zakirune ve gafele an zikrihil gafilun. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin abdikellezi cemaate bihi eştaten nufusi ve nebiyyikellezi nevverte bihi zalemel kulubi. Ve habibikellezi ihtertehu ala külli habibi. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinillezi ca’e bilhakkilmubiyni. Ve erseltehu rahmetellilalemiyne ve şe’fiel müznibiyne yevme yekumun nasi lirabbil alemiyn. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin kema yenbağiy lişşerefi nübüvvetihi. Veliaziymi kadrihil aziymi. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin hakka kadrihi ve mikdarihil aziymi. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedinirresulilkeriymil mu’dail emiyni. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinil habibi ve ala ebihi ibrahiymel halili ve ala ehihi muse’l keliymi ve ala ruhillahi ise’l emiyni. Ve ala abdike ve nebiyyike süleymane ve ala ebihi davude ve ala cemi’il enbiyai vel mürseliyn. Ve ala ehli taa’atike ecmaiyn. Min ehlissemavati ve ehlil eradıyne küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilun. Allahumme salli ve sellim barik ala aynil inayeti ve zeynil kıyameti ve kenzil hidayeti ve tırazil hülleti ve arusil memleketi. Ve lisanil hucceti ve şefi’il ümmeti ve imamil hazreti ve nebiyyir rahmeti es’adine muhammedin ve ala ademe ve nuhin ve ibrahimel halili ve ala ehihi muse’l kelimi ve ala ruhillahi ise’l emini ve ala davude ve suleymane ve zekeriyye ve Yahya ve şuaybin ve ala alihim küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilun. Allahumme ya daimel fazli alel beliyyeti ya ba’sitel yedeyni bil atiyyeti. Ya sahibel levahibis seniyyeti ya gafirez zunubi vel hatiyyeti. Salli ve sellim ala seyyidina muhammedin hayril vera seciyyeti ve ala alihi ve eshabihir beretinnakiyyeti vağfirlena ya Rabbena fi hazihil cem’iyyeti hak la ilahe illallahu muhammedun resulullahi ibrahimu halilullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya seyidi ya resulallahi ya senedi ve ya melazi zuhri ente tekfini hak la ilahe illallahu muhammedurresulullahi ibrahimu halilullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya sahibel vakti ya gavse zamani ve ya hulasetel enbiyai ya cevherel kevneyni. Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya rafi’ız zera ya melce’el fukarai ve ente aynül vera. Ya sahibel ayney. Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ce’alte medhe resulullahi muğtemedi le allehu inde tekfini yükafini Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve selleme ize etani beşirun vellezi me’afu bi fazlihi inde telkini yulagini Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve selleme (aleyhi elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin bağdeha mi’etun madrubetun fi semanine elfu elfi tis’ine 3) kul la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve selleme alel nuril mübiyni. Ahmedel Mustafa seyyidil murseliyne ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyne. Ya allahu ya rahmanu irhamil müslimiyn. Ya allahu ya rahmanunsurilmüslimiyn elfu elfi salatin summe elfu elfi selamin alessirril aziym. Ahmedel Mustafa seyyidel alemiyne ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyne. Ya hannanu ya mennanu teveffena alel imane. Salati ve Selami ala bedrittemami ila yevmil kıyameti ve’fi turizzamani. Salavatullahi ala men lehuş’şefaatu alametu nebiyyine muhammedin mu’zellelul bil gamameti ya Mustafa şey’ellillahi ya sirran min sirrillahi ya Mustafa şey’enlillahi ya feyzen min feyzillahi ya Mustafa şey’en lillahi ya Nuran min nurullahi. Ya mutecelli irham zunni ya mute’ali eslih hali ( 3 ). Ya resulallahi gavsel ve medede ya habiballahi aleykel mu’temede ya nebiyallahi kül’lena şafi’an ente. Vallahu şefi’ul la turattu. Allahumme yessir lenelilm. La ilahe illallah (3) muhammedün resulullahi hakken ve sıdkan ve salli ve sellim ala eşrefi nuri cemi’il enbiyai vel mürseliyne velhamdulillahi rabbil alemiyn."

179 Salavat-I Meşiş "Allahumme salli ala men minhun şakkatil esraru vel felekatil envar ve’fihi ertakatil hagaik ve tenezzelet ulumu ademe veağcezel halaikı. Ve lehu tezaeletil fuhumu felem yudrikhu minne sabikun vela lahikum. Veri’yazul melekuti bi zehri cemalihi nulikatun. Ve hıyazul ceberuti bi feyzi envarihi mütededefikatun. Vela şey’e illa vehüve bihi menutun. İzlevlel vasitatü lezzehebe kema gıylel mevsut. Salaten teliku bike minke ileyhi kema hüve ehluhu. Allahumme innehu sirrukel camiuddalu aleyke. Ve hicabukel eağzemulkaaimu leke beyne yedeyke. Allahumme elhikni bi nesebihi. Muhakkıkni bi hasebihi ve arrifni iyyahu marifeten eslemu biha min mevaridil cehli ve ekreu biha minnevaridil fazli. Vahmilni ala sebilihi ila hazretike hamlen mahfuzen binusretik. Vakzif bi alel batıli fe’edmeguhu. Ve züccebifi biharil ehadiyyeti venşurni minevhalid tevhid. Ve ağrikni fi ayni bahril vahdeti hatta la era vela esmea vela ecide vela uhisse illa biha. Vec alillahummelhicabel’eağzeme hayate ruhi. Ve ruhahu sirru hakikati ve hakikatahu camia evalimi bi tahdigılhakkilevvel. Ya evvelu ya hairu ya zahiru batil. Esmiğ nidai lima semiğ’ate bihi nidaae abdike zekeriyya vensurni bike leke. Ve eyyidni bike leke. Vecmağ beyni ve beynike vehul beyni ve beyne gayrik (3). Allahu allahu allahu inellezi faraze aleykel kur’ane leraaadduke ila me’ağdil Rabbena Atina min ledunke rahmetel ve heyyidlena min emrina reşeda (3).

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM

 

Allahumme meşrah bissalati aleyhi sudurena veyessir biha umurina. Ve ferric biha humumena. Vekşif biha gumumena. Vağfir biha zunubena. Vakzi biha duyunena. Ve eslih biha ehvalena. Ve beliğ biha amalena ve tekabbel biha tevbetena. Vağsilbiha havbetena vensur biha huccetena ve dahhir biha elsinetelena ve elis biha vahşetena verhambiha gurbetena. Vec’alha Nuran beyne eydina vemilhalfina ve’an eymanina ve’an şemaina ilina. Vemin fevgina vemin tahtina vefi hayatina ve mevtina vefi kuburina ve haşrina ve zillen yevmel kıyameti ala ru’usina. Ve seggil biha mevazina hasenetina ve edim berekatiha aleyna hatta elga nebiyyena ve seyyidina muhammeden sallahu teala aleyhi ve ala alihi ve selleme ve nahnu aminune mutmain’nune ferihune müstebşirun vela tuferrik beynena ve beynehu hatta tuthilena muthalehu ve tekvine ila cevarihil kerimi meallezine en amte aleyhim minennebiyyine vessıddıkiyne veşşuhedai vessalihine vehasune ulaike vefika. Allahumme ya daimel fazli alel beriyyeti ya basitel yedeyni bil atıyyeti ya sahibel mevahibi seniyyeti ya gafirezzunubi velhatiyyeti sallu ve sellim ala seyyidina muhammedin hayrilvera seciyyeti ve ala alihi ve eshabihilberratinnakiyyeti vağfirlena ya Rabbena fi hazihil cem’iyyeti. Hak la ilahe illallah muhammedurresullullah ibrahimu halilullah sallahu teala aleyhi ve sellem.

 

YA HAYYU YA KAYYUMU YA ALLAHU YA BEDİASSEMAVATİ VELARZİ YA ZEL CELALİ VEL İKRAM (3)

FERDÜN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN VELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİYN (3)

 

Rabbena Atina fiddunya haseneten vefilahireti haseneten ve gına azabennari ve’edhilcenneti meal ebrari YA AZİZU YA GAFFARU Bİ HURMETİ TAHA VE YA’SİN AMİNE VELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİYN."

180 Açıklama Yok Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin cerri envarike ve ma'dani esrarike ve lisani hüccetike ve arusi memdeketike ve imami hadratike ve tirazi münakike ve haza ini rahmetike ve tariki şeriatikel mütalazzini tafa hidike insani aynil vucudi vessebabi fikufikuni mevcudin ayni ağyani halkikel mukaddimi min nuridiyaike salaten tedumu bidevamike vebku bibakatike La müstahya lehadüne ilmike salaten turdiyke veterdiyhi veterda biha anna ya rabbel alemin.

181 Açıklama Yok "Essalatü vesselamü Aleyke ya habib Allah,

Esselatu vesselamü Aleyke ya Resul Allah!!

Essalatü vesselamü Aleyke ya seyyidine evveline velahirin.

"Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed"

182 Açıklama Yok ALLAHumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi'adedi ilmike Ey ALLAHım ! efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

183 Açıklama Yok 155-68 keriran geçen bundan ayrı 2 salavat var kesiran kesirandan sonra bir cümle eklenmiştir. ALLAHumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira. "ALLAH'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.

 

İmam Muhammed İslam Çevirisi

 

Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.

 

Açıklama: ALLAH'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz MUHAMMED'e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.

 

MAHTELEF-EL MELEVAN: Gece ve gündüzün ihtilâfı ve değişmesi müddetince.

VE TERAKEBEL ASARAN:ASRAN: (Asaran) İki devir. Gece ve gündüz.

İki asır.

Gündüzün zamanı. ASARAN ÇOĞUL OLUR. Birbirini takib eden asırlaroldukça,

 

CEDİDAN: Gece ile gündüz.

Yenilenen iki şey. Yenilenenler.

VE KERREREL CEDİDAN: Yenilenen iki şey tekrar ettiği müddetçe. gece gündüz anlamında alırsak. Gece gündüz tekrar ettiği müddetçe,

 

FERKADAN. Şimâl kutbuna yakın parlak ve küçük ayı kümesine tâbi ve gece istikamet bulmağa yarayan, sık sık karşı karşıya gelen iki yıldız .

Ferkedan yıldızları birbirlerini karşıladıkları müddetçe.

________________________________________"

184 Açıklama Yok 146da ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati.kısmı geçmektedir. "ALLAHumme salli ala seyyidina

Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati." ALLAHım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

185 Açıklama Yok 131 salavatta salat eyle kelimesi bu salavatta ise mübarek eyle anlamındadır. ALLAHumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid. Ey ALLAHım, Hz.Muhammed’e ve O'nun âline mübarek eyle. Hz. İbrahim (A.S.)'a ve âline mübarek eylediğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin

186 Açıklama Yok Bir salavatta son cümle olarak geçer. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke Ya ResulALLAH Sana binlerce salât ü selam olsun Ey ALLAH’ın Resûlü

187 Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 199 veya Mücizat-ı Ahmediye KAYNAK Risale nur Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 199 veya Mücizat-ı Ahmediye(19. Mektup) Risalesinde geçiyor. 10.raşha dan sonraki raşhalardan birisinde geçmektedir. "Rahmân-ı Rahîm olan Allah'ın, Furkan-ı Hakîmi Arş-ı Azîmden üzerine indirdiği zât ola Efendimiz Muhammed'e (a.s.m.) ümmetinin iyilikleri adedince milyon salat ve milyon

selâm olsun.Risâletini İncil, Tevrat ve Zebûr'un müjdelediği; nübüvvetini doğduğundan hemen önce vedoğumu ânında meydana gelen hârikulâde hallerin, cinnî hâtiflerin, insanlardan evliyâ vekâhinlerin haber verdiği; işaretiyle ayın ikiye bölündüğü Efendimiz Muhammed'e (a.s.m.)ümmetinin alıp verdiği nefesler sayısınca milyon salât ve milyon selâm olsun.Çağırmasıyla, ağaçların, yanına geldiği, duâsıyla yağmurun süratle yağdığı, bulutunsıcaktan korumak için başında gölge yaptığı, bir kilelik yiyeceğinden yüzlerce insanındoyduğu, parmakları arasından suyun üç defa Kevser gibi aktığı; Allah'ın kertenkeleyi,ceylanı, kuru hurma direğini, koyun paçasını, deveyi, dağı, taşı ve çakıl taşlarını onun içinkonuşturduğu; Mi'racın ve, "Göz ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı" (Necm Sûresi: 17.)âyetinin sahibi Efendimiz ve şefaatçimiz Muhammed'e, (a.s.m.) ilk indiği andan itibârenKıyâmete kadar Kur'ân'ın, her okuyanın okuduğunda hava dalgalarının aynalarında Allah'ınizni ile temessül eden her kelimesindeki her harfi sayısınca salât ve selâm olsun. Busalâvâtların her birisi hürmetine bizi bağışla, bize merhamet et, ey İlâhımız! âmin."

188 Açıklama Yok "Salavat sahibi"HaNzaLA" gönlünden kopan salavat" Bütün kâinatın vecd ile tesbih ettiği, her türlü kusurdan münezzeh Sultanımız Halıkımız olan Hz. Allah, kürre-i arzına kâinatın başlangıcından bugüne kadar yağdırdığın rahmet damlalarının adedince sonsuz salât ve selam Senin Peygamberin Habib-i Zî Şan, Cenab-ı Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa Efendimiz'in üzerine olsun. Bu salât ve selamlar vesilesiyle bizleri Ona(sav) yakınlaştır ve bizleri Ona(sav) layık ümmetler eyle. Amin amin elf-ü elf-i amin..(?????)

189 Açıklama Yok Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Emîne vahyillah Sana binlerce salat ü selam olsun ey Allah'ın vahyinin emîn temsilcisi

190 Bir gün bana Cenab-ı Hakk'ın dört büyük meleği geldi. "Bir gün bana Cenab-ı Hakk'ın dört büyük meleği geldi. Bunlar Cebrail, Mikail, israfil ve Azrail aleyhisselam idiler. Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki: Ya Resulullah ! Senin ümmetinden bir kimse size günde on defa salavat getirirse yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar, sıratı kuşlar gibi geçiririm.

 

Mikail aleyhisselam'da dedi ki: Ben o kula senin kevser havuzundan kana kana içiririm.

 

İsrafil aleyhisselam dedi ki: Ya Resullullah o kulun affı için başımı secdeye koyarım Allahu Teala onu affetmedikce başımı secdeden kaldırmam.

 

Azrail aleyhisselam da: Ya Nebiy sana günde on dafa selavat edenin ruhunu Peygamberler gibi kabzederim. dediler "

 

Bunun üzerine Nebiler Nebisi Efendimiz :"Bu ne büyük Lütuf Ya Rabbi, Bu ne büyük ihsan ALLAH'ım buyurdu

 

“Salavat”, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak, O’na selam göndermektir." Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi elfi enfâsil mahlûkât. Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi eş'âril mevcûdat. Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi sevâkinilarzı vessâvât. Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi hurûfil-levhi veddeavât. Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi küllilme'dûdâti velme'lûmât. Min evveli ezelihi ve evsetı haşrihi veahıri bekâihi ve alâ âlihi ve sahbihi-ttayyibine-ttâhirîne ecmaıyn. Bi rahmetike yâ erhamerrahimîn. Allahım! Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; yaratıklarının nefesleri adedince. Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; mevcudatın şa'rları (tüyleri) adedince. Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; semavat ve arzda oturanların adedince. Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; levhdeki ve dualardaki harfler adedince. Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; sayılmışların ve bilgilerin adedince.Ta ezelden ve haşrin ortasından, ve sonundan. Ve efendimizin ehli ve temiz sahabelerinin hepsine de salat eyle.

191 Açıklama Yok Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma'dini esrarike ve lisâni huccetike ve arusi memleketike ve imâmi hazretike ve tırazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarıykı şeriy'atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücû di vessebebi fî külli mevcû din ayni a'yâni halkıkel mütekaddimi min nûri zıyâike. Salâten tedû mü bi devâmike ve tebkâ bi bekâike lâ müntehâ lehâ düne ılmike salâten turzıyke ve turzıyhi ve terzâ bihâ annâ Yâ rabbel âlemiyn. Allahım! Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; nurlarının denizi, sırlarının madeni, delillerinin dili, memleketinin el sürülemez gelini, hazretinin imamı, mülkünün süsü, rahmetinin haznedarı, şeriatının yolu ki, senin tevhidinle lezzetleniyor vücud hakikati. Ve bütün mevcutların sebebi, gözlerin gözü, hakikatlerin hakikati, senin evvelleri yaratmandan, senin nurunun ziyasından. Öyle salât eyle ki, sen devam ettiğin müddetçe devam etsin, sen baki kaldığın müddetçe baki kalsın ki; son olmaz ona, senin ilminin dışında. Öyle salat eyle ki sen onunla razı olasın, onu da razı etsin. Ve 0nunla razı ol bizden ya rabbel alemin.

192 Açıklama Yok Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemîil Enbiyâi velmürselîn

193 SALÂVÂT-I SEYYİDİNÂ "Ekleyen kulihvani

Kerkük Türkmenlerinden Arapça Hocam kâmil insan Fatih Bayraktar?ın verdiği ve her namaz sonunda 1 defa çekilmesinde faydalar olan Salâvât.." "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.

 

Allahümme salli alâ Kâidinâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.

 

Allahümme salli alâ Râidinâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.

 

Allahümme salli alâ Bedrü?d- Dücâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.

 

Allahümme salli alâ Şemsü?d-Duha Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.

 

Allahümme salli alâ Nûru?l- Huda Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.

 

Allahümme salli alâ Abdike Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.

 

Allahümme salli alâ Nebiyyinâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.

 

Allahümme salli alâ Resûlinâ ve Ekreminâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.

 

Allahümme salli alâ Şefî?inâ ve Şefîi?z- zünübinâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.

 

Bi adade mâ fî İlmillahi salâten daimeten bi devami Mülkillahi ve alâ âlihi ve ashabihi ve ümmetihi ecmâîn..

 

Es Salâtü ve?s-Selamü alâ seyyide?l- Evvelin Ve?l- Âhirin Seyyidinâ Muhammedin Salâvâtü?r-Rahmân...

 

Elhamdülillahi rabbi?l-âlemin.." "

Allah?ım!

Efendimiz Muhammed?e ve Efendimiz Muhammed?in âilesine salât ve selâm et!

 

Allah?ım!

Biz Müslümanları çekip götüren Başkomutanımız, Efendimiz Muhammed?e ve Efendimiz Muhammed?in âilesine salât ve selâm et!

 

Allah?ım!

Dünyada, dinde ve âhirette doğru duraklarımızı göstermek için önceden gönderdiğin Önderimiz, Efendimiz Muhammed?e ve Efendimiz Muhammed?in âilesine salât ve selâm et!

 

Allah?ım!

Bizi kandırıcı ve yutucu zulmet ve karanlıkların Dolunay?ı Efendimiz Muhammed?e ve Efendimiz Muhammed?in âilesine salât ve selâm et!

 

Allah?ım!

Maddî-mânevî en parlak zamanın ve beyânın tek ve eşsiz Güneşi Efendimiz Muhammed?e ve Efendimiz Muhammed?in âilesine salât ve selâm et!

 

Allah?ım!

Nurundan Nûrunu yarattığın Huda Nûru Efendimiz Muhammed?e ve Efendimiz Muhammed?in âilesine salât ve selâm et!

 

Allah?ım!

Sana dönük hâlliyle Resûlullah, bize dönük yüzüyle Abdullah Kulun Efendimiz Muhammed?e ve Efendimiz Muhammed?in âilesine salât ve selâm et!

 

Allah?ım!

Bize Hakkın ve hayrın haberlerini getiren Peygamberimiz Efendimiz Muhammed?e ve Efendimiz Muhammed?in âilesine salât ve selâm et!

 

Allah?ım!

Risâlet Tâcı giydirdiğin ve tek kerem ve ikram kaynağımız Efendimiz Muhammed?e ve Efendimiz Muhammed?in âilesine salât ve selâm et!

 

Allah?ım!

Günahlarımızın affı için tek yardımcımız ve her hususta şefâatçımız Efendimiz Muhammed?e ve Efendimiz Muhammed?in âilesine salât ve selâm et!

 

Allah?ım!

Sonsuz İlminde var olanlar adedince ve muhteşem Mülküyün devamınca Efendimiz Muhammed?e,

Azîz âilesine,

Kendisine sahib çıkan ve sahib çıktığı sahabelerine,

Çilekeş ümmetinin cümlesine-hepsine salât ve selâm et!

 

Allahu zü?l- Celâl?in Salât ve Selâmı,

Er Rahmân?ın salâvâtları Evvel ve âhirin seçilmiş Efendisi

ve Efendimiz olan Muhammed?e olsun!

 

Hamd âlemlerin Rabb?ı Allah?a mahsustur!

Âlemlerin Rabbına hamdolsun!"

194 Salavatı Kübra Muhyiddin İbni Arabî (radiAllahuanhu) Muhyiddin İbni Arabî(radiAllahuanhu) Salavat-ıKübrâsının çok önemli olduğunu bildirmiştir. "Allahumme salli vesellima lâ Seyyidinâ Muhammedini?n-Nebiyyi?l-Ummiyyi?l-Arabiyyi?l-Kureyşiyyi?l-Hâşimiyyi?l-Mekkiyyi?l-Medeniyyi.

Sâhibi?t-Tâcve?l-Mi?râc.

Sâhibi?l-Şeria tve Atâyâ.

Sâhibi?l-Makâmi?l-Mahmûdive?l-Havdi?l-Mevrûdi.

Sâhibi?s-Sucûdi liRabbi?l-Ma?bûd." "ALLAHımEfendimiz;

Nebiyyi?l-Ummî,Arabî,Kureyşî,Haşimî,Mekkî,Medenî olana,

Tâcve Mi?râcı nSâhibine,

Şeriat ve Atâ Sâhibine,

Makâm-ıMahmud ve Havz-ı Mevrûd Sâhibine,

Tek Ma?bud-İbâde tedilen RABB cellecelâluhu için SECDEler Sâhibine,

Salât ve Selâmımızı ulaştır."

195 Açıklama Yok Allahümme salli ve sellim ve bârik ve terahham ve tehannen alâ Seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin Kemâ yelîku biazîmi şânı şerefi ve Ve kemâlihi ve rızâke anhu ve mâ tuhibbu ve terzâ lehu dâimen ebeden Bi adedi ma?lûmâtike Ve midâde kelimâtike Ve rızâe nefsike vezinete Arşike Efdale salâtin ve ekmeleha ve etemmehâ Küllemâ zekereke ve zekerehu?z-zâkirûn Ve kullemâ gafele an zikrike ve zikrihi?l-gâfilûn Ve sellim teslîmen kesîren kezâlike Ve alâ cemî?il-Enbiyâi ve?l-murselîn Ve alâ melâiketike?l-mukarrebîn Ve alâ sâdâtina ve?l-enbiyâi ve?ş-şuhedâi ve?s-sâlihîn Ve aleynâ mâahum ve?l-mü?minîne ve?l-mü?minâti ve?l-müslimîne ve?l-müslümât ecmaîn Âmîn! ALLAH?ım! ALLAH?ım! Sahibimiz ve Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)?e salât ve selâm et ve bekeret ihsân buyur ve rahmet, merhamet ve şefkat et! Şerefinin-şanının azameti ve kemâlinin lâyıkınca... Ebeden-dâimen onun için seveceğin ve razı olacağın şekilde ondan razı ol! Ma?lûmatıyın adedince... Sözlerini yazacak kelimeleriyin boyasınca (mürekkeb miktarınca) ... Nefsiyin rızasınca ve Arş?ıyın ağırlığınca! Salâtın; en fazîletlisi en mükemmeli ve en tam (eksiksiz) olanınca! Seni zikreden zâkirler zikirlerine devâm ettikçe, Senin zikrinden gafil olanlar zikrinden gaflet ettiği sürece! Ve işte böylece, çokca ve gerçek teslimiyetle kâmil olan selâmımızı ilet! Selâmet ver! Bütün nebîlere ve mürsellere de! Yakın meleklere de! Sâdâtlarımıza (seyyidlerimize) ve evliyâlara ve şehîdlere ve sâlihlere de! Onlarla beraber bizlere ve mü?minlerin ve mü?min hanımların ve müslümanların ve müslüman hanımların cümlesine de! Bizden kabul buyur! (Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)?e ulaşımımıza ve sılamıza izin, inâyet ve hidâyet buyur!)?

196 İmâm-ı Alî (keremullahi veche) Lebbeyke Allahümme Rabbiye ve sâ?deyke salâvâtu?llahi?l-Berri?r-Rahîm Ve?l-melâiketi?l-mukarrebîn Ve?n- nebîyyine ve?s-sıddıkîne ve?ş-şühedâi ve?s-sâlihîn Vemâ sebbiha leke min şey?in yâ Rabbe?l-âlemîne Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ibni Abdillahi hâtemi?n- nebîyyîne Ve Seyyidi?l-mürselîne ve imâmi?l-mûttâkîne Ve Resûli Rabbü?l-âlemîne?ş-şâhidi?l-beşiri?d- dâi ileyke bi iznike es sirâce?l-münir Ve aleyhi?s- salâtü ve?s- selâmû ve rahmetullahi ve berâkâtuhu. Emret (buyur) ALLAH?ım! Ve başim-gözüm üstüne (emret, saâdetle Senden mutluluk istiyorum) , RABB?im, ALLAH?ım! İyilik ve merhamet dolu Salâvâtullahı, gözde (yakîn) meleklerin salâvâtı, peygamberlerin, sıddıkların, şehîdlerin, sâlihlerin; Ey âlemlerin RABBi Seni tesbih (ve tenzih) eden herşeyin salâvâtı, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)?e, Hatemü?l-Enbiyâya (peygamberlerin sonuncusuna), peygamberlerin Efendisine, müttakîlerin (günâhlardan korunup ALLAH'a sığınanların) imâmına; âlemlerin RABBinin, şâhid ve müjdeci Resûlüne, Senin izninde Sana dâvet eden ve aydınlatan kandile (sayısız- sonsuz) selâm (sıla, salâvât, rahmet, istiğfâr, dua, ulaşim) olsun!?

197 Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor Senedi sıhhatli bir rivâyetle Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem): ? bu salâvâtı okuyana şefâatım vâcib olur.? buyurmuştur. İbni Kesir bu isnadın doğru olduğunu söylemiştir. Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedîn ve enzilhi'l-mak'adel mukarrabi indeke yevme'l-kıyâmeti Vâhşurnâ fî zumratihi tahte livâihi fî zılli arşike'l-mecîd İnneke alâ kulli şey'in kadîr. ALLAH'ım! Efendimiz ve Sâhibimiz Muhammed (salallâhu aleyhi ve sellem)'e salât, selâm ve bereket dileklerimizi ilet, salât et ! Onu kıyâmet gününde yâkînlerin makâmında konuklandır. Ve bizi, Mecîd (ulu) Arşıyın gölgesinde onun livâ'sı (bayrağı) altında haşrolan zümresi içinde haşret. Şüphesiz ki sen herşeye kâdirsin!?

198 Açıklama Yok Allahumme salli ve sellim efdale salâtike Resim Ve evfâ selâmike Resim Salâten ve selâmen Resim Yetenezzelâni min ufuki kunhi bâtıni’zâtî ilâ feleki semâi mezâhiri’l-esmâi ve’s-sıfâti Ve yertekiyâni inde sidreti munteha’l-ârifine ilâ merkezi celâlî'n-nûri'l-Mubîn Resim Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Rasûlike ilmi yakîni’l-ulemâi’r-rabbâniyyîn Resim Ve ayni yakîni’l-hulefâi’r-râşidîn Resim Ve hakki yakîni’l-enbiyâi’l-mukerramîn Resim Ellezî tâhet fî envâri celâlîhi ulû’l-azmi mine’l-murselîn Resim Ve tahayyerat fî derki hakâikihi uzemâi melâiketi’l-muheyminîne’l-munezzeli aleyhi fi'l-Kur'âni'l-Azîm Resim Bilisânin arabiyyin mubîn Resim Lekad mennallâhu ale’l-mu'minîne iz bease fîhim Rasûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihi ve yuzekkîhim ve yuallimuhumu’l-kitâbe ve’l-hikmete ve in kânu min kablu lefî dalâlin mubîn. "ALLAH'ım! En fazîletli salâtınla ve en vefâlı selâmınla salât ve selâm et! Öyle bir salât ve selâm ki o ikisi, Zâtıyın bâtınının ufuk-u künhünden (özünün özünden, nihâyetinden), sıfat ve Esmâların mazhariyet semâsının feleki (eşyânın ilk oluşum noktası, yörüngesi) ne inen;

Ârif lerin sadrının nihâyetine (sidret-i müntehasına, irfânlarının son ucuna, akdes noktasına) EL MUBÎN (celle celâlehu)'nun Celâl nûrunun merkezine (Nûr-u Muhammed) yükselen, bir salât ve selâm olarak Efendimiz ve Sâhibimiz Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem'e olsun!

O zât ki Rabbânî Âlimlerin ilme'l-yakînince (yakîne ulaşan ilimlerince), Râşid Halîfelerin ayne'l-yakînince (yakîni görüşünce, aynînca) ve mukarreb (Zâtına yakın) peygamberlerin hakke'l-yakînince (hak olan yakınlarınca), kulun peygamberin ve Rasûlundur!

O, öylesine bir zât ki O'nun Celâl nûru içinde (husûsunda), mürsellerden (peygamberler v.d.) ulu'l-azm ~ALLAH'ın emirlerine ve murâdına en ziyâde dikkat gösteren Azîm (kesin niyet) sâhibi peygamberler ki Nûh aleyhi’s-selâm, İbrâhim aleyhi’s-selâm, Mûsâ aleyhi’s-selâm, Îsâ aleyhi’s-selâm olanları bile ıssız çölde kalmış gibi yolunu şaşırır;

Kendisine EL MUHEYMİN'in celle celâluhu (hep HAYY ve her korkudan emin kılan : Hayy aman!) Azîm (ulu) meleklerince açık seçik beyân edici Arabça bir lisanla indirilen Kur'ân-ı Azîm'de O'nun hakîkatlarını (Hakîkat-ı Muhammedîyye) anlama (kavrama) husûsunda (herkesi) hayretlere düşüren Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem!"

199 Açıklama Yok Allahümme salli ve sellim alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin essâbiki li’l-halki nûruhu Ve rahmeten li’l-âlemîni zuhûrûhu Adede men medâ min halkike Ve men beka ve men saîde minhum ve men şekâ Salâten testâgriku’l-adde ve tuhîtu bi’l- haddi Salâten lâ gâyete lehâ velâ mühteha velâ inkidâe Salâten dâimeten bi devâmike Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesiren misle zâlike. '' ALLAH'ım! Nûru mahlûkattan önce yaratılan (ilk halk), zuhûru âlemlere rahmet olan Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)'e; geçmiş ve gelecek mahlûkatın sayısınca, kullarından saîd (ehli tevhid, mutlu) olanlar ve şâki (inkârcı, bedbaht, mutsuz) olanlar sayısınca salât-ü-selâm getir! Rahmetini ihsân eyle, teslimiyet ve istikamet ulaşımımıza vesile kıl! Öyle bir salât ki sayılar, içinde gark olsun (sayıları, adedleri yutsun) ve hadleri (hudud, sınır) ihata etsin (kapsasın, içine alsın). Öyle bir salât ki sınırı (gayesi) ve sonu (nihâyeti) olmasın, asla kesilmesin! Senin sonsuz ebedîliğiyin devâmınca bir salât! Ailesine ve ashabına da böylece, çokca, tam bir şekilde selâmla, selâmette kıl rahmet ihsân eyle!

200 Abdülgâni en Nablusî Hazretleri Allâhümme salli ve sellim alâ Seyyidiinâ Muhammedin salâteke’l- kadîmete’l- ezeliyyete’d-dâimete’l- bâkiyete’l- ebdiyyete. Elleti salleytehâ fi hadrati ilmike’l- kadim Ellezi enzeltehü bi melâiketike fi hadrati kelâmike’l- kur'ani’l- azîm. Fekulte bilisâni’l- Muhammediyyi’r-rahîm. “İnnallahe ve melaiketehu yesallüne alennebiyyi” Ve hâtabtenâ bihâ maasselâmi tetminen li’l- ikrâmi minke lena ve’l- in'am. Fekulte yâ eyyuhellezine âmeni sallu aleyhi ve sellimu teslime. Fekultu imtisalen liemrike Ve rağbeten fimâ indik emin ercik. Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmain. Salâten dâimeten bâkiyeten ila yevmi’d-dîn. Hatta necidha vikâyeten lena min nâri’l- cahim. Ve musileten ilevvelineâ ve âhirina ma'şera’l- Mu'minine ila dari’n-nâim Ve rü'yeti cemâli vechike’l- kerim. Yâ azîmu yâ Allah! "Ey Rabbim, yüce kelâmın Kur'ân'ı Kerîm'de meleklerinle inzâl buyurduğun kadîm ilminde kendisiyle salât ettiğin o kadîm, ezelî, dâimî, bâkî ve ebedî salâtınla Seyyidimiz Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve sellem)'e salât ve selâm ediver!.

O Rahmet dolu Muhammedî olan ve hamd ettiren dille : "Allah ve melekleri, o nebiye salat ederler." (Ahzâb/56) buyurmuştun.

Bize, Kendi ikramını ve ni’metlendirmeni tamamlasın diye selâmla birlikte bu şekilde hitâp edip : "Ey imân edenler, ona salat ve selâm edin." (Ahzâb/56) buyurmuştun.

Ben de emrine itâatle ve katındaki ecrini umarak diyorum ki :

"Ey Rabbim, Seyyidimiz Muhammed'e onun ailesine ve ashabına, bunların tümüne, din gününe kadar dâim ve bâki olacak bir şekilde salât ve selâm ediver ki bunu, o günde cehennem ateşinden bir koruyucu, başımızı ve sonumuzu, mü’minler topluluğuyla birlikte o ni’met yurduna ve Kendi kerîm yüzünün cemâlini görmeye ulaştıran bir vasıta olarak bulalım; Ey azîm olan! Ey Allah!"

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol