İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

Esmaül Hüsna Tüm Kaynakları

Tüm Kaynakları

TİRMİZÎ (HADİS-İ ŞERÎF)

İBNİ MÂCE (HADİS-İ ŞERÎF)

İBNİ HACER (KUR'ÂN-I KERÎM)Kutübi Sittede 7119. Hadis TİRMİZÎ


7119 "Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: ""Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: ""Allah Teala hazretlerinin doksandokuz ismi vardır, yüzden bir eksik. O, tektir, teki sever. Kim bu isimleri ezberlerse cennete girer. Onlar şunlardır: Allah, el-Vahid, es-Samed, el-Evvel, el-Ahir, ez-Zahir, el-Batın, el-Halık, el-Bari, el-Musavvir, el-Melik, el-Hakk, es-Selam, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Aziz, el-Cebbar, el-Mütekebbir, er-Rahman, er-Rahim, el-Latif, el-Habir, es-Semi', el-Basir, el-Alim, el-Azim, el-Barr, el-Müte'al, el-Celil, el-Cemil, el-Hayy, el-Kayyüm, el-Kadir, el-Kahir, el-Aliyyu, el-Hakim, el-Karib, el-Mucib, el-Ganiyyu, el-Vehhab, el-Vedüd, eş-Şekür, el-Macid, el-Vacid, el-Vali, er-Raşid, el-Afuvvu, el-Ğafür, el-Halim, el-Kerim, et-Tevvab, er-Rabb, el-Mecid, el-Veliyyu, eş-Şehid, el-Mübin, el-Bürhan, er-Ra'üf, er-Rahim, el-Mübdiu, el-Mu'id, el-Bais, el-Varis, el-Kaviyyu, eş-Şedidu, ed-Darru, en-Nafi'u, el-Baki, el-Vaki, el-Hafıd, er-Rafi', el-Kabıd, el-Basıt, el-Mu'ızzu, el-Müzillü, el-Muksıt, er-Rezzak, Zü'l-Kuvve, el-Metin, el-Kaim, ed-Daim, el-Hafız, el-Vekil, el-Fatır, es-Sami', el-Mu'ti, el-Muhyi, el-Mümit, el-Mani', el-Cami', el-Hadi, el-Kafı, el-Ebed, el-Alim, es-Sadık, en-Nür, el-Münir, et-Tamm, el-Kadim, el-Vitru, el-Ahadu, es-Samedu, ellezi lem yelid velem yüled ve lem yekün lehu küfüven ahad.""


Zûhri der ki: ""Bana birçok ilim ehlinden ulaştığına göre, bu Esmau Hüsna'nın okunmasına ""La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehü'l Mülkü ve Lehü'I-Hamdu bi-yedihi'l-Hayr ve huve ala külli şeyin kadir, la ilahe illallahu, lehül-Esmau'l-Hüsna"" diye başlanmalıdır.Sünen Hadis Kitabında 3861.hadise denk geliyor İBNİ MÂCE


... Ebû Hüreyre (Radtyattâhü ankyâen rivayet edildiğine göre; Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir :


Şüphesiz, Allah'ın doksan dokuz, (yâni) yüzden bir eksik ismi var­dır. Allah, şüphesiz (zât ve sıfatlarında) tekdir (yâni ortağı, eşi ve benzeri yoktur), tek olan (yâni çift olmayan zikirleri, ibâdetler) i se­ver. Kim o doksan dokuz ismi hıfzedip ezberlerse, cennete girer. O isimler (şunlardır) :


Allah, el-Vâhid, es-Samed, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Hâhk, el-Bârf t el-Musavvir, el-Melik, el-Hakk, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-MÛtekebbir, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Latîf, el-Habîr, es-Semî, el-Basir, el-Alîm, el-Azîm, el-Bârr, el-Mü-teâl, el-Celil, el-Cemîl, el-Hayy, el-Kayyûm, el Kadir, el-Kahir, el-Alî, el-Hakîm, el-Karîb, el-Mücîb, el-Ganî, el-Vahhâb, el-Vedûd, eş-Şekûr, el-Mâcid, el-Vâcid, el-Vali, er-Râşid, el-Afuvv, el-Ğafûr, el-Halîm, el-Kerim, et-Tevvâb, er-Babb, el-Mecîd, el-Veliyy, eş-Şehid, el-Mübîn, el-Bürhân, er-Reûf, er-Rahîm, el-Mübdi', el-Muîd, el-Bâis, el-Vâris, el-Kaviyy, eş-Şedîd, ed-Dârr, en-Nâfi el-Bâkî, el-Vâki, el-Hâfıd, er-Râfi1, el-Kabıd, el-Bâsit, el-Müizz, el Müzill, el-Muksıt, er-Rezzâk, Zü'1-Kuvve, el-Metin, el Kaim, ed-Dâim, el-Hâfız, el-Vekil, el-Fâtar, es-Sami', el-Mu'tî, el-Muhyi, el-Mümît, el-Mâni, el-Câmi el-Hâdî, el-Kâfî, el-Ebed, el Âlim, es-Sâdik, en-Nûr, el-Münir, et-Tâmm, el-Kadim, el-Vitr, el-


Ahed, es-Samed. Öyle Allah ki doğurmadı, doğurulmadı ve hiçbir kim­se O'nun dengi olmadı.


Züheyr demiştir ki: Bana birçok ilim adamları tarafından ulas-tı&ırra göre Esma i Husnâ'nm evveline şu zikirle başlanır (yâni önce şu zikir okunur, ondan sonra Esmâ-ı Husna'nın okunmasına başla­nır) :


"La İlahe illallahü vahdehû Iâ şerike lehu. Lehü'I-mülkü ve lehü'I-hamdu, biyedihi'l-hayru ve hüve alâ külli şey'in kadir. Lâ ilahe illal­lah. LehÜ'l-Esmâü'l-Husnâ = Allah'tan başka ilâh yoktur. O, (zât ve sıfatlarında) tektir, ortağı yoktur. Mülk (hâkimiyet - saltanat) O'nun-dur, hamd de O'nundur. Hayır ancak O'nun (kudret) elindedir ve O, her şeye kadirdir. Allah'tan başka İlâh yoktur. Esmâ-i Husnâ (= En güzel isimler) O'nadır."


Not: Zevâid'de şöyle denilmiştir: İbn-İ Mâceh ve Tİrnrizl'den başka, altı lm&mdan hiçbirisi Allah'ın Esmâ-i Husnâ'smı ne bu vecihle ne de başka türlü ta-dad etmemiştir (yâni sayarak rivayet etmemiştir). îbn-i Mâceh ile Tirmizl'nin say* dıklan isimlerin sırasında takdim ve tehir vardır. Bu konuya dâir senedlerin en sıhhatlisi Tirmlzl'ninkidir. îbn-i Mâceh'in senedi, râvi Abdülmelik bin Muham-roed'İn zayıflığı sebebiyle zayıf bir seneddir.İbni Hacer el-Askalanî (Fethü'ül Bâri, XI-222,224), Tirmizî listesindeolup da Kur'ân-ı Kerîm'de bulunmayan 27 isim yerine Kur'ân-ı Kerîm'de bulunan 27 isim bularak 99 Esmâü'l-Hüsnâ listesi hazırlamıştır. iBNİ hACER


NOT:AŞAĞIDAKİ BİR SİTEDEN ALINMIŞTIR NE YAZIKKİ ESERİ BULUMADIM.
1- ALLAH (celle celâluhu)

2- ER RAHMÂNÜ (celle celâluhu)

3- ER RAHÎMÜ (celle celâluhu)

4- EL MELÎKÜ (celle celâluhu)

5- EL KUDDÛSÜ (celle celâluhu)

6- ES SELÂMÜ (celle celâluhu)

7- EL MÜ'MİNÜ (celle celâluhu)

8- EL MÜHEYMİNÜ (celle celâluhu)

9- EL AZÎZÜ (celle celâluhu)

10- EL CEBBÂRU (celle celâluhu)

11- EL MÜTEKEBBİRÜ (celle celâluhu)

12- EL HÂLİKU (celle celâluhu)

13- EL BÂRİ'Ü (celle celâluhu)

14- EL MUSAVVİRÜ (celle celâluhu)

15- EL GAFFÂRU (celle celâluhu)

16- EL KAHHÂRU (celle celâluhu)

17- ET TEVVÂBÜ (celle celâluhu)

18- EL VEHHÂBÜ (celle celâluhu)

19- EL HALLÂKU (celle celâluhu)

20- ER REZZÂKU (celle celâluhu)

21- EL FETTÂHU (celle celâluhu)

22- EL ALÎMÜ (celle celâluhu)

23- EL HALÎMÜ (celle celâluhu)

24- EL AZÎMÜ (celle celâluhu)

25- EL VASİ'U (celle celâluhu)

26- EL HAKÎMÜ (celle celâluhu)

27- EL HAYYÜ/b> (celle celâluhu)

28- EL KAYYÛMÜ (celle celâluhu)

29- ES SEMÎ'U (celle celâluhu)

30- EL BASÎRU (celle celâluhu)

31- EL LATÎFÜ (celle celâluhu)

32- EL HABÎRU (celle celâluhu)

33- EL ALİYYÜ (celle celâluhu)

34- EL KEBÎRU (celle celâluhu)

35- EL MUHİTU (celle celâluhu)

36- EL KÂDİRU (celle celâluhu)

37- EL MEVLÂ (celle celâluhu)

38- EN NASÎRU (celle celâluhu)

39- EL KERÎMÜ (celle celâluhu)

40- ER RAKÎBÜ (celle celâluhu)

41- EL KARÎBÜ (celle celâluhu)

42- EL MÜCÎBÜ (celle celâluhu)

43- EL VEKÎLÜ (celle celâluhu)

44- EL HASÎBÜ (celle celâluhu)

45- EL HAFÎZU (celle celâluhu)

46- EL MUKÎTÜ (celle celâluhu)

47- EL VEDÛDÜ (celle celâluhu)

48- EL MECÎDÜ (celle celâluhu)

49- EL VÂRİSÜ (celle celâluhu)

50- EŞ ŞEHÎD (celle celâluhu)

51- EL VELİYYÜ (celle celâluhu)

52- EL HAMÎDÜ (celle celâluhu)

53- EL HAKKU (celle celâluhu)

54- EL MÜBÎNÜ (celle celâluhu)

55- EL KAVİYYÜ (celle celâluhu)

56- EL METÎNÜ (celle celâluhu)

57- EL GANİYYÜ (celle celâluhu)

58- EL MÂLİKÜ (celle celâluhu)

59- EŞ ŞEDÎDÜ (celle celâluhu)

60- EL KADÎRU (celle celâluhu)

61- EL MUKTEDİRU (celle celâluhu)

62- EL KÂHİRU (celle celâluhu)

63- EL KÂFİYYÜ (celle celâluhu)

64- EŞ ŞÂKİRU (celle celâluhu)

65- EL MÜSTEÂNÜ (celle celâluhu)

66- EL FÂTİRU (celle celâluhu)

67- EL BEDÎU (celle celâluhu)

68- EL GÂFİRU (celle celâluhu)

69- EL EVVELÜ (celle celâluhu)

70- EL ÂHİRU (celle celâluhu)

71- EZ ZÂHİRU (celle celâluhu)

72- EL BÂTİNÜ (celle celâluhu)

73- EL KEFÎLÜ (celle celâluhu)

74- EL GÂLİBÜ (celle celâluhu)

75- EL HAKEMÜ (celle celâluhu)

76- EL ÂLİMÜ (celle celâluhu)

77- ER REFÎU (celle celâluhu)

78- EL HÂFİZU (celle celâluhu)

79- EL MÜNTAKİMÜ (celle celâluhu)

80- EL KÂİMÜ (celle celâluhu)

81- EL MUHYÎ (celle celâluhu)

82- EL CÂMİU (celle celâluhu)

83- EL MELİK (celle celâluhu)

84- EL MÜTEÂLÎ (celle celâluhu)

85- EN NÛRU (celle celâluhu)

86- EL HÂDÎ (celle celâluhu)

87- EL GAFÛRU (celle celâluhu)

88- EŞ ŞEKÛRU (celle celâluhu)

89- EL AFÜVVÜ (celle celâluhu)

90- ER RAÛFÜ (celle celâluhu)

91- EL EKREMÜ (celle celâluhu)

92- EL A'LÂ (celle celâluhu)

93- EL BERRÜ (celle celâluhu)

94- EL HAFİYYÜ (celle celâluhu)

95- ER RABBÜ (celle celâluhu)

96- EL İLÂHU (celle celâluhu)

97- EL VÂHİDÜ (celle celâluhu)

98- EL EHADÜ (celle celâluhu)

99- ES SAMEDÜ (celle celâluhu)

100- ZÜ'L CELÂLİ VE'L İKRÂMİ (celle celâluhu)


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol