İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

Tirmizi Ayrıntılı

Tirmizi

ESMAÜL HÜSNA

TÜRKÇE MEAL

DİYANET MEAL

Allah,

El-İlah, Tanrı


el-Afuv,

Affedici

Çok affedici, çok bağışlayan (KK, TR, İC, NS, İH, BK)

el-Ahad,

Bir, tek, yegane, biricik, eşi benzeri olmayan

Eşi, benzeri ve ikincisi bulunmayan bir tek, yegâne (KK, İC, NS, HK, İH, BK)

el-Ahir,

Son

Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve bâkî olan (KK, TR, İC, NS, HK)

el-Alim,

Bilen

Her şeyi çok iyi bilen (KK, İC, HK, İH, BH)

el-Aliyyu,

Üstün

Şanı, şerefi, izzeti ve kudreti yüce olan (KK, İC, TR, NS, HK, İH, BK)

el-Azim,

Büyük

Zatı, isim, sıfat ve fiileri itibariyle pek ulu, büyük, yüce (KK,TR, İC, NS, HK, İH, BK)

el-Aziz,

Mutlak galip

Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli, melik (KK,TR, İC, NS, HK, İH, BK)

el-Bais,

Benzerleri arasından 'seçip ortaya çıkaran'.

Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, uyarıcı ve müjdeci olarak peygamber gönderen, kıyamette şahitler getiren (TR, İC, HK, İH, BK)

el-Baki,

Sonsuz

Sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedî (TR, İC, HK, İH, BK)

el-Bari,

Yaratan

Yaratan, örneği olmadan varlıkları îcat eden (KK, TR, İC, HK, İH, BK)

el-Barr,

İyilik kaynağı.

İyilik eden, çok lütüfkâr, çok merhametli, çok şefkatli (KK, TR, İH, BK)

el-Basıt,

Ferahlatan.

Dilediğine rızkı bol veren (TR, İC, İH, BK)

el-Basir,

Gören.

Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi gören (KK, TR, İC, NS, HK, İH, BK)

el-Batın,

Görünmeyen.

Mâhiyeti akıl ile idrâk olunamayan, haya ile tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilen (KK,TR,İC, NS, HK, İH, BK)

el-Bürhan,

Delil

Delil sahibi, kullarına delil gösteren, varlığına her şey delalet eder.

el-Cami',

Toparlayan.

Kıyamette insanları bir araya toplayan, cem eden (TR, İC, İH, BK)

el-Cebbar,

Zorla yaptırabilen.

Emir ve yasaklarını, hüküm ve karalarını kullarına yaptırmaya gücü yeten, azgın ve zalimleri kahredici, dertlere derman olan, yaraları sarıp onaran, yaratıklarının hallerini düzelten (KK,TR, İC, NS, HK, İH, BK)

el-Celil,

Hiddetiylede yüce.

Ulu, kudretli, yüce, azamet ve Kibriya sahibi (KK,TR, İC, HK, İH, BK)

el-Cemil,

İhsan ,İyilik,Güzellik

Zatı, isim, sıfat, söz, fiil ve hükümleri iyi, güzel, iyilik ve ihsan sahibi (TR, İC , HK, İH, BK)

el-Ebed,

Sonsuzluk,

Ölümsüz, varlığı sürekli, bâkî ve dâim (İC)

el-Evvel,

İlk.

Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezelî ve kadîm tek varlık (KK,TR, İC, NS, HK, İH, BK)

ed-Daim,

Varlığı sürekli,Bir şey devamlı kararlı olmak,Hareketli bir şey sakin olmak,Durmak ,Sabit olmak

Ölümsüz, varlığı sürekli olan, bâkî ve dâim (İC, HK, İH, BK)

ed-Darr,

Zarar verici şeyleri de yaradan.

Zarar veren şeyleri yaratan âsileri zarar vererek cezalandıran (TR, İC).

el-Fatır,

Yaratan

Yaratan, îcat eden, yoktan var eden (İC, HK)

el-Ganiyyu, el-Gani

Zengin

Zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan (KK,TR, HK, İH, BK)

el-Ğafür,

Günahları affeden

Çok affeden, çok bağışlayan (KK,TR, İH, BK)

el-Habir,

Haberdar

Her şeyden haberdar olan, gizli âşikâr her şeyi bilen, haber veren (KK,TR, İC, HK, NS, İH, BK)

el-Hadi,

Hidayet verici.

Hidayet eden, doğru yolu gösteren (KK, TR, İC, HK, İH, BK)

el-Hafıd,

Perişan eden.

Şan, şeret ve itibar bakımından kâfirleri alçaltan, değersiz yapan, cezalandıran (TR, İC)

el-Hafız,

Koruyucu

Varlıkları yok olmaktan koruyan, (KK, TR, HK, İH, BK)

el-Hakim,

Hüküm veren.

Hükmeden, karar veren, haklıyı haksızı ayıran (TR, İC)

el-Hakk,

Gerçek, hakîkat.

Varlığı, ilah ve rab oluşu hak olan, eşyayı var eden hakkı ızhar eden, mülk sahibi, yok olmayan, varlığında şüphe bulunmayan, âdil (KK, TR, İC, NS, HK, İH, BK)

el-Halık,

Yaratıcı.

Her şeyi yaratan (KK, TR, İC, HK, NS, İH, BK)

el-Halim,

Yumuşak muamele eden.

Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, heyecanlanmayan, acele etmeyen hoşgörülü, teenni ile hareke eden (KK,TR, İC, HK, NS, İH, BK)

el-Hayy,

Hayatın tek kaynağı.

Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan (KK, TR, İC, NS, HK, İH, BK)

el-Kabıd,

Alan (Can alan),sıkan.

Dilediğine rızkı daraltan, ölüm zamanı gelenlerin ruhlarını kabzeden (TR, İC, İH, BK)

el-Kadim,

Kıdem,Kademe

Evveli olmayan, ezelî olan ilk varlık ( İC, HK)

el-Kadir,

Kudretli

Güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten (KK, TR, İC, HK, İH, BK)

el-Kafi,

Yeterli

Kullarına yardım eden, vekil olan, yol gösteren, Yaptıklarını bilen, gören, haberdar olan ve hesaba çeken (KK, İC, HK)

el-Kahir,

Üstün gelen ,Kahredici

Galip gelen, zelil eden, güçlü, her şeyi kuşatan, yaratıklarını dilediği gibi yöneten (KK, İC)

el-Kaim,

Mahlukata varlık veren

Varlıkları görüp gözeten, koruyan, yöneten (KK, İC)

el-Karib,

Çok yakın Olan

Aff, mağfireti, rahmeti, bilmesi, görmesi ve Duyması itibariyle kullarına yakın olan (KK, HK, NS, İH, BK)

el-Kaviyyu, el-Kaviy

Kuvvetli

Kuvvetli, kudretli, her şeye gücü yeten (KK,TR,İC, İH, BK)

el-Kayyüm,

Bütün varlığı ayakta tutan.

Zatı ile kaim olana, ezelî ve ebedî, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçlarını üstlenen (KK,TR, İC, HK, NS, İH, BK)

el-Kerim,

Cömert.

Değerli, şerefli, çok nimet veren, nimet ve ihsanı bol olan (KK,TR, İC, HK, NS, İH, BK)

el-Latif,

İnce, letafetli

Yaratıklara karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkâr, ihsan sahibi, insanlara hak ettiklerinden fazlasını veren her şeyin detayını, sırlarını en iyi bilen, işleri çok hassas düzenleyen, gözle görülmeyen (KK,TR, İC, HK, NS, İH, BK)

el-Macid,

Şânlı.

Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan (TR, İH, BK)

el-Mani',

Engel olan.

İstediği şey engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden (TR, İC, İH, BK)

el-Mecid,

Şerefli.

Çok şerefli, çok itibarlı (KK,TR, İC, HK, NS, İH, BK)

el-Melik,

Hükümdar.

Bütün varlıkları yöneten, dilediğini yapan, dilediği gibi hükmeden (KK, TR, İC, HK, NS, İH, BK)

el-Metin,

Sağlam.

Çok kuvvetli, çok dayanıklı, âcizliği, za'fiyeti ve gevşekliği olmayan (KK,TR, İC, İH, BK)

el-Mucib,

İcâbet eden.

Duaları, istekleri, dilekleri kabul eden, ihtiyaçları karşılayan, sıkıntıları gideren (KK,TR, HK, İH, BK)

el-Muhyi,

Dirilten.

Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten (TR,İC)

el-Mu'ızzu, el-Muız

İzzet veren

İzzet ve şeref, güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapan (KK, İC)

el-Mu'id,

Döndüren

Canlı varlıkları ölümlerinden sonra dirilten, yeniden yaratan (TR, İC, HK, İH, BK)

el-Muksıt,

Dürüst.

Adil, hakla hükmeden (TR, İC, İH, BK)

el-Musavvir,

Tasarımlayan. Şekillendiren

Yaratıklara şekil ve özellik veren (KK, TR, İC, HK, İH, BK)

el-Mu'ti,

Nimet veren ihsanda bulunan (İC)

Nimet veren ihsanda bulunan (İC)

el-Mübdiu,el-Mübdi

Varlık veren

Varlıkları ilk defa yaratan (TR, İC, HK, İH, BK) Beyhakî'in el-Esmâ ve's-Sıfât adlı eserinde (s. 61) bu isim el-Bâdi' olarak geçmektedir. Her iki kelime aynı anlamdadır.

el-Mübin,

Açık,Aşikar

Varlığı âşikâr olan, hakkı ızhar eden, gerçeği beyan eden (KK, İC, HK, İH, BK)

el-Müheymin,

Belirleyici.

İnsanların bütün yaptıklarını bilen, koruyan, görüp gözeten (KK,TR, İC, HK, İH, BK)

el-Mü'min,

Güvene layık olan.

Yaratıklarına güven veren (KK,TR, İC, HK, İH, BK)

el-Mümit,

Canları alan.

Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alan (TR, İC, HK, İH, BK)

el-Münir,

Nurlandıran

Işık veren, aydınlatan, (KK, İC)

el-Müte'al,

Yüce varlık

Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan berî olan (KK, TR, İC, İH, BK)

el-Mütekebbir,

Hâkimiyet sahibi.

İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu (KK, TR, İC, İH, BK)

el-Müzillü,el-Müzil

Zillet veren.

Boyun eğdiren, zelil eden, alçaltan (TR, İC, İH, BK)

el-Vacid,

İcâd eyleyen; varlığı kendinden olan

Zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yeten (TR, İC, HK, İH, BK)

el-Vahid,

Birliğin kendisi.

Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan (KK, TR, İC, HK, NS, İH, BK)

el-Vaki,

Koruyan

Yaratıklarını tehlikelerden koruyan (İC)

el-Vali,

Yöneten.

Koruyup gözeten, yardım eden, işleri deruhte eden (KK, TR, İH, BK)

el-Varis,

Varis

Bütün varlıkların sahibi, bâkî, ebedî ve dâim olan her şey kendisine dönen (KK, TR, İC, İH, BK)

el-Vedüd,

Seven ve sevilen.

Müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilen (KK, TR, HK, İH, BK)

el-Vehhab,

Karşılıksız bolca veren.

Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan lütfu,, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatan (KK, TR, HK, İH, BK)

el-Vekil,

Vekîl ve destek.

Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin Malikî ve yöneticisi (KK, TR, İC, HK)

el-Veliyyu, el-Veli

Beraber, yakın olan.

Dost, seven, görüp gözeten, yardım eden (KK, TR, İC, İH, BK)

el-Vitru, el-Vitr

Tek ve Eşsiz

İlah, yaratıcı ve ma'bud olmada eşi ve benzeri bulunmayan, tek (İC, HK)

en-Nafi,

Faydalandıran.

Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olan (TR, İC, İH, BK)

en-Nür,

Nur, Işık

Aydınlatıcı, ışık verici (TR, İC, HK, NS, İH, BK)

er-Rabb,

Sahip

Varlıkları yaratıp yetiştiren, terbiye eden, eğiten, yetiştiren, her şeye nizamını, güzelliğini ve yeteneklerini veren, her şeyin Malikî ve sahibi (KK,TR, İC, HK, NS, İH, BK)

er-Rafi',

Yücelten

Peygamber ve müminlerin itibar, şan ve şereflerini artıran, göğü yükselten (KK, TR, İC, HK, İH, BK)

er-Rahim,

Merhamet eden

Çok merhametli (KK,TR, İC, HK, NS, İH, BK)

er-Rahman,

Şefkat

Çok merhametli, pek müşfik (KK,TR, İC, HK, İH, BK)

er-Raşid,

Doğru yola eriştiren.

Doğru yolu gösteren, her işi isabetli olan (İC)

er-Ra'üf,

Esirgeyen.

Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyan (KK,TR, İC, HK, İH, BK)

er-Rezzak,

Rızıklandıran.

Bol nimet, maddî ve manevî rızık veren (KK, TR, HK, NS, İH, BK)

es-Sadık,

Sadık olan

Söz, iş, va'd ve va'îdinde doğru olan her sözünü ve va'dini yerine getiren (KK, İC, HK, İH, BK)

es-Samed,

Bağımsız var olan

Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, yöneldiği, her dilek ve isteğin mercîi; hiç eksiği, kusuru ve ihtiyacı olmayan ulu, şanlı, dosdoğru, âdil ve güvenilir (KK, TR, İC, HK, NS, İH, BK)

es-Sami',

Herşeyi İşiten

Sözlerini açığını da gizlisini de işiten (İ)

es-Selam,

Esenlik kaynağı.

Eksiklik, âcizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan kullarına güven ve selamet veren (KR,TR, İC, HK, NS, İH, BK)

es-Semi',

İşiten.

Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyan (KK, TR, İC, HK, NS, İH, BK)

eş-Şedid,

Şiddetli

Çok kuvvetli, cezalandırması çok şiddetli (İC)

eş-Şehid,

Şâhit.

Her şeye muttali olan, gören, bilen, haberdâr olan, her yerde hazır nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe eden (KK, TR, İC, HK, İH, BK)

eş-Şekür,

Teşekkür eden

İbadet eden kullarının mükâfatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendiren (KK, TR, HK, İH, BK)

et-Tamm,

Eksiksiz,Noksansız

Zat, isim, sıfat ve fiilleri, eksisiksiz, kusursuz ve mükemmel olan, acziyet ve za'fiyeti olmayan (İC)

et-Tevvab,

Tövbelere kucak açan.

Tevbeleri çok kabul eden, sürekli tevbeleri kabul eden (KK, TR, İC, HK, İH, BK)

ez-Zahir,

Varlığı âşikâr olan.

Varlığı her şeyden âşikâr olan, her şeye galip gelen her şeyden yüce olan (KK, TR, İC, HK, NS, İH, BK)

Zü'l-Kuvve,Zü'l-kuvveti

Kuvvet sahibi

Güç ve kuvvet sahibi (KK, İC)Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol