islamilminfazileti
  SURENİN ADI Anlamı Nüzul Sırası
 
Sure No: SURENİN ADI Anlamı Nüzul Sırası
1 El-Fâtiha Açıcı 5
2 El-Bakara İnek 87
3 Âli ‘İmrân İmran Soyu 89
4 En-Nisâ Kadınlar 92
5 El-Mâide Sofra 112
6 El-En âm Hayvanlar 55
7 El-A’râf Tepeler 39
8 El-Enfâl Doyumluklar 88
9 Et-Tevbe Tevbe (Uslanma) 113
10 Yûnus Yunus 51
11 Hûd Hûd 52
12 Yûsuf Yusuf 53
13 Er-Ra’d Gök gürültüsü 96
14 İbrâhîm İbrahim 72
15 El-Hicr Kayalık 54
16 En-Nahl Arı 70
17 El-İsrâ’ İletilme 50
18 El-Kehf İn 69
19 Meryem Meryem 44
20 Tâhâ Tı,He harfleri 45
21 El-Enbiyâ’ Bildiriciler 73
22 El-Hacc Dolanım 103
23 El-Mü’minûn Müminler 74
24 En-Nûr Işık 102
25 El-Furkân Ayırdeden 42
26 Eş-Şu’arâ’ Ozanlar (Şairler) 47
27 En-Neml Karıncalar 48
28 El-Kasas Hikayeler 49
29 El-‘Ankebût Örümcek 85
30 Er-Rûm Roma 84
31 Lukmân Lokman 57
32 Es-Secde Secde (Yükünç) 75
33 El-Ahzâb Bölünmüşler 90
34 Sebe’ Saba 58
35 Fâtır Ayırıcı 43
36 Yâsîn Ye,Sin Harfleri 41
37 Es-Saffât Saflar,diziler 56
38 Sâd Sad Harfi 38
39 Ez-Zümer Bölükler 59
40 Ğafır Bağışlayan 60
41 Fussilet Ayrıntılanmış 82
42 Eş-Şûrâ Danışma 62
43 Ez-Zuhruf Süs 63
44 Ed-Duhân Buğu 64
45 El-Câsiye Diz çökme 65
46 El-Ahkâf Kumul 66
47 Muhammed Muhammed 95
48 El-Feth Açış 111
49 El-Hucurât Odalar 106
50 Kaf Kaf Harfi 34
51 Ez-Zâriyât Savuranlar 67
52 Tûr Dağ 76
53 En-Necm Yıldız 23
54 El-Kamer Ay 37
55 Er-Rahmân Koruyucu-Gözetici 97
56 El-Vâkı’a Hadise- Olay 46
57 El-Hadîd Demir 94
58 El-Mücâdile Mücadele-Çatışma 105
59 El-Haşr Toplanma 101
60 El-Mümtehine Sınanmış 91
61 Es-Saff Saf-Dizi 109
62 El-Cumu’a Toplanma 110
63 El-Münâfıkûn Münafıklar-İkiyüzlüler 104
64 Et-Teğabun Gizli kapaklılar 108
65 Et-Talâk Boşanma 99
66 Et-Tahrîm Yasaklama 107
67 El-Mülk Mallar-Nesneler 77
68 El-Kalem Kalem 2
69 El-Hâkka Hak- Gerçek 78
70 El-Me’âric Aşamalar 79
71 Nûh Nuh 71
72 El-Cinn Cin 40
73 El-Müzzemil Bürünmüş 3
74 El-Müddesir Örtünmüş 4
75 El-Kıyâme Aya kalkış 31
76 El-İnsân İnsan 98
77 El-Mürselât Gönderilenler 33
78 En-Nebe’ Bildiri 80
79 En-Nâzi’ât Sıyıranlar 81
80 Âbese Sert baktı 14
81 Et-Tekvîr Dürülme 7
82 El-İnfitâr Çatlama 82
83 El-Mutaffifûn Dolandırıcılar 86
84 El-İnşikâk Yarılma 83
85 El-Bürûc Burçlar 27
86 Et-Târik Gece çıkan 36
87 El-A’lâ En yüce 8
88 El-Ğâşiye Yıkım 68
89 El-Fecr Gün ağrısı 10
90 El-Beled Yöre 35
91 Eş-Şems Güneş 26
92 El-Leyl Gece 9
93 Ed-Duhâ Gündüz 11
94 El-İnşirâh Açılma 12
95 Et-Tîn İncir 28
96 El-’Alâk Yapışkan nesne-Sülük 1
97 El-Kadr Kudret-Değer 25
98 El-Beyyine Delil-Kanıt 100
99 Ez-Zelzele Zelzele 93
100 El-Âdiyât Koşanlar 14
101 El-Kâri’a Yıkım 30
102 Et-Tekâsür Çoğalma 16
103 El-Asr Çağ-Asır 13
104 El-Hümeze Çekiştirici 32
105 El-Fîl Fil 19
106 Kureyş Köpek balığı 25
107 El-Mâ’ûn Yardım 17
108 El-Kevser Bereket 15
109 El-Kâfirûn Kafirler-İnançsızlar 18
110 En-Nasr Yardım 114
111 El-Mesed Lif 6
112 El-İhlâs İçtenlik 22
113 El-Felâk Felek- Tan zamanı 20
114 En-Nâs İnsanlar 21

 Alak
    96     1     19
    

Kalem
    68     2     52
    

Müzzemmil
    73     3     20
    

Müddessir
    74     4     56
    

Fâtiha
    1     5     7
    

Tebbet
    111     6     5
    

Tekvîr
    81     7     29
    

A’lâ
    87     8     19
    

Leyl
    92     9     21
    

Fecr
    89     10     30
    

Duhâ
    93     11     11
    

İnşirâh
    94     12     8
    

Asr
    103     13     3
    

Âdiyât
    100     14     11
    

Kevser
    108     15     3
    

Tekâsür
    102     16     8
    

Mâ’ûn
    107     17     7
    

Kâfirûn
    109     18     6
    

Fil
    105     19     5
    

Felâk
    113     20     5
    

Nâs
    114     21     6
    

İhlâs
    112     22     4
    

Necm
    53     23     62
    

Abese
    80     24     42
    

Kadr
    97     25     5
    

Şems
    91     26     15
    

Bürûc
    85     27     22
    

Tîn
    95     28     8
    

Kureyş
    106     29     4
    

Kâri’a
    101     30     11
    

Kıyâme
    75     31     40
    

Hümeze
    104     32     9
    

Mürselât
    77     33     50
    

Kâf
    50     34     45
    

Beled
    90     35     20
    

Târık
    86     36     17
    

Kamer
    54     37     55
    

Sâd
    38     38     88
    

A’râf
    7     39     206
    

Cin
    72     40     28
    

Yâsîn
    36     41     83
    

Furkân
    25     42     77
    

Fâtır
    35     43     45
    

Meryem
    19     44     98
    

Tâ-Hâ
    20     45     135
    

Vâkı’a
    56     46     96
    

Şu’arâ
    26     47     227
    

Neml
    27     48     93
    

Kasas
    28     49     88
    

İsrâ
    17     50     111
    

Yûnus
    10     51     109
    

Hûd
    11     52     123
    

Yûsuf
    12     53     111
    

Hicr
    15     54     99
    

En’âm
    6     55     165
    

Sâffât
    37     56     182
    

Lokman
    31     57     34
    

Sebe’
    34     58     54
    

Zümer
    39     59     75
    

Mü’min
    40     60     85
    

Fussilet
    41     61     54
    

Şûrâ
    42     62     53
    

Zuhruf
    43     63     89
    

Duhân
    44     64     59
    

Câsiye
    45     65     37
    

Ahkâf
    46     66     35
    

Zâriyât
    51     67     60
    

Gâşiye
    88     68     26
    

Kehf
    18     69     110
    

Nahl
    16     70     128
    

Nûh
    71     71     28
    

İbrahim
    14     72     52
    

Enbiyâ
    21     73     112
    

Mü’minûn
    23     74     118
    

Secde
    32     75     30
    

Tûr
    52     76     49
    

Mülk
    67     77     30
    

Hâkka
    69     78     52
    

Me’âric
    70     79     44
    

Nebe’
    78     80     40
    

Nâzi’ât
    79     81     46
    

İnfitâr
    82     82     19
    

İnşikâk
    84     83     25
    

Rûm
    30     84     60
    

Ankebût
    29     85     69
    

Mutaffifîn
    83     86     36
    

Bakara
    2     87     286
    

Enfâl
    8     88     75
    

Âl-i İmrân
    3     89     200
    

Ahzâb
    33     90     73
    

Mümtehine
    60     91     13
    

Nisâ
    4     92     176
    

Zilzâl
    99     93     8
    

Hadîd
    57     94     29
    

Muhammed
    47     95     38
    

Ra’d
    13     96     43
    

Rahmân
    55     97     78
    

İnsan
    76     98     31
    

Talâk
    65     99     12
    

Beyyine
    98     100     8
    

Haşr
    59     101     24
    

Nûr
    24     102     64
    

Hac
    22     103     78
    

Münâfikûn
    63     104     11
    

Mücâdele
    58     105     22
    

Hucurât
    49     106     18
    

Tahrîm
    66     107     12
    

Teğâbun
    64     108     18
    

Saff
    61     109     14
    

Cum’a
    62     110     11
    

Fetih
    48     111     29
    

Mâide
    5     112     120
    

Tevbe
    9     113     129
    

Nasr
    110     114     3
 
  Bugünkü Ziyaretçi Sayısı 46 ziyaretçi (76 klik) Hoşgeldiniz  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol