islamilminfazileti
  021. Enbiya Arapça Okunuş
 

021. Enbiya Arapça Okunuş 21 - ENBİYA

Bismillahirrahmanirrahim

1. İkterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim mu'ridun

2. Ma ye'tıhim min zikrim mir rabbihim muhdesin illestemeuhü ve hüm yel'abun

3. Lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezıne zalemu hel haza illa beşerum mislüküm e fete'tunes sıhra ve entüm tübsırun

4. Kale rabbi ya'lemül kavle fis semai vel erdı ve hüves semiul alim

5. Bel kalu adğasü ahlamim belifterahü bel hüve şaır felye'tina bi ayetin kema ürsilel evvelun

6. Ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha e fe hüm yü'minun

7. Ve ma erselna kableke illa ricalen nuhıy ileyhim fes'elu ehlez zikri in küntüm la ta'lemun

8. Ve ma cealnahüm cesedel la ye'külunet taame ve ma kanu halidın

9. Sümme sadaknahümül va&'de fe enceynahüm ve men neşaü ve ehleknel müsrifın

10. Le kad enzelna ileyküm kitkaben fıhi zikruküm e fe la ta'kılun

11. Ve kem kasamna min karyetin kanet zalimetev ve enşe'na ba'deha kavmen aharın

12. Felemma ehassu be'sena izahüm minha yerküdun

13. La terküdu varciu ila ma ütriftüm fıhi ve mesakiniküm lealleküm tüs'elun

14. Kalu ya veylena inna künna zalimin

15. Fe ma zalet tilke da'vahüm hatta cealnahüm hasıyden haidın

16. Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma laıbın

17. Lev eradna en nettehıze lehvel lettehaznahü mil ledünna in künna faılın

18. Bel nakzifü bil hakkı alel batıli fe yedmeğuhu fe iza hüve zahık ve lekümül veylümimma tesıfun

19. Ve lehu men fis semavati vel ard ve men ındehu la yestekbirune an ıbadetihı ve la yestahsirun

20. Yüsebbihunelleyle ven nehara la yeftürun

21. Emittehazu alihetem minel erdı hüm yünşirun

22. Lev kane fıhima alihetün ilellahü lefesedeta fe sübhanellahi rabbil arşi amma yasıfun

23. La yüs'elü amma yef'alü ve hüm yüs'elun

24. Emittehazu min dunihı aliheh kul hatu bürhanekümv haza zikru mem meıye ve zikru men kablı bel ekseruhüm la ya'lemunel hakka fehüm mu'ridun

25. Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhıy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'düdun

26. Ve kalüttehazer rahmanü veleden sübhaneh bel ıbadüm mükramun

27. La yesbikunehu bil kavli ve hüm bi emrihı ya'melun

28. Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yeşfeune illa li menirteda ve hüm min haşyetihı müşfikun

29. Ve mey yekul minhüm innı ilahüm min dunihı fe zalike neczıhi cehennem kezalike necziz zalimın

30. E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma vecealna minel mai külle şey'in hayy e fe la yü'minun

31. Ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm yehtedun

32. Ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an ayatiha mu'ridun

33. Ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer küllün fı felekiy yesbehun

34. Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld efeim mitte fehümül halidun

35. Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun

36. Ve iza raakellezıne keferu iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı yezküru aliheteküm ve hüm bi zikrir rahmani hüm kafirun

37. Hulikal insanü min acel se ürıküm ayatı fe la testa'cilun

38. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

39. Lev ya'lemüllezıne keferu hıyne la yeküffune av vücuhihimün nara ve la an zuhurihim ve la hüm yünsarun

40. Bel te'tıhim bağteten fe tebhetühüm fe la yestetıy'une raddeha ve la hüm yünzarun

41. Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun

42. Kul mey yekleüküm bil leyli vne nehari miner rahmanv bel hüm an zikri rabbihim mu'ridun

43. Em lehüm alihetün metneuhüm min dunina la yestetıy'une nasra enfüsihim ve la hüm minna yushabun

44. Bel metta'na haülai ve abaehüm hatta tale aleyhimül umür e fela yeravne enna ne'til erdanenkusuha min atrafiha e fehümül ğalibun

45. Kul innema ünziruküm bil vahyi ve la yesmeus summüd düae iza ma yünzerun

46. Ve leim messethüm nefhatüm min azabi rabbike le yekulünne ya veylena inna künna zalimın

47. Ve nedaul mevazinel kısta li yevmil kıyameti fe la tuzlemü nefsün şey'a ve in kane miskale habbetim min hardelin eteyna biha ve kefa bina hasibın

48. Ve le kad ateyna musa ve harunel fürkane ve dıyaev ve zikral lil müttekıyn

49. Ellezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve hüm mines saati müşfikun

50. Ve haza zikrum mübarakün enzelnah e fe entüm lehu münkirun

51. Ve lekad ateyna ibrahıme ruşdehu min kablü ve künna bihı alimın

52. İz kale li ebıhi ve kavmihı ma hazihit teemasılülletı entüm leha akifun

53. Kau vecedna abaena leha abidın

54. Kale le kad küntüm entüm ve abaüküm fı dalalim mübın

55. Kalu ec'tena bil hakkı em ente minel laıbın

56. Kale ber rabbüküm rabbüs semavati vel erdıllezı fetarahünne ve ene ala zaliküm mineş şahidın

57. Ve tellahi le ekıdenne asnameküm ba'de en tüvlelu müdbirın

58. Fe cealehüm cüzazen illa kebıral lehüm leallehüm ileyhi yarciun

59. Kalu men feale haza bi alihetina innehu le minez zalimın

60. Kalu semı'na fetey yezküruhüm yükalü lehu ibrahım

61. Kalu fe'tu bihı ala a'yünin nasi leallehüm yeşhedun

62. Kalu e ente fealte haza bialihetina ya ibrahım

63. Kale bel fealehu kebiruhüm haza fes'eluhüm in kanu yentıkun

64. Fe raceu ila enfüsihim fe kalu inneküm entümüz zalimun

65. Sümme nükisu ala ruusihim lekad alimte ma haülai yentıkun

66. Kale efeta'büdune min dunillahi ma la yenfeuküm şey'ev ve la yedurruküm

67. Üffil leküm ve li ma ta'büdune min dunillah efela ta'kılun

68. Kalu harrikuhü vensuru aliheteküm in küntüm faılın

69. Kulna ya naru kunı berdev ve selamen ala ibrahım

70. Ve eradu bihı keyden fe cealnahümül ahserın

71. Ve necceynahü ve lutan ilel erdılletı birakna fıha lil alemın

72. Ve vehebna lehu ishak ve ya'kube nafileh ve küllen cealna salihıyn

73. Ve cealna hüm eimmetey yehdune bi emrina ve evhayna ileyhim fı'lel hayrati ve ikames salati ve ıtaez zekah ve kanu lena abidın

74. Ve lutan ateynahü hukmev ve ılmev ve necceynahü minel karyetilletı kanet ta'melül habis innehüm kanu kavme sev'in fasikıyn

75. Ve edhalnahü fı rahmetina innehu mines salihıyn

76. Ve nuhan iz nada min kablü festecebna lehu fenecceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym

77. Ve nasarnahü minel kavmillezıne kezzebu bi ayatina innehüm kanu kavme sev'in feağraknahüm ecmeyın

78. Ve davude ve süleymane iz yahkümani fil harsi iz nefeşet fıhi ğanemül kavm ve künna li hukmihim şahidın

79. Fe fehhemnaha süleyman ve küllen ateyna hukmev ve ılmev ve sehharna mea davudel cibale yüsebbıhne vet tayr ve künna faılın

80. Ve allemnahü san'ate lebusil leküm li tuhsıneküm mim be'siküm fe hel entüm şakirun

81. Ve li süleymaner rıha asıfeten tecrı bi emrihı ilel erdılletı barakna fıha ve künna bi külli şey'in alimın

82. Ve mineş şeyatıyni mey yeğusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafizıyn

83. Ve eyyube iz nada rabbehu ennı messeniyed durru ve ente erhamür rahımın

84. Festecebna lehu fe keşefna ma bihı min durriv ve ateynahü ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem min ındina ve zikra lil abidın

85. Ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl küllüm mines sabirın

86. Ve edhalnahüm fı rahmetina innehüm mines salihıyn

87. Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minez zalimın

88. Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve kezalike nüncil mü'minın

89. Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın

90. Festecebna lehu ve vehebna lehu yahya ve aslahna lehu zevceh innehüm kanu yüsariune fil hayrati ve yed'unena rağabev ve raheba ve kanu lena haşiıyn

91. Velletı ahsanet ferceha fe nefahna fıha mir ruhına ve cealnaha vebneha ayetel lil alemın

92. İnne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fa'büdun

93. Ve tekattau emrahüm beynehüm küllün ileyna raciun

94. Fe mey ya'mel minas salihati ve hüve mü'minün fe la küfrane li sa'yih ve inna lehu katibun

95. Ve haramün ala karyetin ehleknaha ennahüm la yarciun

96. Hatta iza fütihat ye'cucü ve me'cucü ve hüm min külli hadebiy yensilun

97. Vakterabel va'dül hakku fe iza hiye şahısatün ebsarullezıne keferu ya veylena kad künna fı ğafletim min haza bel künna zalimın

98. İnneküm ve ma ta'büdune min dunillahi hasabü cehennem entüm leha varidun

99. Lev kane haülai alihetem ma veraduha ve küllün fıha halidun

100. Lehüm fiha zefıruv ve hüm fıha la yesmeun

101. İnnellezıne sebekat lehüm minel husna ülaike anha müb'adun

102. La yesmeune hasıseha ve hüm fı meştehet enfüsühüm halidun

103. La yahzünülümül fezeul ekberu ve tetelekkahümül melaikeh haza yevmükümüllezı küntüm tuadun

104. Yevme natvis semae ke tayyis sicililli lil kütüb kema bede'na evvele halkın nüıydüh va'den aleyna inna künna faılın

105. Ve le kad ketabna fiz zeburi mim ba'diz zikri ennel erda yerisüha ıbadiyas salihun

106. İnne fı haza le belağal li kavmil abidın

107. Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemın

108. Kul innema yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd fe hel entüm müslimun

109. Fe in tevellev fe kul azentüküm ala seva' ve in edrı e karıbün em beıydüm ma tuadun

110. İnnehu ya'lemü ma tektümun

111. Ve in edrı leallehu fitnetül leküm ve metaun ila hıyn

112. Kale rabbıhküm bil hakk ve rabbüner rahmanül müsteanü ala ma tesıfu 0

 
  Bugünkü Ziyaretçi Sayısı 121 ziyaretçi (266 klik) Hoşgeldiniz  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol