islamilminfazileti
  025. Furkan Arapça Okunuş
 

025. Furkan Arapça Okunuş 25 - FURKAN

Bismillahirrahmanirrahim

1. Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra

2. Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey'in fe kadderahu takdira

3. Vettehazu min dunihı alihetel la yahlükune şey'ev ve hüm yuhlekune ve la yemlikune li enfüsihim darrav ve la nef'av ve la yemlikune mevtev ve la hayatev ve la nüşura

4. Ve kalellezıne kefer in haza ila ifkünifterahü ve eanehu aleyhi kavmün aharune fe kad cau zulmev vezura

5. Ve kalu esatıyrul evvelinektetebeha fe hiye tümla aleyhi bükratev ve esıyla

6. Kul enzelehüllezı ya'lemüs sirra fis semavati vel ard innehu kane ğafurar rahıyma

7. Ve kalu mali hazer rasuli ye'külüt taame ve yemşi fil esvak lev la ünzile ileyhi melekün fe yekunemeahu nezıra

8. Ev yülka ileyhi kenzün ev tekunü lehu cennetüy ye'külü minha ve kalez zalimune in tettebiune illa racülem meshura

9. Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fe la yestetıy'une sebıla

10. Tebarakellezı in şae ceale leke hayram min zalike cennatin tecrı min tahtihel enharu ve yec'al leke kusura

11. Bel kezzebu bis saati ve a'tedna li men kezzebe bis saati seıyra

12. İza raethüm mim mekanim beıydin semiu leha teğayyuzav ve zefıra

13. Ve iza ülku minha mekanen dayyikam mükarranıne deav hünalike sübura

14. La ted'ul yevme süburav vahıdev ved'u süburan kesıra

15. Kul e zalike hayrun em cennetül huldilletı vüıdel müttekun kanet lehüm cezaev ve mesıyra

16. Lehüm fıha ma yeşaune halidın kane ala rabbike va'dem mes'ula

17. Ve yemve yahşüruhüm ve ma ya'büdune min dunillahi fe yekulü e entüm adleltüm ıbadı haülai em hüm dallüs sebıl

18. Kalu sübhaneke ma kane yembeğıy lena en nettehıze min dunike min evliyae ve lakim metta'tehümve abaehüm hatta nesüz zikr ve kanu kavmen bura

19. Fe kad kezzebuküm bima tekulune fe ma testetıy'une sarfev ve la nasra ve mey yazlim minküm nüzıkhü azaben kebıra

20. Ve ma erselna kableke minel murselıne illa innehüm le ye'külunet taame ve yemşune fil esvak ve cealna ba'daküm li ba'dın fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besıyra

21. Ve kalellezıne la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena le kadistekberu fı enfüsihim ve atev utüvven kebıra

22. Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimıne ve yekulune hıcram mahcura

23. Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura

24. Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekıyla

25. Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla

26. Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane yevmen alel kafirıne asıra

27. Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebıla

28. Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla

29. Le kad edallenı aniz zikri ba'de iz caenı ve kaneş şeytanü lil insani hazula

30. Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur'ane mehcura

31. Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem minel mücrimın ve kefa bi rabbike hadiyev ve nesıyra

32. Ve kalellezıne keferu lev la nüzzile aleyhil kur'anü cümletev vahıdeh kezalike li nüsebbite bihıfüadeke ve rattelnahü tertıla

33. Ve la ye'tuneke bi meselin illa ci'nake bil hakkı ve ahsene tefsıra

34. Ellezıne yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallü sebıla

35. Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu ehahü harune vezıra

36. Fe kulnezheba ilel kavmillezıne kezzebu bi ayatina fe demmernahüm tedmıra

37. Ve kavme nuhıl lemma kezzebür rusüle ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh ve a'tedna liz zalimıne azaben elıma

38. Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem beyne zalike kesıra

39. Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen tebberna tetbıra

40. Ve le kad etev alel karyetilletı ümtırat metaras se' e fe lem yekunu yeravneha bel kanu la yercune nüşura

41. Ve iza raevke iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı beasellahü rasula

42. İn kade le yüdıllüna an alihetina lev la en saberna aleyha ve sevfe ya'lemune hıyne yeravnelazabe men edallü sebıla

43. E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla

44. Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev ya'kılun in hüm illa kel en'ami bel hüm edallü sebıla

45. E lem tera ila rabbike keyfe meddez zıll ve lev şae le cealehu sakina sümme cealneş şemse aleyhi delıla

46. Sümme kabadnahü ileyna kabday yesıra

47. Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura

48. Ve hüvellezı erseler riyaha büşram beyne yedey rahmetih ve enzelna menis semai maen tahura

49. Li nuhyiye bihı beldetem meytev ve nüskıyehu mimma halakna en'amev ve enasiyye kesıra

50. Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa küfura

51. Ve lev şi'na le beasna fı külli karyetin nezıra

52. Fe la tütııl kafirıne ve cahıdhüm bihı cihaden kebıra

53. Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram mahcura

54. Ve hüvellezı haleka minel mai beşeran fe cealehu nesebev ve sıhra ve kane rabbüke kadıra

55. Ve ya'büdune min dunillahi ma la yenfeuhüm ve la yedurruhüm ve kanel kafiru ala rabbihi zahıra

56. Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra

57. Kul ma es'elüküm aleyhi min ecrin illa men şae ey yettehıze ila rabbihı sebıla

58. Ve tevekkel alel hayyillezı la yemutü ve sebbıh bi hamdih ve kefa bihı bi zünubi ıbadihı habıra

59. Ellezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşir rahmanü fes'el bihı habıra

60. Ve iza kıyle lehümüscüdu lir rahmani kalu ve mer rahmanü e nescüdü li ma te'müruna ve zadehüm nüfura

61. Tebarakellezı ceale fis semai bürucev ve ceale fıha siracev ve kameram münıra

62. Ve hüvellezı cealel leyle ven nehara hılfetel li men erade ey yezzekkera ev erade şükura

63. Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama

64. Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve kıyama

65. Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram

66. İnneha saet müstekarrav ve mükama

67. Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.)

68. Vellezıne la yed'une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun ve mey yef'al zalike yelka esama

69. Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana

70. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma

71. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba

72. Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram

73. Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana

74. Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a'yüniv vec'alna lil müttekıyne imama

75. Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam

76. Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama

77. Kul ma ya'beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama 0

 
  Bugünkü Ziyaretçi Sayısı 122 ziyaretçi (216 klik) Hoşgeldiniz  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol