islamilminfazileti
  045. Casiye Arapça Okunuş
 

045. Casiye Arapça Okunuş 45 - CASİYE

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ha mım

2. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım

3. İnne fis semavati vel erdı le ayatil lil mü'minın

4. Ve fı halkıküm ve ma yebüssü min dabbetin ayatül li kavmiy yukınun

5. Vahtilafil leyli ven nehari ve ma enzelellahü mines semai mir rizkın fe ahya bihil erda ba'de mevtihave tasıfir riyahi ayatül li kavmiy ya'kılun

6. Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk fe bi eyyi hadısim ba'dellahi ve ayatihı yü'minun

7. Veylül li külli effakin esım

8. Yesmeu ayatillahi tütla aleyhi sümme yüsırru müstekbiran ke el lem yesma'ha fe beşşirhü bi azabin elım

9. Ve iza alime min ayatina şey'enittehazeha hüzüva ülaike lehüm azabüm mühın

10. Miv veraihim cehennem ve la yuğnı anhüm ma kesebu şey'ev ve la mettehazu min dunillahi evliya've lehüm azabün azıym

11. Haza hüda vellezıne keferu bi ayati rabbihim lehüm azabüm mir riczin elım

12. Allahüllezi sehhara lekümül bahra li tecriyel fülkü fıhi bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun

13. Ve sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil erdı cemıam minh inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun

14. Kul lillezıne amenu yağfiru lillezıne la yercune eyyamellahi li yecziye kavmem bima kanu yeksibun

15. Men amile salihan fe linefsih ve men esae fe aleyha sümme ila rabbiküm türceun

16. Ve le kad ateyna benı israılel kitabe vel hukme ven nübüvvete ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm alel alemın

17. Ve ateynahüm beyyinatim minel emr femahtelefu illa mim ba'di ma caehümül ılmü bağyem beynehüminne rabbeke yakdıy beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun

18. Sümme cealnake ala şarıatim minel emri fettebı'ha ve la tettebı' ehvaellezıne la ya'lemun

19. İnnehüm ley yuğnu anke minellahi şey'a ve innez zalimıne ba'duhüm evliyaü ba'd vallahü veliyyül müttekıyn

20. Haza besairu lin nasi ve hüdev ve rahmetül li kavmiy yukınun

21. Em hasibel lezınecterahus seyyiati en nec'alehüm kellezıne amenu ve amilus salihati sevaem mahyahüm ve mematühüm sae ma yahkümun

22. Ve halekallahüs semavati vel erda bil hakkı ve li tücza küllü nefsim bima kesebet ve hüm la yuzlemun

23. Feraeyte menittehaze ilahehu hevahü ve edallehüllahü ala ılmiv ve hateme ala sem'ıhı ve kalbihıve ceale ala besarihı ğışaveh fe mey yehdıhi mim ba'dillah e fe la tezekkerun

24. Ve kalu ma hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma yühliküna illed dehr ve ma lehüm bi zalike min ılm in hüm illa yezunun

25. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatim ma kane huccetehüm illa en kalü'tu bi abaina in küntüm sadikıyn

26. Kullillahü yuhyıküm sümme yümıtüküm sümme yecmeuküm ila yevmil kıyameti la raybe fıhi ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun

27. Ve lillahi mülküs semavati vel ard ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yahserul mübtılun

28. Ve tera külle ümmetin casiyeten küllü ümmetin tüd'a ila kitabiha elyevme tüczevne ma küntüm ta'melun

29. Haza kitabuna yentıku aleyküm bil hakk inna künna nestensihu ma küntüm ta'melun

30. Fe emmelzıne amenu ve amilus salihati fe yüdhılühüm rabbühüm fı rametih zalike hüvel fevzül mübın

31. Ve emmellezıne keferu e fe lem tekün ayatı tütla aleyküm festekbertüm ve küntüm kavmen mücrimın

32. Ve iza kıyle inne va'dellahi hakkuv ves saatü la raybe fıha kultüm ma nedrı mes saatü in nezunnü illa zannev ve ma nahnü bi müsteykının

33. Ve beda lehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun

34. Ve kıylel yevme nensaküm kema nesıtüm likae yevmiküm haza ve me'vakümün naru ve ma leküm min nasırın

35. Zaliküm bi ennekümüttehaztüm ayatıllahi hüzüvev ve ğarratkümül hayatüd dünya felyevme la yuhracune minha ve la hüm yüsta'tebun

36. Fe lillahil hamdü rabbis semavati ve rabbil erdı rabbil alemın

37. Ve lehül kibriyaü fis semavati vel erdı ve hüvel azızül hakım 0

 
  Bugünkü Ziyaretçi Sayısı 88 ziyaretçi (107 klik) Hoşgeldiniz  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol