islamilminfazileti
  026. Şuara Arapça Okunuş
 

026. Şuara Arapça Okunuş 26 - SUARA

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ta sım mım

2. Tilke ayatül kitabil mübın

3. Lealleke banıun nefseke ella yekunu mü'minın

4. İn neşe' nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a'nakuhüm leha hadııyn

5. Ve ma ye'tıhim min zikrim miner rahmani muhdesin illa kanu anhü mu'ridıyn

6. Fe kad kezzebu fe seye'tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun

7. E ve lem yerav ilel erdı kem embetna fıha min külli zevcin kerım

8. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

9. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

10. Ve iz nada rabbüke musa eni'til kavmez zalimın

11. Kavme fir'avn e la yettekun

12. Kale rabbi innı ehafü ey yükezzibun

13. Ve yedıyku sadrı ve la yentaliku lisanı fe ersil ila harun

14. Ve le hüm aleyye zembün fe ehafü ey yaktülun

15. Kale kella fezheba bi ayatina inna meaküm müstemiun

16. Fe'tiya fir'avne fe kula inna rasulü rabbil alemın

17. En ersil meana benı israiyl

18. Kale e lem nürabbike fına velıdev ve lebiste fına min umürike sinın

19. Ve fealte fa'letekelletı fealte ve ente minel kafirın

20. Kale fealtüha izev ve ene mined dallın

21. Fe ferartü minküm lemmahıftüküm fe vehebe lı rabbı hukmev ve cealenı minel murselın

22. Ve tilke nı'metün temünnüha aleyye en abbedte benı israıl

23. Kale fir'avnü ve ma rabbül alemın

24. Kale rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma inküntüm mukının

25. Kale li men havlehu ela testemiun

26. Kale rabbüküm ve rabbü abaikümül evvelın

27. Kale inne rasulekümüllezı ürsile ileyküm le mecnun

28. Kale rabbül mesrikı vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta'kılun

29. Kale leinittehazte ilahen ğayrı le ec'alenneke minel mescunın

30. Kale e ve lev ci'tüke bi şey'im mübın

31. Kale fe'ti bihı in künte mines sadikıyn

32. Fe elka asahü fe iza hiye sü'banüm mübın

33. Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazırın

34. Kale lil melei havlehu inne haza lesahırun alım

35. Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm bi sıhrihı fe maza te'mürun

36. Kalu ercih ve ehahü veb'as fil medaini haşirın

37. Ye'tuke bi külli sehharin alım

38. Fe cümias seharatü li mıkati yevmim ma'lun

39. Ve kıyle lin nasi hel entüm müctemiun

40. Leallena nettebius seharate in kanuhümül ğalibın

41. Fe lemma caes seharatü kalu li fir'avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibın

42. Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabın

43. Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun

44. Fe elkav hıbalehüm ve ısıyyehüm ve kalu bi ızzeti fir'avne inna le nahnül ğalibun

45. Fe elka musa asahü fe iza hiye telkafü ma ye'fikun

46. Fe ülkıyes seharatü sacidın

47. Kalu amenna bi rabbil alemın

48. Rabbi musa ve harun

49. Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebirukümüllezı allemekümüs sıhrfe le sevfe ta'lemun le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve la üzallibenneküm ecmeıyn

50. Kalu la dayra inna ila rabbina münkalibun

51. İnna natmeu ey yağfira lena rabbüna hatayana en künna evvelel mü'minın

52. Ve evhayna ila musa en esri bi ıbadı inneküm müttebeun

53. Fe ersele fir'avnü fil medaini haşirın

54. İnne haülai le şirzimetün kalılun

55. Ve innehüm lena le ğaizun

56. Ve inna le cemıun hazirun

57. Fe ahracnahüm min cennativ ve uyun

58. Ve künuziv ve mekamin kerım

59. Kezalik ve evrasnaha benı israıl

60. Fe etbeuhüm müşrikıyn

61. Felemma terael cem'ani kale ashabü musa inna le müdrakun

62. Kale kella inne meıye rabbı seyehdın

63. Fe evhayna ila masa enıdrib bi asakel bahr fenfeleka fe kane küllü firkın ket tavdil azıym

64. Ve ezlefna semmel aharın

65. Ve enceyna musa ve mem meahu ecmeıyn

66. Sümme ağraknel aharın

67. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

68. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

69. Vetlü aleyhim nebee ibrahım

70. İz kale li ebıhi ve kavmihı ma ta'büdun

71. Kalu na'büdü asnamen fe nezallü leha akifın

72. Kale hel yesmeuneküm iz ted'un

73. Ev yenfeuneküm ev yedurrun

74. Kalu bel vecedna abaena kezalike yef'alun

75. Kale e feraeytüm ma küntüm ta'büdun

76. Entüm ve abaükümül akdemun

77. Fe innehüm adüvvül lı illa rabbel alemın

78. Ellezı halekanı fe hüve yehdın

79. Vellezı hüve yut'ımünı ve yeskıyn

80. Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın

81. Vellezı yümıtünı sümme yuhyın

82. Vellezı at'meu ey yağfira lı hatıy'etı yevmeddın

83. Rabbi heb lı hukmev ve elhıknı bis salihıyn

84. Vec'al lı lisane sıdkın fil ahırın

85. Vec'alnı miv veraseti cennetin neıym

86. Vağfir li ebı innehu kane mined dallın

87. Ve la tuhzinı yevme yüb'asun

88. Yevme la yenfeu malüv ve la benun

89. İlla men etellahe bi kalbin selim

90. Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn

91. Ve bürrizetil cehıymü li ğavın

92. Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta'büdun

93. Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesırun

94. Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun

95. Ve cünudü iblıse ecmeun

96. Kalu ve hüm fıha yahtesımun

97. Tellahi in künna le fı dalalim mübın

98. İz nüsevvıküm bi rabbil alemın

99. Ve ma edalleha illel mücrimun

100. Fe ma lena min şafiıyn

101. Ve la sadıkın hamım

102. Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü'minın

103. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

104. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

105. Kezzebet kavmü nuhınil murselın

106. İz kale lehüm ehuhüm nuhun ela tettekun

107. İnni leküm rasulün emın

108. Fettekullahe ve etıy'un

109. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

110. Fettekullahe ve etıy'un

111. Kalu enü'minü leke vettebeakel erzelun

112. Kale vema ılmı bima kanu ya'melun

113. İn hısabühüm illa ala rabbı lev teş'urun

114. Ve ma ene bi taridil mü'minın

115. İn ene illa nezırum mübın

116. Kalu le il lem tentehi ya nuhu le tekunenne minel mercumın

117. Kale rabbi inne kavmı kezzebun

118. Fettah beynı ve beynehüm fethav ve neccinı ve mem meıye minel mü'minın

119. Fe enceynahü ve mem meahu fil fülkil meşhun

120. Sümme ağrakna ba'dül bakıyn

121. İnne fı zalik le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

122. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

123. Kezzebet adünil murselın

124. İz kale lehüm ehuhüm hudün ela tettekun

125. İnnı leküm rasulün emın

126. Fettekullahe ve etıy'un

127. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

128. E tebnune bi külli riy'ın ayeten ta'besun

129. Ve tettehızune mesanıa lealleküm tahlüdun

130. Ve iza betaştüm betaştüm cebbarın

131. Fettekullahe ve etıy'un

132. Vettekullezı emeddeküm bima ta'lemun

133. Emeddeküm bi en'amiv ve benın

134. Ve cennativ ve uyun

135. İnnı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym

136. Kalu sevaün aleyna e veazte em lem teküm minel vaızıyn

137. İn haza illa hulükul evvelın

138. Ve ma nahnü bi müazzebın

139. Fe kezzebuhü fe ehleknahüminne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

140. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

141. Kezzebet semudül murselın

142. İz kale lehüm ehuhüm salihun ela tettekun

143. İnnı leküm rasulün emın

144. Fettekullahe ve etıy'un

145. Ve ma es'elüküm aleyhi men ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

146. E tütrakune fı ma hahüna aminın

147. Fı cennativ ve uyun

148. Ve züruıv ve nahlin tal'uha hedıym

149. Ve tenhıtune minel cibali büyuten farihın

150. Fettekullahe ve etıy'un

151. Ve la tütıy'u emral müsrifın

152. Ellezıne yüfsidune fil erdı ve la yuslihun

153. Kalu innema ente minel müsahharın

154. Ma ente illa beşerum mislüna fe'ti bi ayetin in künte mines sadikıyn

155. Kale hazihı nakatül leha şirbüv ve leküm şirbü yevmim ma'lum

156. Ve la temessuha bi suin fe ye'huzeküm azabü yevmin azıym

157. Fe akaruha fe asbehu nadimın

158. Fe ehazehümül azab inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

159. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

160. Kezzebet kavmü lutınil murselun

161. İz kale lehüm ehuhüm lutun ela tettekun

162. İnnı leküm rasulün emın

163. Fettekullahe ve etıy'un

164. Ve es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

165. E te'tunez zükrane minel alemın

166. Ve tezerune ma haleka leküm rabbüküm min ezvaciküm bel entüm kavmün adun

167. Kalu leil lem tentehi ya lutu le tekunenne minel muhracın

168. Kale innı li ameliküm minel kalın

169. Rabbi neccinı ve ehlı mimma ya'melun

170. Fe necceynahü ve ehlehu ecmeıyn

171. İlla acuzen fil ğabirın

172. Sümme demmernel aharın

173. Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın

174. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

175. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

176. Kezzebe ashabül eyketil murselın

177. İz kale lehüm şüaybün ela tettekun

178. İnnı leküm rasulün emın

179. Fettekullahe ve etıy'un

180. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

181. Evfül keyle ve la tekunu minel muhsirın

182. Vezinu bil kıstasil müstekıym

183. Ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta'sev fil erdı müsidın

184. Vettekullezı halekaküm vel cibilletel evvelın

185. Kalu innema ente minel müsahharın

186. Ve ma ente illa beşerum mislüna ve in nezunnüke le minel kazibın

187. Fe eskıt aleyna kisefem mines semai in künte mines sadikıyn

188. Kale rabbı a'lemü bi ma ta'melun

189. Fe kezzebuhü fe ehazehüm azabü yevmiz zulleh innehu kane azabe yevmin azıym

190. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

191. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

192. Ve innehu le tenzılü rabbil alemın

193. Nezele bihir ruhul emın

194. Ala kalbike li tekune minel münzirın

195. Bi lisanin arabiyyim mübın

196. Ve innehu lefı zübüril evvelın

197. E ve lem yekül lehüm ayeten ey ya'lemehu ulemaü benı israıl

198. Ve lev nezzelnahü ala ba'dıl a'cemın

199. Fe karaehu aleyhim ma kanu bihı mü'minın

200. Kezalike seleknahü fı kulubil mücrimın

201. La yü'minune bihı hatta yeravül azabel elım

202. Fe ye'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun

203. Fe yekul hel nahnü münzarun

204. E fe bi azabina yesta'cilun

205. E feraeyte im metta'nahüm sinın

206. Sümme caehüm ma kun yuadun

207. Ma ağna anhüm ma kanu yümetteun

208. Ve ma ehlekna min karyetin illa leha münzirun

209. Zikra ve ma künna zalimın

210. Ve ma tenezzelet bihiş şeyatıyn

211. Ve ma yembeğıy lehüm ve ma yestetıy'un

212. İnnehüm anis sem'ı le ma'zulun

213. Fe la ted'u meallahi ilahen ahara fe tekune minel müazzebın

214. Ve enzir aşiratekel akrabın

215. Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü'minın

216. Fe in asavke fe kul innı berıüm mimma ta'melun

217. Ve tevekkel alel azızir rahıym

218. Ellezı yerake hıyne tekum

219. Ve tekallübeke fis sacidın

220. İnnehu hüves semıul alım

221. Hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatıyn

222. Tenezzelü ala külli effakin esım

223. Yülkunes sem'a ve ekseruhüm kazibun

224. Veş şüaraü yettebiuhümül ğavun

225. E lem tera ennehüm fı külli vadiy yehımun

226. Ve ennehüm yekulune ma la yef'alun

227. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesırav ventesaru mim ba'di ma zulimu ve seya'lemüllezıne zalemu eyye münkalebiy yenkalibun 0

 
  Bugünkü Ziyaretçi Sayısı 127 ziyaretçi (247 klik) Hoşgeldiniz  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol